Wärtsilä Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2009 klo 8.30

HAASTEELLINEN MARKKINATILANNE JATKUU

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Liikevaihto kasvoi 2% 1.167 milj. euroon (1.140)
- Liiketulos kasvoi 133 milj. euroon (123), 11,4% liikevaihdosta
(10,8)
- Tulos/osake 0,87 euroa (0,97)
- Tilauskertymä laski 48% 725 milj. euroon (1.382)
- Liiketoiminnan rahavirta 214 milj. euroa (49)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2009
- Liikevaihto 3.741 milj. euroa (3.082), kasvua 21%
- Liiketulos ennen kertaluonteisia sopeuttamiskustannuksia kasvoi 419
milj. euroon (328), 11,2% liikevaihdosta (10,6). Liiketulos kyseisten
kustannusten jälkeen oli 413 milj. euroa, 11,0% liikevaihdosta.
- Tulos/osake 2,77 euroa (2,42)
- Liiketoiminnan rahavirta 142 milj. euroa (255)
- Tilauskertymä laski 48% 2.468 milj. euroon (4.750)
- Tilauskanta laski 31% 5.351 milj. euroon (7.762)
- Toteutuneet tilausten peruutukset 279 milj. euroa

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
"Wärtsilän liikevaihto oli hyvällä tasolla, 1.167 miljoonaa euroa, ja
kannattavuus kehittyi suunnitelman mukaan. Rahoituksen haasteet
vaikuttivat edelleen Power Plants -liiketoiminnan
tilausaktiviteettiin. Joustavien, tehokkaiden ja ympäristömyötäisten
voimalaratkaisujen globaali tarve sekä pyrkimys parempaan
hyötysuhteeseen ja energiavarmuuteen ovat selkeitä etuja Wärtsilälle.
Services jatkoi tasaista kehitystään. Kysynnälle luo vakaan pohjan
Wärtsilän toimituskanta sekä kasvava huolto- ja
hallinnointisopimusten määrä. Merenkulkumarkkinoiden haasteet
jatkuivat, koska laivoja on rakenteilla erittäin paljon ja Ship Power
-tilaukset pysyivät matalalla tasolla. Wärtsilän toimiminen useilla
merenkulun segmenteillä on tärkeää, koska joillakin segmenteillä
heikko tilanne jatkuu todennäköisesti ainakin kaksi seuraavaa vuotta.
Kun elpyminen alkaa laajemmin, Aasian laivanrakennusmarkkinat
vahvistuvat entisestään. Nämä muutokset markkinoilla vaativat
rakenteellista uudelleenarviointia. Wärtsilä valmistautuu optimoimaan
tuotantoaan muuttuvaa liiketoimintaympäristöä vastaavaksi.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN
Vuoden 2009 tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen
neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista
huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna
2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 22.
lokakuuta 2009 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä.
Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata
internetissä osoitteessa:
http://194.100.179.139:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2917866
Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44
(0)20 7162 0077, ja näppäilkää konferenssin koodi 847675.
Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa
1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #
-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Result Q3 External.
Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä
konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa
*-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että
rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=168815
Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla
myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp
Raimo Lind     Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja
energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee
asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi
alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden
keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja
kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä oli 19 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä
70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KOLMAS NELJÄNNES 7-9/2009 LYHYESTI


MEUR           7-9/2009 7-9/2008 Muutos
Tilauskertymä         725  1 382  -48%
Liikevaihto         1 167  1 140   2%
Liiketulos          133   123   9%
% liikevaihdosta      11,4%  10,8%
Tulos ennen veroja      125   127  -2%
Tulos/osake, euroa      0,87   0,97
Liiketoiminnan rahavirta   214    49KATSAUSKAUSI TAMMI-SYYSKUU 2009 LYHYESTI


