Panostaja Oyj    Pörssitiedote 11.6.2009	klo 10:00             


PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008-30.4.2009             

Liikevaihto 59,3 milj. euroa (54,3 milj. euroa), kasvua 9 %           
Liikevoitto 1,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa)                  
Tulos/osake(laimentamaton) -1,2 senttiä (3,8 senttiä)              
Oma pääoma per osake 0,77 euroa (0,74 euroa)                  
Omavaraisuusaste 35,6 % (34,5 %)                        
Yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen heikensi konsernin kannattavuutta  
tehdyistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta.                
Konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen tilikauden   
tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta heikommaksi.  

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaat- 
teita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kuin vuoden 2008
tilinpäätös. Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34         
Osavuosikatsaukset - standardia.                        


KONSERNI                                    


TALOUDELLINEN KEHITYS                              

Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä puolivuotiskaudella 59,3 milj. 
euroa (54,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu aiheutui edellisen tilikauden   
aikana toteutetuista yritysostoista, joiden vaikutus katsauskauden liikevaihtoon
oli 10,3 milj. euroa. Konsernin liikevaihdoltaan suurimman segmentin      
(Tukkukauppa) ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 2,6 milj. euroa, kun 
segmentin asiakasyritykset sopeuttivat kalenterivuoden vaihteessa omia     
varastojaan heikentyneen kysyntätilanteen mukaisiksi.              
Puusepänteollisuus-segmentin liikevaihdon laskuun (1,6 milj. euroa) vaikutti  
pientalorakentamisen hiljentyminen.                       

Konsernin liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa) ja tulos ennen   
veroja oli 0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 2,1 %  
(3,1 %). Yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen heikensi konsernin     
kannattavuutta tehdyistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Kannattavuus  
heikkeni eniten Tukkukauppa-segmentissä (-1,9 milj. euroa), jossa myös     
liikevaihdon lasku oli voimakkainta. Panostajan katsauskausiin liittyvää    
normaalia kausivaihtelua lisäsi, että useat asiakasyritykset keskeyttivät    
toimintansa vuoden vaihteen molemmin puolin.                  

Ensimmäisellä neljänneksellä raportoitu LukkoexpertSecurity Oy:n        
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton viivästyminen korjattiin ja yhtiön   
katsauskauden tulos kääntyi voitolliseksi. Samalla Muu liiketoiminta -segmentin 
liiketappio pieneni merkittävästi vertailukauteen verrattuna.          

Konsernin nettorahoituskulut pysyivät noin -1,1 milj. eurossa. Konsernin    
henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 763 (747) henkilöä.      

Katsauskauden veroihin sisältyy 0,2 milj. euroa edellisen tilikauden veroja.  
Lisäksi emoyhtiön kuluista ei ole kirjattu verosaatavaa, koska yhtiön saamat  
tytäryhtiöosingot ovat verovapaita.                       INVESTOINNIT JA RAHOITUS                            

Konsernin bruttoinvestoinnit ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 9,3 milj.  
euroa (9,7 milj. euroa). Katsauskauden merkittävimmät investoinnit olivat    
Bewator Oy:n ja Puztec Oy:n hankinnat.                     

Maksetut verot (-5,5 milj. euroa) muodostivat katsauskaudella suurimman erän  
konsernin liiketoiminnan kassavirrasta, joka oli -5,7 milj. euroa negatiivinen. 
Panostaja Oyj maksoi helmikuussa 2009 edellisen tilikauden verot, jotka     
sisälsivät veron Arme Oy:n myyntivoitosta.                   

Konsernin maksuvalmius oli negatiivisesta kassavirrasta ja tehdyistä      
investoinneista huolimatta hyvä. Lisäksi konsernissa on käynnissä Vallog Oy:n  
johdolla logistiikan kehittämistyö, jolla optimoidaan varastojen arvoja     
Panostajan liiketoiminta-alakonserneissa. Konsernin rahavarat ja        
rahoitusarvopaperit 26,4 milj. euroa (35,6 milj. euroa) mahdollistavat     
kasvustrategian toteuttamisen.                         

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,6 % (34,5 %) ja korolliset nettovelat 37,5  
milj. euroa (21,3 milj. euroa). Panostaja Oyj:n vaihdettavaa pääomalainaa oli  
nettoveloista 17,2 milj. euroa (18,2 milj. euroa).               

