HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2009 KLO 8.30

- Konsernin liikevaihtoa alensivat talouden laskusuhdanne ja
asiakkaiden varovaisuus sekä toteutetut divestoinnit ja lopetetut
toiminnot.
- Tulos parani myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinnan sekä
kustannusten alemman tason ansiosta.
- Vapaa rahavirta jatkui vahvana ja nettovelka aleni edelleen.
- Loppuvuoden 2009 myyntinäkymät pysyvät epävarmoina, mutta
toiminnallisen liiketuloksen parantumisen odotetaan jatkuvan.


Avainluvut
milj. euroa        Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto          1 561,5  1 711,2  507,1  572,1
Liiketulos (EBIT)*       112,6    73,2  38,6  26,2
Liiketulos-%           7,2    4,3   7,6   4,6
Osakekohtainen tulos (EPS)    0,65    0,31  0,23  0,10
ROI-% (12 kk, liukuva)      -2,5    -0,2    -    -

* Vuoden 2009 Q1-Q3 liiketulos sisältää kertaluontoisia kuluja
3,8 milj. euroa, vuoden 2008 Q1-Q3 liiketulos 6,9 milj. euroa ja
vuoden 2008 Q3 liiketulos 0,1 milj. euroa.


Yleiskatsaus
Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kuluttajapakkausten
kysyntää leimasivat epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus. Suurin osa
konsernin liiketoimintasegmenteistä on vain vähäisessä määrin
suhdannevaihteluista riippuvaisia, koska niiden tuotteet ovat
pääasiassa elintarvike- ja hygieniatuotepakkauksia. Talouden
laskusuhdanne vaikutti kuitenkin konsernin liikevaihtoon, joka aleni
katsauskauden aikana. Liikevaihtoa alensivat myös toteutetut
divestoinnit ja lopetetut toiminnot.

Katsauskauden liiketulos oli edelleen parempi kuin vuoden 2008
vastaavan ajanjakson liiketulos. Myynnin rakenteen ja hinnoittelun
hallinta sekä kustannusten alempi taso kasvattivat tulosta
alentuneesta myynnistä huolimatta. Kannattavuus parani huomattavasti
Rigid Consumer Goods Plastics- ja North America -segmenteissä.
Tulosparannuksen ja nettorahoituskulujen alenemisen ansiosta
osakekohtainen tulos (EPS) yli kaksinkertaistui katsauskauden aikana.

Vapaa rahavirta kasvoi 100 milj. euroa edellisvuodesta ja oli
167 milj. euroa. Operatiivinen rahavirta vahvistui kaikissa
segmenteissä ja etenkin Flexibles Global -segmentissä. Nettovelka
aleni voimakkaasti.

Katsauskauden aikana myytiin kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen
kovien muovipakkausten liiketoiminta Etelä-Amerikassa ja
Etelä-Afrikassa sekä solumuovipakkausliiketoiminta Australiassa.
Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten
liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi jatkuu Euroopassa
ja Australiassa.


Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin
Taloudellisen raportoinnin nykyinen segmenttijako otettiin käyttöön
1.1.2009 alkaen. Myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti:
Flexibles Global 22 % (ennallaan vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna), Films Global 8 % (9 %), North America 26 % (22 %), Rough
Molded Fiber Global 10 % (9 %), Foodservice Europe-Asia-Oceania 21 %
(ennallaan) ja Rigid Consumer Goods Plastics 13 % (17 %).

Flexibles Global
Joustopakkausliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä.
Joustopakkauksia käytetään erilaisten kuluttajille tarkoitettujen
tuotteiden pakkaamiseen, kuten elintarvikkeet, hygienia- ja
terveydenhoitotuotteet sekä muut tuotteet.


milj. euroa       Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto         354,1   380,5  114,8  125,3
Liiketulos (EBIT)       21,2    15,6   7,6   3,9
Liiketulos-%          6,0    4,1   6,6   3,1
RONA-% (12 kk, liukuva)    1,4    3,7    -    -


Euroopassa havaittu myynnin elpyminen toisella vuosineljänneksellä ei
jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä. Aasia-Oseania-alueella
myynnin kehitys jatkui vaimeana alavireisen kysynnän ja kireän
kilpailutilanteen johdosta. Tuotannon lopettaminen Pohjois-Amerikassa
vähensi myyntiä.

Kannattavuus parani alentuneiden kustannusten ja tappiollisen
toiminnan lopettamisen ansiosta.

Films Global
Kalvoliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Kalvoja käytetään
etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja
terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden
ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa.


milj. euroa       Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto         121,6   158,8  41,3  52,3
Liiketulos (EBIT)*      -1,4    7,8   1,5   3,7
Liiketulos-%         -1,2    4,9   3,6   7,1
RONA-% (12 kk, liukuva)    -1,0    5,9    -    -

* Vuoden 2009 Q1-Q3 liiketulos sisältää 3,8 milj. euroa
kertaluontoisia kuluja.

Segmentin liikevaihtoa laski teollisten sovellusten heikko kysyntä
katsauskauden aikana. Kuluttajasovellusten kysyntään talouden
laskusuhdanne vaikutti vähemmän. Kolmannella vuosineljänneksellä
tilauskanta elpyi jonkin verran.