MEUR                  1-9/2009 1-9/2008 Muutos 2008
Tilauskertymä               2 468  4 750  -48% 5 573
Tilauskanta 30.9.            5 351*)  7 762  -31% 6 883
Liikevaihto                3 741  3 082  21% 4 612
Liiketulos ennen kertaluonteisia
sopeuttamiskustannuksia           419   328  28%  525
% liikevaihdosta             11,2%  10,6%    11,4%
Liiketulos                 413
% liikevaihdosta             11,0%
Tulos ennen veroja             388   333  16%  516
Tulos/osake, euroa             2,77   2,42     3,88
Liiketoiminnan rahavirta          142   255     278
Korolliset nettovelat
kauden lopussa               575   369     455
Bruttoinvestoinnit              98   272     366

*) Tilausten peruutuksia 279 milj. euron arvosta on poistettu
tilauskannasta katsauskaudella tammi-syyskuu 2009.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER
Laivatilausten määrä on tällä hetkellä huomattavan matalalla tasolla
viime vuosien korkeisiin tilausmääriin verrattuna. Meriteollisuutta
rasittaa suurten alusten ylitarjonta. Viime kuukausina
markkina-aktiviteetti on kohdistunut pääasiassa olemassa olevien
sopimusten uudelleenneuvotteluihin.

Katsauskauden aikana olemassa olevien laivatilausten toimituksia on
lykätty. Peruutuksia ei ilmeisesti tule niin paljon kuin vuoden
alussa arvioitiin, mutta markkinoilla odotetaan merkittäviä
lykkäyksiä
tilausten toimitusaikatauluihin.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus laski 40%:sta
(edellisen neljänneksen lopussa) 31%:iin. Markkinaosuus
hidaskäyntisissä päämoottoreissa kasvoi hieman 13%:iin (11).
Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus laski 4%:iin (6). Yksittäiset
tilaukset vaikuttavat yhä herkemmin markkinaosuuksiin, mikä johtuu
pienistä tilausmääristä.POWER PLANTS
Rahoituksen vaikeuksien jatkuminen vaikutti tilausaktiviteettiin
katsauskauden aikana. Tarjousaktiviteetti jatkui hyvällä tasolla.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet
Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan, öljy- ja
kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän teholuokassa pienenivät
11.570 MW:iin (20.980) kesäkuun 2008 ja toukokuun 2009 välillä.
Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluu sekä mäntämoottori- että
kaasuturbiinivoimalat, pienenivät 7.090 MW:iin (15.630). Wärtsilän
osuus tällä markkinasegmentillä oli 13% (8%).
Raskasöljyvoimalamarkkinat pienenivät 3.430 MW:iin (4.050). Wärtsilän
markkinaosuus oli 46% (49). Kevytöljyvoimaloiden markkinat pienenivät
1.050 MW:iin (1.300). Wärtsilän markkinaosuus oli 3% (20).
Kevytöljyvoimaloiden markkinoilla Wärtsilän kannalta merkittävimpiä
ovat nestemäisten biopolttoainevoimaloiden markkinat, jolla tilauksia
oli hyvin vähän.

SERVICES
Merenkulun markkinoilla laivakapasiteetin ja laivojen kysynnän
välinen epätasapaino vaikuttaa edelleen meriteollisuushuoltoon.
Katsauskauden aikana kehitys oli hidasta Aasiassa, jossa kapasiteetin
sopeuttaminen jatkui poistamalla laivoja liikenteestä.
Voimalahuollossa on useita kehitysprojekteja, jotka liittyvät
polttoainekonversioihin ja laitteiston uudistamiseen
ympäristömyötäiseksi.

Wärtsilän toimittama moottorikanta Ship Power - ja Power Plants
-markkinoille on yhteensä yli 160.000 MW, joka sisältää tuhansia
laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla
markkinoilla on useita huoltoasiakassegmenttejä ja Wärtsilän
huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Tästä syystä
yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihtelulla on
rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.

