Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 22.10.2009 kl. 8.30 lokal tid

UTMANINGARNA PÅ MARKNADEN FORTSÄTTER

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Omsättningen ökade med 2% till 1.167 miljoner euro (1.140)
- Rörelseresultatet ökade till 133 miljoner euro (123), 11,4% av
omsättningen (10,8)
- Resultat per aktie 0,87 euro (0,97)
- Orderingången sjönk med 48% till 725 miljoner euro (1.382)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde 214 milj. euro (49)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2009
- Omsättningen ökade med 21% till 3.741 miljoner euro (3.082)
- Rörelseresultatet före omstruktureringsposter av engångskaraktär
ökade till 419 miljoner euro (328), 11,2% av omsättningen (10,6).
Inklusive omstruktureringsposterna uppgick rörelseresultatet till 413
miljoner euro, 11,0% av omsättningen
- Resultat per aktie 2,77 euro (2,42)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde 142 miljoner euro (255)
- Orderingång 2.468 miljoner euro (4.750), en minskning på 48%
- Orderstock totalt 5.351 miljoner euro (7.762), en minskning på 31%
- De realiserade avbeställningarna uppgick till 279 miljoner euro

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
"Wärtsiläs omsättning låg på en god nivå och uppgick till 1.167
miljoner euro, och lönsamheten utvecklades planenligt. Utmaningarna
med att säkerställa finansieringen fortsatte att inverka på
orderaktiviteten inom affärsområdet Power Plants. Vad gäller
framtidsutsikterna kommer det globala behovet av en flexibel och
miljövänlig kraftgenerering samt strävan efter en förbättrad
effektivitet och energisäkerhet klart att gynna Wärtsilä.
Utvecklingen inom affärsområdet Services var fortsatt stabil. Det
installerade beståndet av Wärtsiläs utrustning och det ökande antalet
drifts- och underhållsavtal skapar en stabil efterfrågan.
Utmaningarna på den marina marknaden fortsatte under perioden på
grund av det stora antalet fartyg som byggs på marknaden och
affärsområdet Ship Powers ordervolym förblev på en låg nivå.
Wärtsiläs aktivitet inom flera fartygssegment är värdefull då
utmaningarna troligtvis kommer att fortsätta minst två år inom vissa
fartygssegment. Då återhämtningen börjar på bredare front kommer den
asiatiska skeppsbyggnadsindustrin att vara starkare än tidigare.
Detta skifte på den globala marknaden kräver en strukturell
omvärdering. Wärtsilä förbereder sig på att optimera
tillverkningskapaciteten för att bemöta förändringarna i
affärsmiljön."


WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2009 OFÖRÄNDRADE
Trots risken för avbeställningar och omstruktureringsposterna av
engångskaraktär som redovisades under andra kvartalet borde
orderboken för år 2009 stöda en ökning av omsättningen med 10-20
procent år 2009, vilket skulle bibehålla lönsamheten på fjolårets
goda nivå.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 22 oktober
2009 kl. 10.45 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors,
Finland. Den engelskspråkiga kombinerade webb- och telekonferensen
kan ses på internet på följande adress:
http://194.100.179.139:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2917866.
För att delta i telekonferensen ring numret: +44 (0)20 7162 0077 och
ange konferens-id: 847675. Om ni vill ställa frågor under
telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga
och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är:
Result Q3 External. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på
konferensen till operatören. Tryck på * och därefter på 0 om det
uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen
i förväg på följande adress:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=168815.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på
företagets hemsida senare samma dag.


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar
för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under
produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och
total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den
ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under
2008 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 19.000
anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om
i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors,
Finland.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.


TREDJE KVARTALET 7-9/2009 I KORTHET


MEUR                7-9/2009 7-9/2008 Förändring
Orderingång               725  1 382    -48%
Omsättning               1 167  1 140     2%
Rörelseresultat             133   123     9%
% av omsättningen           11,4%  10,8%
Vinst före skatter            125   127    -2%
Resultat/aktie, EUR           0,87   0,97
Kassaflöde från rörelseverksamheten   214    49RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2009 I KORTHET


MEUR                1-9/2009 1-9/2008 Förändring 2008
Orderingång              2 468  4 750    -48% 5 573
Orderstock i slutet av perioden   5 351*)  7 762    -31% 6 883
Omsättning              3 741  3 082    21% 4 612
Rörelseresultat (EBIT före
omstruktureringsposter av
engångskaraktär)            419   328    28%  525
% av omsättningen           11,2%  10,6%      11,4%
Rörelseresultat             413
% av omsättningen           11,0%
Vinst före skatter           388   333    16%  516
Resultat/aktie, EUR          2,77   2,42       3,88
Kassaflöde från
rörelseverksamheten           142   255       278
Räntebärande nettoskulder
i slutet av perioden          575   369       455
Bruttoinvesteringar           98   272       366

*) Avbeställningar på 279 miljoner euro har eliminerats från
orderstocken under rapportperioden januari-september 2009.

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER
Orderaktiviteten inom skeppsindustrin är för närvarande på en
betydligt lägre nivå jämfört med de höga nivåerna under tidigare år.
Trots tecknen på en återhämtning i världsekonomin har
shippingbranschen fortfarande problem med överutbud inom de stora
fartygssegmenten. Under de senaste månaderna har marknadsaktiviteten
främst gått ut på att omförhandla existerande order.

Leveranser av fartygsorder har skjutits upp under rapportperioden.
Även om avbeställningsgraden knappast når upp till den i början av
året estimerade nivån kommer man att se avsevärda senareläggningar av
beställningar på marknaden.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer sjönk från 40%
vid slutet av föregående kvartal till 31%. Bolagets marknadsandel
inom lågvarviga huvudmotorer ökade något till 13% (11). Inom
hjälpmotorer sjönk marknadsandelen till 4% (6). Marknadsandelarna har
blivit mer känsliga för enskilda order eftersom den totala
ordervolymen är låg.