Merkittävästi pienentynyt myyntivolyymi heikensi kannattavuutta,
mutta sen vaikutusta lievensivät kustannusten karsiminen ja
tehostunut toiminta.

Irrokepaperiliiketoiminnan divestointi ja kalvoliiketoiminnan
keskittyminen irrokekalvojen tuotantoon Forchheimissa Saksassa
saatetaan päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun
mennessä.

North America
Segmenttiin kuuluvat Pohjois-Amerikan ja Meksikon kovien kartonki- ja
muovipakkausten sekä kuitupakkausten liiketoiminnot. Kovia kartonki-
ja muovipakkauksia toimitetaan jäätelö- ja muulle
kuluttajatuoteteollisuudelle sekä tarjoilupakkausmarkkinoille.
Kierrätyskuidusta valmistettavat Chinet®-kerta-astiat täydentävät
valikoimaa.


milj. euroa       Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto         411,5   386,1  129,3  133,4
Liiketulos (EBIT)       52,6    32,2  14,5  10,5
Liiketulos-%         12,8    8,3  11,2   7,9
RONA-% (12 kk, liukuva)    14,3    7,9    -    -


Segmentin liikevaihto kasvoi katsauskauden aikana. Kiintein
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto jäi kuitenkin vuoden 2008
vastaavan ajanjakson tasosta. Kolmannella vuosineljänneksellä
jäätelöpakkausten myynti ja vähittäiskauppamyynti olivat
edellisvuoden tasolla. Tarjoilupakkausten myynti puolestaan laski
laimean kysynnän ja tuotevalikoiman uudistamisen seurauksena.

Kannattavuutta paransivat vahva markkina-asema, tehokas myynnin
rakenteen hallinta ja alentuneet kustannukset. Kolmannella
vuosineljänneksellä valuuttakurssimuutosten suotuisa vaikutus
heikkeni ja raaka-ainekustannukset nousivat.

Kovia muovipakkauksia valmistanut tuotantolaitos suljettiin
Phoenixissa Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä.

Rough Molded Fiber Global
Segmenttiin kuuluvat Euroopan, Oseanian, Afrikan ja Etelä-Amerikan
liiketoiminnot. Karkeapintaisesta kuidusta valmistetaan pakkauksia
tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille.


milj. euroa       Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto         151,6   162,3  52,0  53,4
Liiketulos (EBIT)       12,8    9,8   4,7   3,7
Liiketulos-%          8,4    6,0   9,0   6,9
RONA-% (12 kk, liukuva)    6,8    7,6    -    -


Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi, kun jätetään
huomioimatta oheistoimintojen, kuten kierrätyspaperi- ja
kuitupuristinlaiteliiketoimintojen heikko myynti. Kolmannella
vuosineljänneksellä kananmunapakkausten myynti kasvoi etenkin
Euroopassa ja Afrikassa.

Kannattavuuden paraneminen johtui myynnin myönteisestä kehityksestä
ja alentuneista kustannuksista.

Roodekoopissa Etelä-Afrikassa sijaitseva tuotantolaitos myytiin
Polyoak Packaging (Pty) Ltd.:lle kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Myyty yksikkö valmisti ruiskupuristettuja muovipakkauksia. Sen
vuosittainen liikevaihto oli noin 5 milj. euroa, ja se työllisti noin
55 henkilöä. Kaikki Etelä-Afrikan yksiköt kuuluvat Rough Molded Fiber
Global -segmenttiin.

Foodservice Europe-Asia-Oceania
Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita
toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille.


milj. euroa       Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto         341,5   374,6  116,2  126,8
Liiketulos (EBIT)       15,6    13,6   6,8   5,9
Liiketulos-%          4,6    3,6   5,9   4,7
RONA-% (12 kk, liukuva)    0,2    1,0    -    -


Segmentin liikevaihto aleni katsauskaudella. Myynti pysyi hyvällä
tasolla Oseaniassa, jossa kasvu oli voimakasta kolmannella
vuosineljänneksellä.

Kannattavuutta paransivat alentuneet kustannukset, tehokas myynnin
rakenteen ja hinnoittelun hallinta sekä tuloksen paraneminen
Aasia-Oseania-alueella.

Balakongissa Malesiassa sijaitseva tehdas suljettiin kolmannella
vuosineljänneksellä.

Rigid Consumer Goods Plastics
Segmenttiin kuuluvat Euroopan ja Oseanian liiketoiminnot.
Elintarviketeollisuudelle toimitettavia kovia muovipakkauksia
käytetään meijeri- ja tuoretuotteiden, jäätelön ja levitteiden
pakkaamiseen.


milj. euroa       Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q3 2009 Q3 2008
Liikevaihto         220,3   303,0  66,5  97,9
Liiketulos (EBIT)       16,2    -5,7   4,5  -1,4
Liiketulos-%          7,4    -1,9   6,8  -1,4
RONA-% (12 kk, liukuva)   -85,6   -27,2    -    -

* Vuoden 2008 Q1-Q3 liiketulos sisältää kertaluontoisia kuluja
6,9 milj. euroa ja vuoden 2008 kolmannen neljänneksen liiketulos
0,1 milj. euroa.