TILAUSKERTYMÄ
Wärtsilän tilauskertymä kolmannella neljänneksellä oli 725 milj.
euroa (1.382), laskua oli 48%.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 68 milj. euroa (450),
85% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Kolmannen
neljänneksen aikana Ship Powerin tilauksista 49% tuli
Kauppalaivasegmentiltä ja 3% Offshore-segmentiltä. Merivoimien
segmentin tilausten osuus oli 7% ja Matkustajalaivasegmentin 18%.
Erikoisalussegmentin osuus oli 17% Ship Power -liiketoiminnan
tilauskertymästä. Ship Designin osuus oli 6%. Kolmannen
vuosineljänneksen tilauskertymä säilyi vuoden 2009 toisen
neljänneksen tasolla (67 milj. euroa vuoden 2009 toisella
neljänneksellä). Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Ship Power
-liiketoiminnan tilauskertymä oli 262 milj. euroa (1.674), 84%
matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Power Plants -liiketoiminnassa suurten projektien rahoitushaasteet
jatkuivat ja johtivat odotettua matalampaan tilauskertymään vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Tilauskertymä oli 170 milj. euroa
(498), 66% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena ja 34%
matalampi kuin edellisellä neljänneksellä. Pienet ja keskikokoiset
projektit teollisuuden voimantuotannon segmentillä olivat suurimmat
myötävaikuttajat kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään.
Tilauksia saatiin mm. Papua Uudesta Guineasta, Turkista, Italiasta ja
Grönlannista. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Power Plants
-liiketoiminnan tilauskertymä oli 748 milj. euroa (1.620), 54%
matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Services -liiketoiminnan tilauskertymä oli 483 milj. euroa (434)
kolmannella vuosineljänneksellä, kasvua oli 11% edellisvuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Toiseen vuosineljännekseen verrattuna
tilauskertymä kasvoi 5% (458 milj. euroa vuoden 2009 toisella
neljänneksellä). Wärtsilä solmi huolto- ja hallinnointisopimuksia
kolmeen voimalaan Brasiliassa ja kahteen voimalaan Pakistanissa.
Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Services -liiketoiminnan
tilauskertymä oli 1.448 milj. euroa (1.448).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Wärtsilän tilauskertymä oli
yhteensä 2.468 milj, euroa (4.750), 48% matalampi kuin edellisvuoden
vastaavana kautena.


TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 5.351 milj. euroa
(7.762), laskua oli 31%.

Ship Power - liiketoiminnan tilauskanta oli 3.230 milj. euroa
(5.010), laskua oli 36%. Katsauskauden tammi-syyskuu 2009 toteutuneet
peruutukset 279 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Peruutuksia
tuli pääosin Kauppalaiva- ja Offshore -segmenteiltä. Wärtsilä arvioi
tilausten peruutusriskiksi noin 650 milj. euroa (800 milj. euroa
edellisen vuosineljänneksen lopussa).

Katsauskauden lopussa Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli
1.549 milj. euroa (2.243), 31% matalampi kuin edellisvuoden
vastaavana ajankohtana.

Services -liiketoiminnan tilauskanta oli 571 milj. euroa (505)
katsauskauden lopussa, kasvua oli 13%.Kolmannen neljänneksen tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR               7-9/2009   7-9/2008 Muutos
Ship Power               68      450  -85%
Power Plants              170      498  -66%
Services                483      434  11%
Tilauskertymä yhteensä         725    1 382  -48%Tilauskertymä Power Plants
MW             7-9/2009 7-9/2008 Muutos
Öljy              109   680  -84%
Kaasu              174   157  11%
Uusiutuvat polttoaineet     35    35   0%Katsauskauden tilauskertymä
liiketoiminnoittain
MEUR                1-9/2009 1-9/2008 Muutos 1-12/2008
Ship Power               262  1 674  -84%   1 826
Power Plants              748  1 620  -54%   1 883
Services               1 448  1 448   0%   1 858
Tilauskertymä yhteensä        2 468  4 750  -48%   5 573Tilauskertymä Power Plants
MW             1-9/2009 1-9/2008 Muutos 1-12/2008
Öljy              879  1 739  -49%   2 029
Kaasu              468  1 033  -55%   1 240
Uusiutuvat polttoaineet     35    80  -56%    80Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR              30.9.2009 30.9.2008 Muutos 2008
Ship Power             3 230*   5 010  -36% 4 486
Power Plants            1 549   2 243  -31% 1 949
Services               571    505  13%  445
Tilauskanta yhteensä        5 351   7 762  -31% 6 883

*) Tilausten peruutuksia on poistettu tilauskannasta 279 milj. euron
arvosta katsauskaudella tammi-syyskuu 2009.