Varsinainen yhtiökokous 26.1.2009 hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.
Osinkoa jaettiin 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 29.1.2009 
ja maksupäivä 5.2.2009 alkaen. Osinkoa maksettiin emoyhtiön osakkeenomistajille 
yhteensä 5,6 milj. euroa.                            


KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET                           

Panostaja Oyj osti katsauskaudella putkikuljetusjärjestelmiä toimittavan Puztec 
Oy:n koko osakekannan. Osakekannasta 64 % siirtyi Panostajan omistukseen    
2.1.2009 ja loppuosa 30.4.2009. Yrityskaupan myötä Panostaja laajensi      
ympäristöteknologiaan erikoistunutta liiketoiminta-aluettaan. Puztec Oy     
suunnittelee, valmistaa ja markkinoi yhdyskunta- ja biojätteen         
putkikuljetusjärjestelmiä ja kuilukeruujärjestelmiä. Yhtiön liikevaihto     
tilikaudelta 2008 oli noin 2 miljoonaa euroa ja sen toimitilat sijaitsevat   
Espoon Kivenlahdessa.                              

Panostaja Oyj osti 30.4.2009 kulunvalvontatuotteita ja -ratkaisuja tarjoavan  
Bewator Oy:n koko osakekannan Siemens Osakeyhtiöltä. Kaupan yhteydessä yhtiön  
nimi muutettiin Flexim Security Oy:ksi. Yhtiön asiakkaita ovat erityisesti   
suuryritykset ja julkinen sektori. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja    
aluetoimistot Turussa ja Tampereella.                      

Bewator Oy:n liikevaihto oli 11,6 milj. euroa ja liikevoitto 1,5 milj. euroa  
tilikaudelta 1.10.2007-30.9.2008.                        

Yhtiöstä maksettava kauppahinta on arviolta noin 8,1 milj. euroa. Kauppahinnan 
lopullinen määrä tarkennetaan 29.6.2009 mennessä. Kauppahinnasta 6,9 milj. euroa
maksettiin kaupantekotilaisuudessa. Loppuosa kauppahinnasta 1,2 milj. euroa   
maksetaan kolmena ehdollisena maksueränä seuraavan kolmen vuoden aikana.    

Panostajan lukitus- ja turvallisuusliiketoiminta-alueeseen kuuluu entuudestaan 
lukituksen, oviautomatiikan ja turvallisuustekniikan palveluihin erikoistunut  
Lukkoexpert Security Oy. Kaupalla odotetaan olevan positiivinen vaikutus    
Panostaja-konsernin kuluvan tilikauden tulokseen sekä osakekohtaiseen omaan   
pääomaan ja tulokseen. Kaupan lopullisen rahoituksen toteuduttua kaupalla    
oletetaan olevan konsernin omavaraisuusastetta noin yhden prosenttiyksikön   
verran laskeva vaikutus.                            

Panostaja Oyj raportoi tilikaudella 2009 uutena segmenttinä Digitaaliset    
painopalvelut -segmentin, joka muodostuu Kopijyvä-konsernista. Kopijyvä Oy on  
yksi Suomen suurimmista digitaalisia painopalveluja tarjoavista yrityksistä.  
Tilikaudella 2008 Kopijyvä-konserni raportoitiin osana Muu liiketoiminta    
-segmenttiä. Edellä mainitun muutoksen jälkeen Panostajan kuusi         
liiketoimintasegmenttiä ovat: Teollisuuden palvelut, Puusepänteollisuus,    
Tukkukauppa, Takoma, Digitaaliset painopalvelut ja Muu liiketoiminta.      
	                                        
Takoma Oyj:n osakkeiden pääomanpalautukseen liittyvässä ennakkopäätöksessä   
keväällä 2008 konserniverokeskus katsoi kokonaisarvion perusteella Panostajan  
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetuksi        
pääomasijoittajaksi. Säännönmukaisessa verotuksessa 2007 konserniverokeskus on 
katsonut Panostaja Oyj:n edellä mainituksi pääomasijoittajaksi ja on verottanut 
Panostaja Oyj:tä eräistä käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitoista.       