Segmentin liikevaihto aleni katsauskauden aikana. Liikevaihtoa
alensivat toteutetut divestoinnit ja lopetetut toiminnot.

Kannattavuuden huomattava paraneminen johtui tehostuneesta
toiminnasta ja alentuneista kustannuksista. Niiden vaikutusta
heikensi kuitenkin katteisiin kohdistuvan paineen lisääntyminen.

Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten
liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi jatkuu Euroopassa
ja Australiassa.


Tuloskehitys
Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 113 milj. euroa (73 milj.
euroa) eli 7,2 prosenttia (4,3 %) liikevaihdosta. Huomioimatta
4 milj. euron (7 milj. euron) kertaluontoisia kuluja konsernin
liiketulos katsauskaudella oli 117 milj. euroa (80 milj. euroa) eli
7,4 prosenttia (4,6 %) liikevaihdosta. Kolmannella
vuosineljänneksellä konsernin liiketulos oli 39 milj. euroa (26 milj.
euroa) eli 7,6 prosenttia (4,5 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 21 milj. euroa (34 milj.
euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 6 milj. euroa (14 milj.
euroa). Veroja kirjattiin katsauskaudella 18 milj. euroa (7 milj.
euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 7 milj. euroa (2 milj.
euroa).

Katsauskauden tulos oli 74 milj. euroa (33 milj. euroa), ja emoyhtiön
omistajille kuuluva osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,31 euroa).
Vastaavasti kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 27 milj. euroa
(10 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,10 euroa).
Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden
keskimäärä oli 100 426 461 (ennallaan). Lukuun eivät sisälly yhtiön
hallussa olevat 5 061 089 (ennallaan) omaa osaketta.

Tase ja rahavirta
Katsauskauden vapaa rahavirta oli 167 milj. euroa (67 milj. euroa).
Kolmannella vuosineljänneksellä rahavirta oli 65 milj. euroa
(-6 milj. euroa). Rahavirran vahvistuminen johtui tehokkaasta
käyttöpääoman hallinnasta, paremmasta tuloksesta ja alemmasta
investointitasosta. Operatiivinen rahavirta vahvistui kaikissa
segmenteissä ja voimistui edelleen eniten Flexibles Global
-segmentissä. Investointien määrä oli 32 milj. euroa (48 milj.
euroa), josta kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 14 milj. euroa
(16 milj. euroa).

Nettovelka oli syyskuun 2009 lopussa 424 milj. euroa (723 milj.
euroa). Tätä vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,58 (0,93).
Taseen loppusumma oli 1 837 milj. euroa (2 197 milj. euroa).


Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli syyskuun 2009 lopussa 13 346 (14 794)
työntekijää.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä
valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin
liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Huomattavat muutokset yleisessä
taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikuttaa
kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä
liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.


Näkymät vuodelle 2009
Loppuvuoden 2009 myyntinäkymät pysyvät epävarmoina, mutta
toiminnallisen liiketuloksen parantumisen odotetaan jatkuvan.

Konsernin tärkeimpiä painopistealueita ovat edelleen myynnin
rakenteen ja hinnoittelun hallinta, toimitusketjun hallintaan
liittyvät tehostamistoimet, kustannusten ja investointien hallinta
sekä rahavirran vahvistaminen ja nettovelan vähentäminen. Vuoden 2009
investointien määrän odotetaan jäävän selvästi alle 100 milj. euron.


Taloustiedotus vuonna 2010
Vuoden 2009 tilinpäätöstiedote julkaistaan 12.2.2010. Lisäksi vuoden
2010 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-maaliskuu
22.4., tammi-kesäkuu 22.7. ja tammi-syyskuu 21.10. Huhtamäki Oyj:n
varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 24.3.2010.


Espoossa 21.10.2009
Huhtamäki Oyj
HallitusLisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Kia Aejmelaeus, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7819 tai 040 765 4616
Minna Kylänpää, konserniviestintä, puh. 010 686 7863

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00
pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja
Jukka Moisio ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät tuloksen,
jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas. Englanninkielinen
puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kello
14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille.
Konferensiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10
minuuttia ennen aloitusta numeroon 0923 114 173 ja antamalla
tunnuksen 29752470.

Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla
verkkosivuillamme osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys
julkaistaan verkkosivuilla noin kello 11.00, ja puhelinkonferenssi on
seurattavissa audio webcast -muodossa samana iltana pian
puhelinkonferenssin päätyttyä.Huhtamäki Oyj
1.1.-30.9.2009

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton


                Q1-Q3  Q1-Q3   Q3   Q3  Q1-Q4
milj. euroa           2009   2008  2009  2008   2008

Liikevaihto          1 561,5 1 711,2 507,1 572,1 2 260,0
Hankinnan ja valmistuksen  -1 292,7 -1 479,2 -418,9 -496,0 -2 043,2
kulut
Bruttokate           268,8  232,0  88,2  76,1  216,8


Liiketoiminnan muut tuotot    14,8   14,2  4,3  6,9   21,6
Myynnin ja markkinoinnin    -57,7  -63,5 -18,4 -21,4  -84,8
kulut
Tutkimus ja kehitys       -12,1  -12,0  -4,4  -3,5  -16,2
Hallinnon kulut         -90,0  -87,1 -28,0 -28,3  -117,2
Liiketoiminnan muut kulut    -11,2  -10,4  -3,1  -3,6  -94,7
                -156,2  -158,8 -49,6 -49,9  -291,3