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2% 1.167
milj. euroon (1.140) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 378 milj. euroa (344),
kasvua oli 10%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 360
milj. euroa (349), 3%. Services -liiketoiminnan kolmannen
neljänneksen liikevaihto oli 424 milj. euroa (452), -6%.

Katsauskauden tammi-syyskuu 2009 liikevaihto kasvoi 21% ja oli 3.741
milj. euroa (3.082). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi
29% 1.230 milj. euroon (952). Power Plants -liiketoiminnan
liikevaihto oli 1.169 milj. euroa (797), kasvua oli 47%. Services
-liiketoiminnan liikevaihto pysyi vakaana hyvällä tasolla ja oli
1.326 milj. euroa (1.335). Liikevaihto liiketoiminnoittain jakautui
tasaisesti katsauskaudella tammi-syyskuu 2009. Ship Power
-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 33%, Power Plants
-liiketoiminnan osuus 31% ja Services -liiketoiminnan osuus 35%.Kolmannen neljänneksen liikevaihto liiketoiminnoittain
MEUR              7-9/2009   7-9/2008 Muutos
Ship Power              378      344  10%
Power Plants             360      349   3%
Services               424      452  -6%
Liikevaihto yhteensä        1 167     1 140   2%Katsauskauden liikevaihto liiketoiminnoittain
MEUR                 1-9/2009 1-9/2008 Muutos 2008
Ship Power               1 230   952  29% 1 531
Power Plants              1 169   797  47% 1 261
Services                1 326  1 335  -1% 1 830
Liikevaihto yhteensä          3 741  3 082  21% 4 612


TULOS
Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketulos oli 133 milj. euroa
(123), 11,4% liikevaihdosta (10,8). Katsauskauden tammi-syyskuu 2009
liiketulos ennen sopeuttamiskustannuksia parani 419 milj. euroon
(328), 11,2%:iin liikevaihdosta (10,6). Kertaluonteiset kustannukset
6 milj. euroa liittyvät Ship Power -liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin, jotka tehtiin toisen neljänneksen aikana.

Rahoituserät olivat -25 milj. euroa (5). Nettokorot olivat -14 milj.
euroa (-10). Osinkotulot olivat 5 milj. euroa (6). Tulos ennen veroja
oli 388 milj. euroa (333). Katsauskauden verot olivat 111 milj. euroa
(91). Tulos/osake oli 2,77 euroa (2,42).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 214
milj. euroa (49). Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 liiketoiminnan
rahavirta oli 142 milj. euroa (255). Nettokäyttöpääoma laski 80 milj.
eurolla kolmannen neljänneksen aikana. Lasku johtuu pääasiallisesti
saamisten suotuisasta kehityksestä. Saadut ennakot laskivat
neljänneksen aikana 104 milj. eurolla. Nettokäyttöpääoma oli 511
milj. euroa (102) kauden lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli 1.039
milj. euroa kauden lopussa (1.375). Nettokäyttöpääoma on ollut
poikkeuksellisen matalalla tasolla vuosien 2007 ja 2008 aikana, mikä
johtui suurista ennakoista. Likvidit varat kauden lopussa olivat 262
milj. euroa (158).

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 575 milj. euroa (369).
Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 852 milj. euroa
(539) syyskuun 2009 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat
sisältävät pitkäaikaisia lainoja 622 milj. euroa, vahvistettuja
luottosopimusohjelmia yhteensä 530 milj. euroa ja suomalaisia
yritystodistusohjelmia yhteensä 700 milj. euroa. Kauden lopussa
käyttämättömät vahvistetut luottosopimukset olivat yhteensä 530 milj.
euroa. Lisäksi Wärtsilä on allekirjoittanut 30 milj. euron
pitkäaikaisen lainasopimuksen, joka nostetaan marraskuussa 2009.
Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden
sisällä, ovat yhteensä 230 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 35,4% (34,7) ja nettovelkaantumisaste 0,43
(0,34).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä
vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen
katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 81 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 98 milj. euroa (272).
Bruttoinvestoinnit koostuivat 15 milj. euron (162) yritysosto- ja
osakeinvestoinneista, sekä 82 milj. euron (110) tuotannollisista ja
informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 91 milj. euroa
(68).