Panostaja Oyj kiistää verottajan tulkinnan ja on tilikaudella jättänyt asiaa  
koskevan oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisulautakunnan 
päätös on odotettavissa aikaisintaan syksyllä 2009.               

Osana valittua kasvustrategiaa ja ydintoimintoihin keskittymistä Panostaja Oyj 
tiedotti 23.10.2008 selvittävänsä konsernin omistamien kiinteistöjen      
realisointia, vaikka konsernin nykyisetkin kassavarat ovat riittävät kasvun   
toteuttamiseen. Selvitystyö oli tarkoitus saattaa päätökseen joulukuun 2008   
aikana, mutta rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen selvitystyö jatkuu.   

Konsernirakennetta on yksinkertaistettu katsauskauden aikana ja sen jälkeen   
tehdyillä konsernin sisäisillä yritysjärjestelyillä.              


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Hallitus on käyttänyt katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiökokouksen 26.1.2009
antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta. Osto-ohjelman        
käynnistämisestä tiedotettiin 11.5.2009 ja ohjelma käynnistyi 18.5.2009.    
Hankittava määrä on enintään 3.500.000 osaketta. Osto-ohjelma päättyy      
viimeistään 31.10.2009.                             

Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa        
liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen      
kehittämiseksi tai osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön        
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.                     

Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Takoma Oyj tiedotti 22.5.2009, että tilikaudella 2009
Takoma Oyj:n liikevaihto laskee ja liikevoitto jää merkittävästi heikommaksi  
kuin tilikaudella 2008. Koska Takoma Oyj:n tilikauden liikevoitolla on     
merkittävä vaikutus Panostaja-konsernin liikevoittoon, Panostaja Oyj:n hallitus 
päätti tarkistaa konsernin lopputilikauden näkymiä ja tiedottaa myös 22.5.2009 
heikentyneistä tulosodotuksista.                        

Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan edelleen ylittävän    
edellisen tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä    
tilikautta heikommaksi. Yhtiön aiempi näkemys oli, että konsernin liikevoiton  
odotetaan vertailukautta heikommasta ensimmäisen kvartaalin tuloksesta     
huolimatta ylittävän edellisen tilikauden tason.                

Panostaja Oyj:n ympäristöliiketoimintaryhmään kuuluvat EcoSir Oy, Puztec Oy ja 
Kospa Oy yhdistettiin 1.6.2009 alkaen uudeksi rakennetun ympäristön       
ratkaisutoimittajaksi nimeltään Ecosir Group Oy. Uuden yhtiön toimitusjohtajaksi
ja osakkaaksi kutsuttiin DI Mauri Leponen (46). Leponen on toiminut aikaisemmin 
liiketoimintavastuullisena johtajana Glaston Oyj:ssä.              


HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS                             

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.11.2008 A- ja B -osakesarjojen yhdistämisestä
yhdeksi osakesarjaksi. Yhdistämisen yhteydessä Panostaja Oyj järjesti      
maksuttoman osakeannin A- sarjan osakkeenomistajille, jossa jokaista      
kolmeatoista (13) A-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi (1) uusi  
Panostajan osake. Osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin jälkeen  
A-sarjan osakkeenomistaja omistaa näin A-osakkeiden sijasta jokaista aikaisempaa
kolmeatoista (13) A-osaketta kohden neljätoista (14) Panostajan osaketta.    
Osakesarjojen yhdistymisen jälkeen jokaisella osakkeella on yksi ääni ja samat 
osakasoikeudet. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 14.11.2008 ja  
kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi samana päivänä.           

Ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2008 päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Uusi
yhtiöjärjestys rekisteröitiin kaupparekisteriin 14.11.2008.           

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. tammikuuta 2009      
Tampereella. Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Matti Koskenkorva, 
Jukka Ala-Mello, Hannu Tarkkonen, Hannu Martikainen ja Hannu Ketola.      
Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen            
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti     
Koskenkorva ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ala-Mello. Varsinaisiksi       
tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja KHT-yhteisö          
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti. 