Liiketulos           112,6   73,2  38,6  26,2  -74,5


Rahoitustuotot          20,3   7,5  6,3  0,4   10,0
Rahoituskulut          -41,5  -41,6 -12,0 -14,5  -55,7
Osuus osakkuusyhtiöiden      0,5   0,4  0,2  0,1   0,5
tuloksesta
Tulos ennen veroja        91,9   39,5  33,1  12,2  -119,7


Tuloverot            -18,3   -6,9  -6,6  -2,1   9,5

Tilikauden tulos         73,6   32,6  26,5  10,1  -110,2


Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille      71,6   31,0  25,9  9,6  -111,9
Vähemmistölle           2,0   1,6  0,6  0,5   1,7

Tilikauden tuloksesta      0,71   0,31  0,25  0,10  -1,11
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
Oman pääoman ehtoisen lainan   0,06    -  0,02   -   0,01
sijoittajille kuuluva
osakekohtainen tulos (EUR)
Emoyhtiön omistajille      0,65   0,31  0,23  0,10  -1,12
kuuluva osakekohtainen tulos
(EUR)

Laimennusvaikutuksella
oikaistu:
Tilikauden tuloksesta      0,71   0,31  0,25  0,10  -1,11
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
Oman pääoman ehtoisen lainan   0,06    -  0,02   -   0,01
sijoittajille kuuluva
osakekohtainen tulos (EUR)
Emoyhtiön omistajille      0,65   0,31  0,23  0,10  -1,12
kuuluva osakekohtainen tulos
(EUR)


Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)


                     Q1-Q3 Q1-Q3  Q3  Q3 Q1-Q4
milj. euroa                2009 2008 2009 2008  2008

Tilikauden tulos             73,6 32,6 26,5 10,1 -110,2

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot                -1,3 -0,8 -5,1 17,0  -9,5
Arvonmuutos ja muut rahastot       -1,4 -2,6 -0,1 -2,4  -9,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät   0,3  0,5 0,2 0,5  2,7
verot

Muut laajan tuloksen erät verojen     -2,4 -2,9 -5,0 15,1 -15,8
jälkeen

Laaja tulos                71,2 29,7 21,5 25,2 -126,0


Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           69,1 28,3 20,9 24,7 -127,7
Vähemmistölle               2,1  1,4 0,6 0,5  1,7


Konsernitase (IFRS)
Tilintarkastamaton


                        30.9. 31.12.  30.9.
milj. euroa                   2009  2008  2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                    393,6  402,4  473,2
Muut aineettomat hyödykkeet           31,4  34,5  39,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      634,0  676,3  768,6
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin           2,3   1,9   1,7
Myytävissä olevat sijoitukset           1,9   1,9   1,9
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset          1,7   0,1   0,4
Laskennalliset verosaamiset           15,2  15,1  13,6
Eläkesaatavat                  58,2  62,5  60,7
Muut saamiset                   3,1   3,7   3,7
                       1 141,4 1 198,4 1 363,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                 257,9  296,7  363,8
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset          18,2   2,1   3,1
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat      8,7   9,4  12,7
verosaamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset         337,5  377,9  409,9
Rahavarat                    73,4  67,8  44,4
                        695,7  753,9  833,9

Varat yhteensä                1 837,1 1 952,3 2 196,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma                   358,7  358,7  358,7
Ylikurssirahasto                104,7  104,7  104,7
Omat osakkeet                  -46,5  -46,5  -46,5
Muuntoerot                   -131,9 -130,5 -121,8
Arvonmuutosrahastot               -6,0  -5,0  -0,6
Voittovarat                   359,8  327,5  467,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    638,8  608,9  762,0

Vähemmistöosuus                 19,0  18,4  18,6
Oman pääoman ehtoinen laina           75,0  75,0    -
Oma pääoma yhteensä               732,8  702,3  780,6

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat                384,0  474,7  432,8
Laskennalliset verovelat             41,2  29,8  45,3
Eläkevelvoitteet                100,8  103,8  106,4
Varaukset                    57,5  58,4  60,8
Muut pitkäaikaiset velat             4,9   6,5   3,7
                        588,4  673,2  649,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden    26,3  25,2  17,6
lyhennykset
- Lyhytaikaiset lainat             107,0  157,3  320,0
Varaukset                     8,6  10,1   9,0
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat      6,8   9,8   9,9
verovelat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      367,2  374,4  410,8
                        515,9  576,8  767,3

Velat yhteensä                1 104,3 1 250,0 1 416,3
Oma pääoma ja velat yhteensä         1 837,1 1 952,3 2 196,9

                        30.9. 31.12.  30.9.
                         2009  2008  2008

Nettovelka                   424,0  587,2  722,5
Velkaantumisaste (gearing)            0,58  0,84  0,93