Vuoden 2009 investointiarvio ilman yritysostoja oli 180 milj. euroa.
Arviota on alennettu 160 milj. euroon yritysostot mukaan lukien (366
milj. euroa vuonna 2008).

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Wärtsilä jatkoi strategiansa toteuttamista laajentamalla verkostoaan.
Uusia huoltoyksiköitä avattiin mm. Ukrainassa, Kamerunissa,
Unkarissa, Chilessä ja Dubaissa. Uudet yksiköt antavat hyvän pohjan
huollon tulevalle kasvulle. Verkoston laajentaminen on Wärtsilän
strateginen painopistealue myös jatkossa.

Toukokuussa Wärtsilä osti 60% italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin
osakekannasta ja on näin kasvattanut omistustaan 100%:iin. Wärtsilä
Navim Dieselillä, joka erikoistuu merenkulun myynti- ja
huoltopalveluihin, on vahva markkina-asema varsinkin Matkustajalaivat
-asiakassegmentillä. Kaupasta syntyi 8 milj. euroa liikearvoa.

TUOTANTO
Ship Power -markkinat ovat heikentyneet huomattavasti sen jälkeen,
kun talouskriisi alkoi. Markkinoiden siirtyminen Aasiaan jatkuu
vahvempana kuin koskaan ennen. Tästä syystä Wärtsilä on analysoimassa
tuotantoaan ja erilaisia vaihtoehtoja arvioidaan näihin
markkinamuutoksiin sopeutumiseksi. Analyysi koskee kaikkia
tuotantoyksiköitä päähuomion ollessa Euroopan tuotantokapasiteetin
sopeuttamisessa. Vaikutukset eri yksiköihin tarkentuvat vuoden 2009
neljännen neljänneksen ja vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen
aikana. Wärtsilällä on tuotantoyksiköitä Suomessa, Italiassa,
Alankomaissa, Norjassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Kiinassa,
Intiassa, Japanissa ja Koreassa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Onnistuneiden koeajojen tuloksena Wärtsilän rikkidioksidi (SOx)
savukaasupesuriprojektille on myönnetty Sulphur Emission Control Area
(SECA) Compliance -sertifikaatti Det Norske Veritas ja Germanischer
Lloyd - luokituslaitoksilta.

HENKILÖSTÖ
Toukokuussa Wärtsilä Ship Power ilmoitti aloittavansa neuvottelut
400-450 työpaikan vähentämisestä. Neuvottelut aloitettiin Ship Power
-liiketoiminnan sopeuttamiseksi merkittävästi heikentyneeseen
markkinatilanteeseen. Vuosittaiset säästöt ovat noin 30 milj. euroa.
Säästöt alkavat toteutua asteittain vuoden 2009 toisella puoliskolla
ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Toisen
neljänneksen liiketulos sisältää 6 milj. euroa kertaluonteisia
kuluja, jotka liittyvät Ship Power -liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin. Wärtsilä Ship Powerin henkilöstö
työskentelee myynnissä, projektihallinnassa, suunnittelupalveluissa
ja laivansuunnittelun alalla 30 maassa.

Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun lopussa oli 18.806 (18.268).
Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-syyskuussa 2009 oli 18.897
(17.386). Services -liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 11.318
(10.623) kasvua oli 7%. Verkoston laajentaminen, uusien huolto- ja
hallinnointisopimuksien vaatima rekrytointi ja Ship Power ja Power
Plants liiketoimintojen ennätyksellisin suuret toimitusmäärät ovat
syynä kasvuun.

