Caperio Holding AB(publ): Kvartalsrapport första kvartalet 2009

Stockholm 2009-05-14
Pressmeddelande
Caperio Holding AB(publ): Kvartalsrapport första kvartalet 2009
Kvartalsrapporten finns i sin helhet i bifogat dokument.
Perioden 1 januari - 31 mars 2009
* Omsättningen uppgick till 81,4 MSEK (78,8 MSEK)

* EBITDA** uppgick till 0,6 MSEK (0,5 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (0,5 MSEK)

* Resultat efter skatt uppgick till -1,2 TSEK (0,5 MSEK)

* Operativt kassaflöde uppgick till -0,5 MSEK (0,5 MSEK)

* Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,6 MSEK (1,1 MSEK)
* Jämförelsesiffror är inte pro forma-justerade för det omvända
förvärvet av Enlight och förvärvet av Crux. Endast verksamheten i
Caperio AB redovisas för första kvartalet 2008. Alla belopp i
rapporten är i TSEK om inget annat anges.
** Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto
och skatt
För mer information, kontakta:
 Christer Haglund, VD Caperio
Tel: 08-562 175 01 / 073-625 75 01
E-mail: christer.haglund@caperio.se
Om Caperio
Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag.
Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora
verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och
teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är
verksamma inom produktlogistik, licensadministration,
nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och
dokumenthantering.

Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé
genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med
ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och
trygghet för kunden genom hela affärsprocessen.
Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca
85 medarbetare.

Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold
Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser
och Likviditetsgarant.