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tilintarkastamaton


                Emoyhtiön omistajille
                 kuuluva oma pääoma
         Osa-  Yli- Omat Muun-  Ar- Ker-  Yh-  Vä- Oman  Oma
          ke- kurs- osak-  to-  von-  ty- teen-  hem-    pää-
         pää-  si- keet  erot  muu- neet  sä mistö- pää-  oma
          oma rahas-         tos voit-    osuus oman-  yh-
              to         ja  to-        eh- teen-
                       muut  va-        toi-  sä
                      rahas-  rat        nen
                       tot           lai-
milj. euroa                               na
Oma pääoma
31.12.2007    358,7 104,7 -46,5 -121,1  1,4 475,7 772,9  20,5   - 793,4
Osingon-
ja-
ko                        -42,2 -42,2       -42,2
Osakeperusteiset
mak-
sut                         1,0  1,0        1,0
Tilikauden
laaja
tu-
los                  -0,7  -2,0 31,0 28,3  1,4    29,7
Muut
muu-
tokset                       2,0  2,0  -3,3    -1,3
Oma
pääoma
30.9.2008    358,7 104,7 -46,5 -121,8  -0,6 467,5 762,0  18,6   - 780,6Oma
pääoma
31.12.2008    358,7 104,7 -46,5 -130,5  -5,0 327,5 608,9  18,4 75,0 702,3
Osingon-
jako                       -34,1 -34,1       -34,1
Osakeperusteiset
mak-
sut                         2,2  2,2        2,2
Osakepääoman
korotus
optioiden
käytös-
tä                      0,1     0,1        0,1
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan
ko-
rot                        -6,7 -6,7        -6,7
Tilikauden
laaja
tu-
los                  -1,4  -1,1 71,6 69,1  2,1    71,2
Muut
muu-
tok-
set                        -0,7 -0,7  -1,5    -2,2
Oma
pääoma
30.9.2009    358,7 104,7 -46,5 -131,9  -6,0 359,8 638,8  19,0 75,0 732,8


Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton


                 Q1-Q3  Q1-Q3   Q3   Q3  Q1-Q4
milj. euroa            2009  2008  2009  2008  2008

Tilikauden tulos*         73,6  32,6  26,5  10,1 -110,2
Oikaisut*             103,6  109,8  35,5  37,4  280,0
- Poistot ja arvonalentumiset*   65,7  72,5  16,8  26,3  245,9
- Osuus osakkuusyhtiöiden     -0,5  -0,4  -0,2  -0,1  -0,5
tuloksesta*
- Käyttöomaisuushyödykkeiden    0,4  -3,9  -0,3  -3,4  -4,3
myyntivoitot ja tappiot*
- Rahoitustuotot ja -kulut*    21,1  34,1  5,6  14,1  45,7
- Tuloverot*            18,4   6,9  6,6  2,1  -9,5
- Muut oikaisut*          -1,5   0,6  7,0  -1,6   2,7
Vaihto-omaisuuden muutos*     36,6  -18,4  4,2  -3,7  38,2
Korottomien saamisten muutos*   15,2  -9,2  12,1  12,3   8,2
Korottomien velkojen muutos*    -6,0  32,8  10,5 -30,0   2,8
Saadut osingot*           0,3   0,2  0,2  0,0   0,5
Saadut korot*            1,5   1,4  0,5  0,5   1,7
Maksetut korot*          -18,4  -33,7  -8,4 -13,2  -43,2
Muut rahoituserät*         -3,6  -0,3  -1,0  -3,0  -2,1
Maksetut verot*          -7,3  -6,5  -1,7  -3,5  -5,0
Liiketoiminnan nettorahavirta   195,5  108,7  78,4  6,9  170,9

Investoinnit aineellisiin ja   -31,7  -47,7 -14,0 -16,4  -74,3
aineettomiin hyödykkeisiin*
Käyttöomaisuushyödykkeiden     3,5   5,9  0,5  3,9   7,1
myyntitulot*
Tytäryhtiöiden myynnit       36,6    -  1,3   -    -
Pitkäaikaisten lainasaamisten    0,8   3,0  0,4  1,8   3,3
vähennys
Pitkäaikaisten lainasaamisten   -2,5  -2,5  -1,8  -0,3  -2,5
lisäys
Lyhytaikaisten lainasaamisten    2,8  29,6  0,4  24,6  33,4
vähennys
Lyhytaikaisten lainasaamisten   -17,6  -28,3  -5,6  -2,6  -31,4
lisäys
Investointien nettorahavirta    -8,1  -40,0 -18,8  11,0  -64,4

Pitkäaikaisten lainojen nostot  573,1  317,6 219,6 161,6  489,3
Pitkäaikaisten lainojen     -668,2 -284,0 -302,8 -126,0 -415,9
takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen nostot  224,1 2 117,7 100,6 667,1 2 446,3
Lyhytaikaisten lainojen     -275,2   -2 -85,5 -720,1   -2
takaisinmaksut              163,9         620,5
Maksetut osingot         -34,1  -42,2   -  0,0  -42,2
Oman pääoman ehtoinen laina      -    -   -   -  75,0
Osakepääoman korotus optioiden   0,1    -  0,1   -    -
käytöstä
Rahoituksen nettorahavirta    -180,2  -54,8 -68,0 -17,4  -68,0