KESTÄVÄ KEHITYS
Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti Yhdistyneiden
Kansakuntien Global Compact -aloitteen ja YK:n Global Compact
-toimisto on rekisteröinyt yhtiön verkoston jäseneksi. Verkostoon
liittyminen vahvistaa edelleen Wärtsilän sitoutumista kestävän
liiketoiminnan käytäntöihin sekä aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa,
ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin perusperiaatteisiin.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat nimitykset 1.8.2009
alkaen:
KTM Christoph Vitzthum (40) on nimitetty Wärtsilän Services
-liiketoiminnan johtajaksi. Dipl.ins. Vesa Riihimäki (43) on
nimitetty Power Plants -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan
jäseneksi.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ


30.9.2009         Osakemäärä Äänimäärä Osakevaihto 1-9/2009
WRT1V           98 620 565 98 620 565      110 203 929

1.1.-30.9.2009         Ylin    Alin Keskikurssi 1) Päätös
Osakekurssi          30,91   15,81     22,78 27,38
1) Kaupankäyntimäärillä painotettu
keskikurssi

                   30.9.2009   30.9.2008
Markkina-arvo, MEUR            2 700     2 905
Ulkomaalaisomistus            46,2%     49,5%VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 11.3.2009, vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 148
milj. euroa. Osinko maksettiin 23.3.2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö,
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas,
merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld
ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti
Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin
seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merenkulun markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ship Power
-liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen telakoiden
toimitusaikataulujen pitkittymiseen. Näyttää todennäköiseltä, että
joidenkin tilausten aikatauluja muutetaan tai tilauksia peruutetaan.
Tämän kehityksen myötä, Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten
peruutusriskiksi noin 650 milj. euroa.

Power Plants -liiketoiminnassa talouskriisin vaikutus näkyy
pääasiassa suurempien projektien ajoituksessa.

Services -liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät edelleen
merikuljetusten vähenemiseen, mikä voisi johtaa laajempaan laivojen
liikenteestä poistamiseen. Tämä saattaisi vähentää kunnossapito- ja
huoltopalveluiden kysyntää.

Markkinatilanne on vaikuttanut koko toimitusketjuun ja Wärtsilä
seuraa alihankkijoidensa toiminnan vakautta. Riskitaso ei ole
merkittävästi muuttunut kauden aikana.

Wärtsilän vuosikertomus 2008 sisältää perusteellisen kuvaksen yhtiön
riskeistä ja riskienhallinnasta.


MARKKINANÄKYMÄT
Merenkulun rahtihinnat ovat edelleen matalalla tasolla. Laskeneet
laivanrakennushinnat houkuttelevat joitakin varustamoja tilaamaan
uusia laivoja. Kokonaistilanne on yhä haasteellinen ja on vaikea
arvioida, mihin suuntaan markkinat kääntyvät. Wärtsilän toimiminen
useilla merenkulun segmenteillä on tärkeää, koska joillakin
segmenteillä heikko tilanne jatkuu todennäköisesti ainakin kaksi
seuraavaa vuotta.

Wärtsilä Power Plants arvioi tilauskertymän paranevan sitä mukaa kuin
rahoitusala elpyy ja Power Plants - liiketoiminnan asema on edelleen
hyvä markkinaosuuksien säilyttämiseksi.

Services jatkaa tasaisena ja suuri toimituskanta, laaja verkosto sekä
tarpeet uudistaa laitteistoa ympäristömyötäiseksi luovat vakaan
perustan markkinoilla.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN
Vuoden 2009 tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen
neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista
huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna
2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SYYSKUU 2009
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä
summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden
ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen
ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
Wärtsilä on ottanut käyttöön 1.1.2009 voimaantulleet IFRS-standardit
ja tulkinnat:
-     IFRS 8 Toimintasegmentit
-     IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardin muutos
-     IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos
-     IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaus

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää
vaikutusta osavuosikatsaukseen.


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


LYHENNETTY TULOSLASKELMA
MEUR                    1-9/2009 1-9/2008  2008
Liikevaihto                  3 741   3 082 4 612
Muut tuotot                    39    16   26
Kulut                     -3 279  -2 702 -4 015
Poistot ja arvonalentumiset           -91    -68  -99
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta                     5
Liiketulos                    413    328  525
Rahoitustuotot ja -kulut             -25     5   -9
Tulos ennen veroja                388    333  516
Tuloverot                    -111    -91  -127
Tilikauden tulos                 277    242  389

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat           273    236  380
Vähemmistö                     4     6   9
Yhteensä                     277    242  389


Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen
tulos:
Tulos/osake, euroa               2,77   2,42  3,88
Laimennettu tulos/osake, euroa         2,77   2,42  3,88


LAAJA TULOSLASKELMA
Tilikauden tulos                 277    242  389
Muut kauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Muuntoerot                    13    -3  -27
Myytävissä olevat rahoitusvarat          21    -32  -37
Rahavirran suojaukset               24    -20  -44
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen
eristä                               -1
Muut tuotot/kulut                          6
Muut kauden laajan tuloksen erät         58    -54  -103

Tilikauden laaja tulos yhteensä         336    188  286

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat           331    181  277
Vähemmistö                     5     7   9
                         336    188  286LYHENNETTY TASE
MEUR                  30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet            791    794    793
Aineelliset hyödykkeet            465    408    446
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä    53    43     41
Myytävissä olevat sijoitukset        134    120    106
Laskennalliset verosaamiset          77    73     85
Muut varat                  26    18     26
                      1 545   1 456   1 498
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              1 843   1 638   1 656
Muut varat                 1 285   1 286   1 392
Rahavarat                  262    158    197
                      3 390   3 082   3 245

Varat yhteensä               4 935   4 538   4 743


Oma pääoma
Osakepääoma                 336    336    336
Muu oma pääoma               1 031    753    848
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                   1 367   1 089   1 184

Vähemmistöosuus                12    14     15
Oma pääoma yhteensä            1 379   1 102   1 199

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat               622    439    448
Laskennalliset verovelat           89    83     86
Muut velat                  284    611    394
                       994   1 133    927
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat               230    99    216
Muut velat                 2 331   2 203   2 400
                      2 561   2 302   2 616

Vieras pääoma yhteensä           3 556   3 436   3 544

Oma pääoma ja velat yhteensä        4 935   4 538   4 743LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
MEUR                     1-9/2009 1-9/2008 2008
Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen veroja                 388    333 516
Poistot ja arvonalentumiset             91    68  99
Rahoitustuotot ja -kulut              25    -6  9
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja
muut oikaisut                    -8    -2  2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta                     -5    -1
Käyttöpääoman muutos               -204    -62 -250
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                     289    331 377
Rahoituserät ja tuloverot             -147    -75 -99
Liiketoiminnan rahavirta              142    255 278

Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yritysostot      -15   -131 -198
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin             -82   -103 -168
Muiden sijoitusten myynti             -19     9  30
Rahavirta muista investoinneista           4     7  8
Investointien rahavirta              -113   -219 -329

Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot           229    211 260
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja
muut muutokset                   -67    -55  -4
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut
muutokset                      30    91 129
Maksetut osingot                 -156   -411 -412
Rahoituksen rahavirta                36   -164 -26

Likvidien varojen muutos, lisäys (+) /
vähennys (-)                    65   -127 -76


Likvidit varat tilikauden alussa          197    296 296
Yhteisyritysten rahavarat                   -8 -18
Sijoitusten käyvän arvon muutokset               1  1
Muuntoerot                     -1    -4  -6
Likvidit varat tilikauden lopussa         262    158 197LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                              Vähem-   Oma
      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
MEUR    pääoma                     mistö-  pääoma
                              osuus yhteensä
                    Arvon-
      Osake- Ylikurssi- Muunto- muutos-  Kertyneet
      pääoma  rahasto  erot rahasto voittovarat
Oma pääoma
1.1.2009    336     61   -27   50     764   15  1 199
Osingonjako                     -148   -8   -156
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä              16   41     274    5   336
Oma pääoma
30.9.2009   336     61   -11   91     890   12  1 379

Oma pääoma
1.1.2008    336     61    3   127     788   10  1 325
Osingonjako                     -408   -3   -411
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä              -3   -52     236    7   188
Oma pääoma
30.9.2008   336     61    0   75     617   14  1 102Liikevaihdon maantieteellinen
jakauma             Eurooppa Aasia Amerikka Muut Konserni
MEUR
Liikevaihto 1-9/2009        1 120 1 385   907 329  3 741
Liikevaihto 1-9/2008        1 119 1 201   471 291  3 082AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
MEUR                 1-9/2009 1-9/2008 2008
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.            793    646 646
Valuuttakurssimuutokset          16    -3 -30
Yritysostot                12    156 191
Lisäykset                 13    22  29
Poistot ja arvonalentumiset        -43    -28 -42
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt          1  -1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa       791    794 793

Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.            446    377 377
Valuuttakurssimuutokset           1     2  -3
Yritysostot                 1     9  9
Lisäykset                 69    88 139
Poistot ja arvonalentumiset        -49    -40 -57
Yhteisyritysten alkavat taseet           -20  -6
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt    -4    -7 -13
Kirjanpitoarvo kauden lopussa       465    408 446BRUTTOINVESTOINNIT
MEUR                  1-9/2009 1-9/2008 2008
Osakkeet ja yritysostot           15    162 198
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet    82    110 168
Konserni                   98    272 366Katsauskauden aikana potkurituotannon laajennusinvestoinnit
Alankomaissa ja Kiinassa olivat 7 milj. euroa ja niihin liittyviä
sitoumuksia oli katsauskauden lopussa 1 milj. euroa. Wärtsilä
keskittää varaosien varastoinnin ja logistiikan investoimalla uuteen
jakelukeskukseen Alankomaihin. Uuteen jakelukeskukseen investoitiin
katsauskauden aikana 3 milj. euroa ja siihen liittyviä sitoumuksia
oli katsauskauden lopussa 63 milj. euroa.KOROLLINEN LAINAPÄÄOMA
MEUR          30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Pitkäaikaiset velat      622    439    448
Lyhytaikaiset velat      230    100    216
Lainasaamiset         -15    -12    -12
Rahat ja pankkisaamiset   -262   -158    -197
Netto             575    369    455TUNNUSLUKUJA       1-9/2009 1-9/2008 2008
Tulos/osake, euroa      2,77   2,42 3,88
Oma pääoma/osake, euroa   13,86   11,04 12,01
Omavaraisuusaste, %     35,4   34,7 34,3
Nettovelkaantumisaste    0,43   0,34 0,39HENKILÖSTÖ
                    1-9/2009 1-9/2008    2008
Keskimäärin                18 897  17 386   17 623
Kauden lopussa              18 806  18 268   18 812

VASTUUSITOUMUKSET
MEUR                  30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Kiinteistökiinnitykset            56    13     61
Yrityskiinnitykset               9     7     10
Yhteensä                   66    21     71

Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta                   809    436    664
osakkuusyhtiöiden puolesta           8
Leasingvuokrasopimusten mukaisten
vuokrien nimellisarvo             81    74     87
Yhteensä                   897    510    751JOHDANNAISTEN NIMELLISARVO
MEUR            Kokonaismäärä josta suljettu
Koronvaihtosopimukset         90
Valuuttatermiinit         1 411      285
Valuuttaoptiot, ostetut        52HYÖDYKEJOHDANNAISET   Määrä   joista
          tonneissa suljettuja
Öljyswapit       4 275
Kuparifutuurit      300LYHENNETTY TULOSLASKELMA
NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR       7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008
Liikevaihto     1 167  1 333  1 241   1 530  1 140  1 092
Muut tuotot       20    13    5     10    6    5
Kulut        -1 026  -1 167  -1 087   -1 313   -996   -953
Poistot ja
arvonalentumiset    -31   -30   -30    -31   -26   -21
Osuus osakkuus-
ja
yhteisyritysten
tuloksesta        3    1    1     1    -1    1
Liiketulos       133   149   130    197   123   124
Rahoitustuotot ja
-kulut         -9    -9    -7    -14    5    7
Tulos ennen
veroja         125   141   123    183   127   131
Tuloverot       -38   -39   -34    -36   -30   -36
Tilikauden tulos    87   102    89    147    97    96

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajat    86   100    87    144    95    94
Vähemmistö        1    2    1     3    3    2
Yhteensä        87   102    89    147    97    96

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake,
euroa         0,87   1,01   0,89    1,46   0,97   0,96TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS)
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa

Omavaraisuusaste
oma pääoma                     x 100
taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut

Nettovelkaantumisaste
korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset
oma pääoma
21.10.2009

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus