Kommuniké från årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 26 maj 2009

Vid årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 26 maj 2009 beslutades
bland annat följande:

Utdelning
Årstämman fastställde styrelsens förslag att lämna kontant utdelning till
aktieägarna för det gångna verksamhetsåret om 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag
är den 29:e maj 2009.

Styrelseval
Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Jeeves
Information Systems AB (publ) omvälja Assar Bolin, Stig-Olof Simonsson, Ann
Jönsson-Lindström och Anders Ingeström. Till styrelsens ordförande valdes Thomas
Wernhoff, samtidigt som Olle Ödman avgår från sin styrelsepost. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas
marknadsmässiga löner. 

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktiekapitalet med högst 600 000 kronor genom en eller flera emissioner av
sammanlagt högst 300 000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast användas i
samband med företagets strategiska förvärv.


Jeeves Information Systems AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD Bengt-Åke Älgevik, +46 8 587 099 00 eller
CFO Anna Salomon-Sörensen, +46 8 587 099 45

Fakta om Jeeves Information Systems
Jeeves Information Systems AB är en ledande leverantör av affärssystem, som med
produkterna Jeeves Selected, Jeeves Universal och Garp förser företag med
effektiva lösningar för att utveckla och stötta sina affärsprocesser. Jeeves
affärssystem erbjuder en bred funktionalitet till marknadens lägsta totala
ägandekostnad*.  Kunderna är företag med 5 till 1000 anställda och de finns idag
bland cirka 4 000 företag i över 40 länder. Jeeves fokuserar på
produktutveckling medan försäljning sker via partners och återförsäljare.
Verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är Jeeves noterat på NASDAQ OMX Nordic
Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se.

* Radar Group