Rahavirtojen muutos         5,6  13,6 -11,4  1,6  37,0
Rahavirrasta johtuva        7,2  13,9  -8,4  0,5  38,5
Valuuttakurssivaikutus       -1,6  -0,3  -3,0  1,1  -1,5

Rahavarat tilikauden alussa    67,8  30,8  84,8  42,8  30,8
Rahavarat tilikauden lopussa    73,4  44,4  73,4  44,4  67,8

Vapaa rahavirta (sisältää     167,3  66,9  64,9  -5,6  103,7
tähdellä * merkityt erät)


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta
osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita
kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n
standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä:

- IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardin muutos. Muutos edellyttää,
että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintahintaan sisällytetään
kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta
johtuvat vieraan pääoman menot.
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. Uudistettu
standardi on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman
esitystapaa.
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määrittelee miten yhtiöt
kirjaavat asiakkailleen myönnetyt asiakasuskollisuusjärjestelmät.

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta
tulokseen.


<root/>

Segmentit

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei
kohdisteta segmenteille.

Liikevaihto


            Q3  Q2  Q1 Q1-Q3  Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-Q4
milj. euroa     2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Flexibles Global  114,0 118,2 119,7 351,9 117,9 123,9 124,7 127,8 494,3
 - Segmenttien    0,8  0,8  0,6  2,2 -0,8  1,4  1,7  1,0  3,3
välinen liikevaihto
Films Global     40,4 38,3 40,0 118,7 40,9 50,8 51,6 50,5 193,8
 - Segmenttien    0,9  0,8  1,2  2,9  1,0  1,5  1,8  2,6  6,9
välinen liikevaihto
North America    128,3 152,1 128,1 408,5 148,5 132,4 137,6 113,3 531,8
 - Segmenttien    1,0  1,0  1,0  3,0  1,4  1,0  1,0  0,8  4,2
välinen liikevaihto
Rough Molded Fiber  51,6 51,0 48,3 150,9 51,5 53,1 54,1 54,7 213,4
Global
 - Segmenttien    0,4  0,3  0,0  0,7  0,2  0,3  0,1  0,0  0,6
välinen liikevaihto
Foodservice     111,2 117,8 97,1 326,1 107,0 118,7 124,6 106,4 456,7
Europe-Asia-Oceania
 - Segmenttien    5,0  3,0  7,4 15,4  7,9  8,1  8,2  8,6 32,8
välinen liikevaihto
Rigid Consumer    61,6 70,4 73,4 205,4 83,0 93,2 97,9 95,9 370,0
Goods Plastics
 - Segmenttien    4,9  5,7  4,3 14,9  3,8  4,7  6,4  4,9 19,8
välinen liikevaihto
Segmenttien välisen 13,0 11,6 14,5 39,1 13,5 17,0 19,2 17,9 67,6
liikevaihdon
eliminointi
Yhteensä      507,1 547,8 506,6   1 548,8 572,1 590,5 548,6   2
                   561,5             260,0


Liiketulos


           Q3  Q2  Q1 Q1-Q3   Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-Q4
milj. euroa     2009 2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008  2008

Flexibles Global (1 7,6 4,8 8,8 21,2 -16,6 3,9 5,5 6,2  -1,0
Films Global (2   1,5 -3,4 0,5 -1,4  0,1 3,7 3,6 0,5  7,9
North America (3  14,5 23,6 14,5 52,6  1,2 10,5 14,4 7,3  33,4
Rough Molded Fiber  4,7 4,3 3,8 12,8  -1,4 3,7 3,0 3,1  8,4
Global (4
Foodservice     6,8 6,4 2,4 15,6 -15,2 5,9 5,3 2,4  -1,6
Europe-Asia-Oceania
(5
Rigid Consumer    4,5 6,0 5,7 16,2 -117,7 -1,4 -4,8 0,5 -123,4
Goods Plastics (6
Muut toiminnot   -1,0 -2,7 -0,7 -4,4  1,9 -0,1 0,0 0,0  1,8
Yhteensä (7     38,6 39,0 35,0 112,6 -147,7 26,2 27,0 20,0 -74,5


1) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 1,7 milj. euroa,
liikearvon arvonalennuksia 7,4 milj. euroa ja aineellisen
käyttöomaisuuden arvonalennuksia 8,8 milj. euroa.
2) Q2 ja Q1-Q3 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,8 milj.
euroa.
3) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 2,0 milj. euroa ja
aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 3,2 milj. euroa.
4) Q4 2008 liikearvon arvonalennuksia 3,7 milj. euroa.
5) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,3 milj. euroa,
liikearvon arvonalennuksia 7,1 milj. euroa ja aineellisen
käyttöomaisuuden arvonalennuksia 4,1 milj. euroa.
6) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 2,3 milj. euroa,
liikearvon arvonalennuksia 54,1 milj. euroa ja aineellisen
käyttöomaisuuden arvonalennuksia 60,9 milj. euroa, Q3 2008 sisältää
uudelleenjärjestelykuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää
uudelleenjärjestelykuluja 6,8 milj. euroa.
7) Q2 ja Q1-Q3 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,8 milj.
euroa, Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 9,3 milj. euroa,
liikearvon arvonalennuksia 72,3 milj. euroa ja aineellisen
käyttöomaisuuden arvonalennuksia 77,0 milj. euroa, Q3 2008 sisältää
uudelleenjärjestelykuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää
uudelleenjärjestelykuluja 6,8 milj. euroa, yhteensä 165,5 milj.
euroa.