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2007 - 31.10.2008 ja     
hallituksen ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että  
osinkoa jaetaan 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 29.1.2009 
ja maksupäivä 5.2.2009 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Lisäksi varsinainen yhtiökokous peruutti yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman omien
osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen ja valtuutti hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta siten, että omia osakkeita hankitaan enintään  
4.740.311 kappaletta tai muu alhaisempi määrä, joka yhdessä yhtiön tai sen   
tytäryhtiöiden muiden hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on 
enintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista eli 4.740.311 osaketta.  

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa    
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan   
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.          

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien.       

Hallitus käytti yhtiökokouksen 18.12.2007 antamaa valtuutusta, ja hankki    
katsauskaudella 222.109 kappaletta yhtiön omia osakkeita. Lisäksi yhtiö sai   
osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä järjestetyssä maksuttomassa osakeannissa 
37.160 kappaletta yhtiön omia osakkeita.                    

Lisäksi hallitus on käyttänyt yhtiökokouksen 26.1.2009 antamaa valtuutusta omien
osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä. Hankittava määrä on enintään     
3.500.000 osaketta. Osto-ohjelma käynnistyi 18.5.2009 ja päättyy viimeistään  
31.10.2009.                                   


OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET                          

Katsauskauden päättyessä Panostaja Oyj:n osakepääoma oli 5.529.081,60 euroa.  
Osakkeiden lukumäärä on yhteensä 47.403.110 kappaletta.             

Panostaja Oyj luovutti 19.12.2008 hallituksen jäsenille 7.430 kappaletta    
osakkeita kokouspalkkioiden maksuna yhtiökokouksen 18.12.2007 ja hallituksen  
päätösten mukaisesti sekä 13.3.2009 yhteensä 8.614 kappaletta yhtiökokouksen  
26.1.2009 ja hallituksen päätösten mukaisesti.                 

Yhtiön hallussa oleva omien osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 982.976 
kappaletta. Omien osakkeiden määrä vastasi 2,1 prosenttia koko katsauskauden  
lopun osakemäärästä ja äänimäärästä.                      


PÄÄOMALAINA                                   

Vaihdettavan pääomalainan 2006 velkamäärä oli katsauskauden lopussa 17.212.500 
euroa ja se oikeuttaa yhteensä 10.125.000 uuden osakkeen merkitsemiseen.    
Katsauskaudella pääomalainalla ei merkitty uusia osakkeita.           


OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS                     

Panostaja Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,89 euron ja 1,25
euron välillä. Osakkeiden osakevaihto oli 5.232.396 kappaletta, mikä edustaa  
11,0 %:a osakekannasta. Osakkeen huhtikuun päätöskurssi oli 1,18 euroa. Yhtiön 
osakekannan markkina-arvo oli huhtikuun lopussa 55,9 milj. euroa ja yhtiöllä oli
3.517 osakasta (2.157).                             

Panostaja Oyj:n omistusosuudet muuttuivat, kun Panostaja Oyj:n maksuttomassa  
osakeannissa annettavat uudet rekisteröitiin kaupparekisteriin. Panostaja Oyj  
vastaanotti 14.11.2008 omistusosuuksien muuttumiseen liittyen seuraavat     
ilmoitukset:                                  

Matti Koskenkorvan osuus alitti 15 prosenttia Panostaja Oyj:n osakkeiden    
äänimäärästä. Matti Koskenkorvan osuus on 6.124.452 osaketta, joka edustaa 12,9 
% Panostaja Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Maija Koskenkorvan osuus   
ylitti 10 prosenttia Panostaja Oyj:n osakkeiden äänimäärästä. Maija Koskenkorvan
osuus on 5.071.742 osaketta, joka edustaa 10,7 % Panostaja Oyj:n osakepääomasta 
ja äänimäärästä. Olli Halmevuon osuus alitti 5 prosenttia Panostaja Oyj:n    
osakkeiden äänimäärästä. Olli Halmevuon osuus 2.013.715 osaketta, joka edusti  
4,2 % Panostaja Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.              


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                      

Panostaja-konsernin merkittävimmät riskit on kuvattu tilinpäätöksessä. Lähiajan 
riskit liittyvät erityisesti hankittujen yhtiöiden haltuunoton onnistumiseen.  
Yleisen taloustilanteen voimakas heikkeneminen on aiheuttanut asiakaskysynnän  
heikkenemistä ja on lisännyt luottotappioriskien todennäköisyyttä joissakin   
segmenteissä.                                  


NÄKYMÄT LOPPUTILIKAUDELLE                            
Panostaja-konserni tulee edelleen keskittymään perusliiketoimintastrategiansa  
mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Suurten
ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, jatkuvasti voimistuvat muutokset yritysten 
liiketoimintaympäristössä ja kansainvälistyminen, tuovat markkinoille      
lähivuosi-na suuren joukon ostettavia yrityksiä. Panostajan           
toimintaedellytykset, käytet-tävissä olevat pääomat ja likvidit varat luovat  
hyvän perustan toiminnan voimak-kaalle laajentamiselle. Lisääntyvä       
yritystarjonta perinteisillä toimialoilla toimivissa pk-yrityksissä mahdollistaa
sekä laajentumisen jatkamisen uusille liiketoiminta-alueille että nykyisten   
liiketoiminta-alueiden kasvattamisen.                      

Yleisen taloustilanteen voimakas heikentyminen vaikuttaa Suomeen.        
Suhdanneodotukset nykyisten liiketoiminta-alueiden toimialoilla ovat      
voimakkaas-ti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Panostaja-konsernin eri   
liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat heikkenevistä varovaisen       
positiivisiin. Rakennus-suhdanteen käänne on vaikuttanut osaan         
Panostaja-konsernin liiketoiminta-alueista, mutta korjaaviin toimenpiteisiin on 
ryhdytty jo hyvissä ajoin. Edellisellä tilikaudella toteutetut investoinnit   
raportointi- ja seurantajärjestelmiin lisäävät reagointikykyä. Nykyinen     
suhdannetilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia yritysostoihin ja         
Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla     
yritysostoilla erityisesti olemassa oleville liiketoiminta-alueille.      

Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen    
tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta   
heikommaksi.                                  


Panostaja Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Sarsama, tel.040 774 2099        

Panostaja Oyj                                  


Juha Sarsama                                  
toimitusjohtaja                                 

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat  
konsernin ja liiketoiminta-alueiden johdon tämänhetkisen näkemykseen talouden  
tilasta ja kehittymisestä ja toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin  
erilaiset. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.        TALOUDELLINEN INFORMAATIO                            


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 11/08-4/09 | 11/07-4/08 | 11/07-10/08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 euroa)           |  6 kk  |   6 kk  |   12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   59 332 |   54 265 |    121 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |    334 |     298 |      757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut yhteensä          |   56 700 |   51 542 |    111 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |   1 708 |    1 319 |     3 602 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio        |   1 258 |    1 702 |     6 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut     |   -1 110 |   -1 130 |    -2 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksista  |     0 |      0 |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja        |    148 |     572 |     4 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |    -424 |    -117 |    -1 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio jatkuvista     |    -275 |     455 |     2 759 |
| liiketoiminnoista         |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio myydyistä      |     0 |    2 392 |    11 038 |
| liiketoiminnoista         |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio     |    -275 |    2 847 |    13 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen           |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |    -539 |    1 676 |    12 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |    264 |    1 171 |     1 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista      |   -0,012 |    -0,016 |    0,037 |
| liiketoiminnoista €,       |      |       |       |
| laimentamaton           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista      |   -0,002     -0,003     0,046 |
| liiketoiminnoista €, laimennettu |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake myydyistä       |   0,000 |    0,054 |    0,247 |
| liiketoiminnoista €,       |      |       |       |
| laimentamaton           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake myydyistä       |   0,000 |    0,043 |    0,201 |
| liiketoiminnoista,€ laimennettu  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista ja     |   -0,012 |    0,038 |    0,284 |
| myydyistä liiketoiminnoista €,  |      |       |       |
| laimentamaton           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista ja     |   -0,002 |    0,040 |    0,247 |
| myydyistä liiketoiminnoista,   |      |       |       |
| laimennettu €           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        

TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 euroa)                | 04/2009 | 04/2008 | 10/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineettomat hyödykkeet           | 37 890 |  16 995 |  29 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset hyödykkeet           | 18 719 |  21 128 |  18 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyhtiöissä         |  1 810 |   971 |  1 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat          |  5 944 |   320 |  4 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset            |   39 |    0 |    65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä         | 64 401 |  39 374 |  54 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus              | 24 885 |  21 939 |  22 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 21 499 | 27 059 |  22 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoitusarvopaperit            |    0 |  6 524 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                 | 26 359 |  29 129 |  46 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä         | 72 744 |  84 651 |  91 561 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                | 137 145 | 124 025 | 146 499 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |  5 529 |  5 424 |  5 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma               | 30 268 |  27 672 |  36 712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 35 798 |  33 096 |  42 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              | 12 970 |  8 631 |  11 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             | 48 768 |  41 709 |  53 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka          |  1 767 |  1 503 |  1 729 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalaina            | 16 943 |  18 152 |  16 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             | 39 498 |  36 868 |  41 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             | 30 169 |  25 793 |  32 970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                | 88 377 |  82 316 |  92 696 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä         | 137 145 | 124 025 | 146 499 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 04/2009 | 04/2008 | 10/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta        | -5 718 |   -279 |  3 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta         | -8 007 |  -3 589 |  -4 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman lisäys            |  3 545 |  21 600 |  30 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman vähennys           | -3 874 | -19 029 | -20 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden osakeanti vähemmistöille   |   467 |    0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               | -5 837 |  -4 439 |  -4 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta/myynti       |  -235 |   116 |   -99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta yhteensä     | -5 934 |  -1 753 |  5 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtojen muutos             | -19 659 |  -5 621 |  4 745 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 euroa)    |Osake-| Yli- | Sijoi- |Muunto-|Voitto-| Vähem-| Yhteen-|
|           |   |kurssi-| tetun | erot |    | mistö | sä   |
|           | pääo | rahas-| vapaan |    | varat | -osuus|    |
|           | ma | to  | oman |    |    |   |    |
|           |   |    | pääoman|    |    |    |    |
|           |   |    |    |    |    |    |    |
|           |   |    | rahasto|    |    |    |    |
|           |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 5 424| 4 647 | 12 825 |  35 | 12 339| 4 290 | 39 560 |
| 1.11.2007      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteisten  |   |    |   42 |    |    |    |   42 |
| maksujen kustannus |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  |   |    |    |    | 1 675 | 1 172 | 2 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella    |   |    |   42 |    | 1 675 | 1 172 | 2 889 |
| kirjatut tuotot ja |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut yhteensä   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon jako    |   |    |    |    |  - 3 | - 469 |  - 4 |
|           |   |    |    |    |  970 |    |  439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  |   |    |  -450 |    |    |    |  -450 |
| hankinta      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  |   |    |  566 |    |    |    |  566 |
| myynti       |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |   |    |    |  -36 |    |    |  -36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus   |   |    |    |    |    | 3 620 | 3 620 |
|           |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 5 424| 4 647 | 12 982 |  -1 | 10 044| 8 613 | 41 709 |
| 30.4.2008      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 5 529| 4 647 | 12 403 |  -6 |19 669 | 11 562| 53 804 |
| 1.11.2008      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteisten  |   |    |   47 |    |    |    |   47 |
| maksujen kustannus |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  |   |    |    |    | -539 |  264 |  -275 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella    |   |    |   47 |    | -539 |  264 |  -228 |
| kirjatut tuotot ja |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut yhteensä   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon jako    |   |    |    |    |- 5 569| -276 | - 5 845|
|           |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  |   |    |  -252 |    |    |    |  -252 |
| hankinta      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  |   |    |   16 |    |    |    |  16 |
| myynti       |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |   |    |    | -146 |    |    |  -146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus   |   |    |    |    |    | 1 419 | 1 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 5 529| 4 647 | 12 214 | -152 | 13 561| 12 970| 48 768 |
| 30.4.2009      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 04/2009 | 04/2008 | 10/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, €           |  0,77 |   0,74 |   0,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä tilikaudella keskimäärin, 1 000  | 46 379 |  44 215 |  44 760 |
| kpl                     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl   | 47 403 |  44 456 |  46 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit/ vvk-vaihdot tilikaudella, 1 000 |    0 |    0 |   875 |
| kpl                     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl,      | 56 504 |  55 245 |  54 885 |
| laimennettuna                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |  -1,1 |   14,0 |   29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |   3,6 |   11,8 |   18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pysyviin vastaaviin, (Me)          |   9,3 |   9,7 |   24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta               |  15,7 |   14,6 |   19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat               | 64 297 |  57 734 |  64 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %             |  35,6 |   34,5 |   36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin            |   763 |   747 |   646 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskennassa on eliminoitu yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.  

KONSERNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN                      
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR     | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| milj. )   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q4/08 | Q1/09 | Q2/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 23.1 | 25.7 | 26.0 | 28.4 | 31.0 | 35.8 | 28.8 | 30.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoim.    0.2 |  0.4 |  0.2 |  0.1 |  0.1 |  0.4 |  0.2 |  0.1 |
| muut tuotot     |    |    |    |    |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut    | 21.1 | 24.0 | 24.9 | 26.6 | 28.3 | 31.9 | 28.7 | 28.0 |
| yhteensä   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot   |  0.4 |  0.7 |  0.7 |  0.7 |  1.2 |  1.0 |  0.9 |  0.8 |
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |  1.8 |  1.4 |  0.5 |  1.2 |  1.6 |  3.2 | -0.6 |  1.8 |
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.7 |
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos    |  1.4 |  0.9 |  0.1 |  0.6 |  0.9 |  2.8 | -1.0 |  1.1 |
| ennen veroja |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot    |  0.3 |  0.2 | -0.1 |  0.0 | -0.3 | -1.3 |  0.0 | -0.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö  |  0.4 |  0.3 |  0.3 |  0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.1 |
| osuus    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto    |  1.8 |  0.7 |  0.0 | -0.7 |  1.9 |  1.6 | -0.9 |  0.6 |
| jatkuvista  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| liiketoiminnoista  |    |    |    |    |    |    |   
| 
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto    |  0.7 |  0.7 |  0.7 |  1.7 |    |  0.5 |  0.0 |  0.0 |
| myydyistö  |    |    |    |    |  8.1 |    |    |    |
| liiketoiminnoista  |    |    |    |    |    |    |   
| 
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  2.5 |  1.4 |  0.7 |  1.0 | 10.0 |  2.1 | -0.9 |  0.6 |
| voitto    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------                                        
ANNETUT VAKUUDET                                
1 000 euroa                 04/2009   04/2008   2008   
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet                   
Kiinteistökiinnitykset            9 111     9 317   8 621   
Yrityskiinnitykset             30 955    21 540   30 905   
Annetut pantit               47 936    31 078   48 734   
Muut vastuut                  161     3 936     93   

Leasingsopimuksista maksettavat määrät                     
Yhden vuoden kuluessa            3 245      679   1 716   
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden                     
kuluttua                   3 443      726   4 505   
Yhteensä                   6 688     1 405   6 221   
                                        
Vastuiden arvona on käytetty vakuuden nimellis - tai kirjanpitoarvoa.      

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Konsernin segmenttiraportoinnissa liiketoiminnallinen segmentti on määritelty  
ensisijaiseksi segmenttiraportointimuodoksi. Konserni raportoi katsauskaudelta 
kuusi liiketoiminnallista segmenttiä. Konsernilla ei ole toissijaista      
segmenttijakoa.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa                     |   4/2009 |  4/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuden palvelut                |   9 142 |   9 811 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteollisuus                 |   2 571 |   4 153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkukauppa                     |   18 840 |  21 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma                       |   9 228 |   9 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digitaaliset painopalvelut             |   6 319 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |   13 701 |   9 846 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                    |    -470 |   -219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |   59 332 |  54 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuden palvelut                |    473 |    622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteollisuus                 |    -134 |    153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkukauppa                     |    438 |   2 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma                       |    280 |    339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digitaaliset painopalvelut             |    854 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |    -654 |  -1 711 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |   1 258 |   1 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
SEGMENTTI-INFORMAATIO NELJÄNNESVUOSITTAIN                    
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.euroa)   | Q3/07 |Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q4/08 | Q1/09 Q2/09|
|         |    |   |    |    |    |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |   |   |    |    |    |    |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuden   | 5,0 | 5,2 |  4,6 |  5,2 |  6,3 |  6,3 | 4,7 | 4,4 |
| palvelut     |   |   |    |    |    |    |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteollisu | 2,2 | 2,5 |  2,0 |  2,2 |  1,6 |  1,7 | 1,4 | 1,2 |
| us        |   |   |    |    |    |    |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkukauppa   | 10,1 | 12,6 | 10,1 | 11,3 | 11,7 | 12,3 | 9,2 | 9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma      | 0,0 | 0,0 |  4,6 |  4,6 |  4,1 |  5,1 | 4,6 | 4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digit.painopalv | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  2,7 |  3,2 | 3,0 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 5,8 | 5,2 |  4,6 |  5,1 |  4,6 |  7,2 | 5,9 | 7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 23,1 | 25,7 | 26,0 | 28,4 | 31,0 | 35,8 | 28,8 | 30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |   |   |    |    |    |    |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuden   | 1,0 | 0,5 |  0,4 |  0,2 |  0,7 |  1,0 |  0,1| 0,4 |
| palvelut     |   |   |    |    |    |    |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteollisu | 0,2 | 0,3 | -0,1   0,2 |  0,0 |  0,1 | -0,2| 0,1 |
| us        |   |   |    |    |    |    |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkukauppa   | 0,6 | 0,8 |  0,6 |  0,0 |  1,6 |  0,6 |  0,3| 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma      | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,4 |  0,2 |  0,5 |  0,0| 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digit.painopalv | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,1 |  0,6 |  0,3| 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 0,0 | -0,2  -0,4   0,4 | -1,0   0,4 | -1,1  0,4| 
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 1,8   1,4,|  0,5 |  1,2 |  1,6 |  3,2 | -0,6 | 1,9 |
-------------------------------------------------------------------------------- 

Panostaja Oyj on panostusyhtiö. Yhtiö panostaa suomalaisiin perinteisten    
toimialojen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Panostaminen toteutetaan lähinnä
yritysostojen kautta. Panostaja- konserni panostaa yrityksiin liiketaloudellisia
resursseja ja strategista osaamista. Tavoitteena on nostaa panostettava yritys 
alallaan vahvaksi tekijäksi ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen
yritys jatkaa toimintaansa itsenäisenä kasvuyrityksenä.             

Yhtiö toimii tällä hetkellä kolmellatoista liiketoiminta-alueella. Oy Alfa-Kem 
Ab valmistaa ja markkinoi teollisuuskemikaaleja, siivousaineita ja       
suurkeittiöaineita. Ecosir Oy, Kospa Oy ja Puztec Oy ovat erikoistuneet jäte- ja
kiinteistöhuollon laiteratkaisuihin. Heatmasters Group tarjoaa metallien    
lämpökäsittelypalvelua Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja 
markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Helayhtiöt Suomen Helakeskus Oy ja     
Seinäjoen Rakennustarvike ja Lukko Oy ovat rakennus- ja kalustehelojen keskeisiä
tukkukauppiaita Suomessa. Kiinnitinyhtiöt Helsingin Laaturuuvi Oy, Porin Pultti 
Oy ja Ruuvipojat Oy palvelevat jälleenmyyjiään valtakunnallisesti. KL-Varaosat 
on Mercedes Benz- ja BMW-henkilöautojen alkuperäisvaraosien ja tarvikkeiden   
maahantuoja, tukkukauppa ja jälleenmyyjä. Kopijyvä Oy on yksi Suomen suurimmista
digitaalisia painopalveluja tarjoavista yrityksistä. Lukkoexpert Security Oy on 
lukituksen, oviautomatiikan ja turvallisuusteknologian ja -palveluiden     
asiantuntija. Flexim Security Oy tarjoaa kulunvalvontatuotteita ja -ratkaisuja. 
Lämpö-Tukku Oy on erikoistunut LVI-alan tukkukauppaan. Suomen Puunjalostus Oy  
harjoittaa puusepänteollisuutta, päätuotteinaan massiivipuiset sisäovet ja   
puuportaat. Takoma Oyj on pörssinoteerattu yrittäjävetoiseen          
liiketoimintamalliin perustuva konepajaryhmä. Toimex Oy harjoittaa LVI-alan   
kannakkeiden valmistusta ja myyntiä. Vallog Oy on suomalaisen          
metalliteollisuuden valmistus- ja logistiikka-palveluihin erikoistunut yritys.