EBITDA


           Q3  Q2  Q1 Q1-Q3   Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-Q4
milj. euroa     2009 2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008  2008

Flexibles Global  12,1 9,3 13,3 34,7 -11,4 9,0 10,0 10,7  18,3
Films Global     3,0 -2,0 2,1  3,1  1,2 5,4 5,2 1,9  13,7
North America    20,4 29,4 19,8 69,6  6,4 14,8 18,7 11,6  51,5
Rough Molded Fiber  7,5 7,0 6,5 21,0  1,3 6,5 5,9 6,1  19,8
Global
Foodservice     11,9 11,0 7,2 30,1  -9,7 13,5 10,5 7,6  21,9
Europe-Asia-Oceania
Rigid Consumer    6,3 8,5 8,1 22,9 -113,8 3,0 -0,4 5,0 -106,2
Goods Plastics
Muut toiminnot   -0,9 -2,5 -0,5 -3,9  2,5 0,2 0,2 0,2  3,1
Yhteensä      60,3 60,7 56,5 177,5 -123,5 52,4 50,1 43,1  22,1


Poistot


             Q3  Q2  Q1 Q1-Q3  Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-Q4
milj. euroa      2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Flexibles Global    4,5 4,5 4,5 13,5 5,2 5,1 4,5 4,5 19,3
Films Global      1,5 1,4 1,6  4,5 1,1 1,7 1,6 1,4  5,8
North America      5,9 5,8 5,3 17,0 5,2 4,3 4,3 4,3 18,1
Rough Molded Fiber   2,8 2,7 2,7  8,2 2,7 2,8 2,9 3,0 11,4
Global
Foodservice       5,1 4,6 4,8 14,5 5,5 7,6 5,2 5,2 23,5
Europe-Asia-Oceania
Rigid Consumer Goods  1,8 2,5 2,4  6,7 3,9 4,4 4,4 4,5 17,2
Plastics
Muut toiminnot     0,1 0,2 0,2  0,5 0,6 0,3 0,2 0,2  1,3
Yhteensä        21,7 21,7 21,5 64,9 24,2 26,2 23,1 23,1 96,6


Segmenteille kohdistetut nettovarat (7


                Q3  Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1
milj. euroa         2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008

Flexibles Global      311,5 325,8 342,2 359,7 389,2 373,1 381,4
Films Global        117,5 125,2 135,8 133,1 146,2 140,8 145,3
North America        365,8 370,8 393,9 379,2 390,2 358,9 370,0
Rough Molded Fiber Global  167,1 169,9 170,4 164,1 177,6 180,2 182,6
Foodservice         236,8 246,6 241,7 244,2 284,0 286,0 293,6
Europe-Asia-Oceania
Rigid Consumer Goods    103,3 103,8 137,3 129,7 262,0 267,7 276,3
Plastics


7) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja
aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset,
vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet
korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut
lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).

Investoinnit


             Q3  Q2  Q1 Q1-Q3  Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-Q4
milj. euroa      2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Flexibles Global    2,3 3,2 2,1  7,6 4,9 3,0 8,6 4,7 21,2
Films Global      0,2 0,3 0,2  0,7 0,5 0,8 1,0 2,1  4,4
North America      6,5 2,8 1,0 10,3 5,9 4,0 2,6 1,3 13,8
Rough Molded Fiber   0,7 0,8 1,6  3,1 4,8 3,1 1,0 0,8  9,7
Global
Foodservice       2,7 1,4 2,3  6,4 6,3 4,2 3,2 3,2 16,9
Europe-Asia-Oceania
Rigid Consumer Goods  1,6 1,0 0,8  3,4 4,1 1,3 1,4 0,7  7,5
Plastics
Muut toiminnot     0,0 0,2 0,0  0,2 0,1 0,0 0,0 0,7  0,8
Yhteensä        14,0 9,7 8,0 31,7 26,6 16,4 17,8 13,5 74,3


RONA -% (12 kk liukuva)


              Q3   Q2   Q1   Q4  Q3  Q2  Q1
             2009  2009  2009  2008 2008 2008 2008

Flexibles Global     1,4 % 0,3 % 0,4 % -0,3 % 3,7 % 4,7 % 5,5 %
Films Global      -1,0 % 0,7 % 5,7 % 5,6 % 5,9 % 6,6 % 6,8 %
North America      14,3 % 13,0 % 10,7 % 8,9 % 7,8 % 8,0 % 8,7 %
Rough Molded Fiber    6,8 % 6,1 % 5,3 % 4,8 % 7,6 % 7,6 % 8,1 %
Global
Foodservice       0,2 % -0,2 % -0,6 % -0,6 % 1,0 % 0,3 % 0,3 %
Europe-Asia-Oceania
Rigid Consumer Goods   -85,6 -67,9 -59,3 -52,8 -27,2 -24,2 -21,1
Plastics           %   %   %   %   %   %   %


Operatiivinen rahavirta


             Q3  Q2  Q1 Q1-Q3  Q4  Q3  Q2  Q1 Q1-Q4
milj. euroa      2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Flexibles Global    17,3 23,4 20,0 60,7 12,7 -3,2 6,7 4,6 20,8
Films Global      8,4 8,2 1,9 18,5 13,9 0,5 7,7 2,5 24,6
North America      9,6 22,9 14,5 47,0 16,5 6,7 23,1 -3,9 42,4
Rough Molded Fiber   4,3 8,6 -0,6 12,3 3,6 3,9 8,7 1,2 17,4
Global
Foodservice      18,3 7,1 -2,1 23,3 3,6 7,6 14,5 1,3 27,0
Europe-Asia-Oceania
Rigid Consumer Goods  7,9 11,1 0,7 19,7 11,6 -1,2 19,9 5,5 35,8
Plastics


Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien
liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja
liiketuloksen.

Muita tietoja


                  Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. euroa             2009  2008  2008

Oma pääoma osaketta kohti (EUR)   7,11  7,59  6,81
ROE -% (12kk liukuva)        -9,6  -6,5 -14,8
ROI -% (12kk liukuva)        -2,5  -0,2  -4,8
Henkilöstö             13 346 14 794 14 644
Tulos ennen veroja (12kk liukuva)  -67,3 -50,5 -119,7
Poistot aineellisista hyödykkeistä  60,5  66,9  89,2
Poistot aineettomista hyödykkeistä  4,4  5,6  7,4


Osakepääoma ja osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 358 657
670,00 euroa (ennallaan), jota vastaava yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä oli 105 487 550 (ennallaan) sisältäen 5 061 089
(ennallaan) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 17 207 702,60 euroa,
ja ne edustavat 4,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja
äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 100 426 461
(ennallaan).

Yhtiöllä oli 22,444 (21,819) rekisteröityä osakkeenomistajaa
katsauskauden lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden
osuus osakekannasta oli 27,4 prosenttia (27,1 %), mikä sisältää
hallintarekisteröidyt osakkeet.

Osakkeen kehitys

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset
keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä.

Syyskuun 2009 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 917,7 milj. euroa
(589,7 milj. euroa) ja 873,7 milj. euroa (561,4 milj. euroa) ilman
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Katsauskauden viimeisen päivän
päätöskurssin ollessa 8,70 euroa (5,59 euroa) osakkeen kurssi nousi
vuoden alusta 98 prosenttia (-31 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki Cap
PI indeksi nousi 31 prosenttia (-35 %) ja OMX Helsinki Materials PI
indeksi nousi 15 prosenttia (-36 %). Katsauskaudella osakkeen
kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 6,75 euroa
(ennallaan). Korkein kaupantekokurssi oli 9,05 euroa 22.9.2009 ja
alin 4,46 euroa 2.1.2009.

Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 389,9 milj. euroa
(574,2 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 58,2 milj. (84,8
milj.) osaketta, jota vastaavat päiväkeskiarvot olivat 2,1 milj.
euroa (3,0 milj. euroa) ja 309,502 (444,106) osaketta.

Yhtiön vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksilla A, B ja C ja vuoden
2006 optio-ohjelman tunnuksella A merkittyjä optio-oikeuksia
vaihdettiin yhteensä 1,185,832 kappaletta, ja kauppojen arvo oli
yhteensä 864,131 euroa.

Vastuut


                       30.09. 31.12. 30.9.
                        2009  2008 2008
milj. euroa

Kiinnitykset                  14,5  14,5 14,5
Takaukset                    2,4  2,9  1,8
Leasing-vastuut                51,5  49,8 56,3
Investointisitoumukset             22,3  7,3 24,2

Johdannaissopimusten nimellisarvot
                       30.09. 31.12. 30.9.
                        2009  2008 2008
milj. euroa


Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus   26   49  78
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus   28   34  36
Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus       142  105  112
Valuuttaoptiot                  2   -   1
Koronvaihtosopimukset              158  160  176
Korko-optiot                   -   7   -
Sähkösuojat                    4   6   -


Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi:


                   Q1-Q3/09 Q1-Q3/08
Tuloslaskelma, keskikurssi:  GBP 1 =  1,128  1,282
               INR 1 =  0,015  0,016
               AUD 1 =  0,548  0,601
               USD 1 =  0,733  0,655

                     Q3/09  Q3/08
Tase, kuukauden lopun kurssi: GBP 1 =  1,100  1,265
               INR 1 =  0,014  0,015
               AUD 1 =  0,603  0,564
               USD 1 =  0,683  0,699


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Osakkeiden
osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR)
= Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Laimennettu
osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen
lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen
kappalemäärä

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen
laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan
korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen
kappalemäärä

Tilikauden tuloksesta laskettu laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen
lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen
kappalemäärä

Tilikauden tuloksesta laskettu laimennettu osakekohtainen tulos (EUR)
= Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman
ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu
keskimääräinen kappalemäärä

Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma +
vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)

RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk
liukuva)

Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen
arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/-
Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden osakeanti
korjattu kappalemäärä 31.12.

Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva)
/ Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina
(keskimääräisinä)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja +
korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma
- korottomat velat (keskimääräisinä)