POWER PLANTS
Svårigheterna med att arrangera finansiering fortsatte att inverka på
orderaktiviteten under rapportperioden. Offertaktiviteten var
fortsatt god.

Power Plants marknadsandelar
Enligt statistiska uppgifter sammanställda av tidskriften Diesel and
Gas Turbine magazine minskade den globala marknaden för olje- och
gasdrivna kraftverk inom Wärtsiläs effektområde till 11.570 MW
(20.980) från juni 2008 till maj 2009. Marknaden för gasdrivna
kraftverk, inklusive gasmotorer och -turbiner, minskade till 7.090 MW
(15.630), och Wärtsiläs marknadsandel var 13% (8%). Marknaden för
tjockoljedrivna kraftverk minskade till 3.430 MW (4.050), och
Wärtsiläs marknadsandel var 46% (49). Inom lättoljedrivna kraftverk
minskade marknaden till 1.050 MW (1.300), och Wärtsiläs marknadsandel
var 3% (20). Den för Wärtsilä relevanta marknaden inom
lättbränsledrivna kraftverk är kraftverk som drivs med flytande
biobränslen där nästan inga kraftverk beställdes.

SERVICES
Inom marinindustrin fortsatte obalansen mellan fartygskapaciteten och
efterfrågan på fartyg, vilket påverkade de marina tjänsterna. Under
rapportperioden kunde man se en långsam utveckling i Asien där
kapacitetsanpassningen genom uppläggningar av fartyg fortsatte. Inom
servicesektorn för kraftverk är flera projekt under utveckling för
miljöuppgraderingar och bränslekonverteringar.

Wärtsiläs installerade motorbestånd inom Ship Power och Power Plants
består av över 160.000 MW och består av tusentals installationer runt
om i världen. Båda slutmarknaderna för Services består av flera
kundsegment, och Wärtsiläs portfölj är den bredaste på marknaden,
vilket begränsar effekterna av fluktuationerna på enskilda marknader
eller i enskilda kundsegment.

ORDERINGÅNG
Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 725 miljoner euro
(1.382), en minskning med 48%.

Ship Powers orderingång uppgick till 68 miljoner euro (450), 85%
mindre än för motsvarande period året innan. Under tredje kvartalet
erhöll Wärtsilä Ship Power order inom handelsfartygs- och
offshoresegmenten, 49% respektive 3% av den totala orderingången.
Beställningar från marinen uppgick till 7% medan passagerarfartyg
stod för 18% samt specialfartyg för 17% och fartygsdesign för 6% av
Ship Powers orderingång. Orderingången under tredje kvartalet förblev
på samma nivå som under andra kvartalet 2009 (67 miljoner euro under
andra kvartalet 2009). Under rapportperioden januari-september 2009
var Ship Powers orderingång 262 miljoner euro (1.674), en minskning
med 84% jämfört med motsvarande period året innan.

Inom affärsområdet Power Plants resulterade de fortsatta utmaningarna
med finansieringen av stora projekt i en orderingång som var lägre än
väntat under tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 170
miljoner euro (498), 66% lägre än för motsvarande period året innan.
Orderingången var 34% lägre än under föregående kvartal. Små och
medelstora projekt för industriell kraftgenerering bidrog mest till
orderingången under tredje kvartalet. Order mottogs bl.a. från Papua
Nya Guinea, Turkiet, Italien och Grönland. Under rapportperioden
januari-september 2009 var Power Plants orderingång 748 miljoner euro
(1.620), en minskning med 54% jämfört med motsvarande period året
innan.

Affärsområdet Services orderingång uppgick totalt till 483 miljoner
euro (434) under tredje kvartalet, en tillväxt på 11% jämfört med
motsvarande period 2008. Jämfört med andra kvartalet växte
orderingången med 5% (458 miljoner euro under andra kvartalet 2009).
Wärtsilä slöt drifts- och underhållsavtal för tre kraftverk i
Brasilien och två i Pakistan. Services orderingång under
rapportperioden januari-september uppgick till 1.448 miljoner euro
(1.448).

Under rapportperioden januari-september 2009 uppgick Wärtsiläs totala
orderingång till 2.468 miljoner euro (4.750), en minskning med 48%
jämfört med motsvarande period 2008.

ORDERSTOCK
I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till
5.351 miljoner euro (7.762), en minskning med 31%.

Ship Powers orderstock var 3.230 miljoner euro (5.010), en minskning
med 36%. Under rapportperioden januari-september 2009, uppgick de
realiserade avbeställningarna till 279 miljoner euro. Dessa avskrevs
från orderstocken. Avbeställningarna kom främst från handelsfartygs-
och offshoresegmenten. Wärtsilä bedömer den potentiella
avbeställningsrisken till cirka 650 miljoner euro ( i slutet av
föregående kvartal 800 miljoner euro).

I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till
1.549 miljoner euro (2.243), vilket var 31% lägre än vid motsvarande
tidpunkt året innan.

Services orderstock uppgick till 571 miljoner euro (505) i slutet av
rapportperioden, en ökning med 13%.


Orderingång under tredje kvartalet per affärsområde
MEUR             7-9/2009   7-9/2008 Förändring
Ship Power             68      450    -85%
Power Plants           170      498    -66%
Services             483      434    11%
Orderingång totalt        725    1 382    -48%Orderingång Power Plants
MW            7-9/2009 7-9/2008 Förändring
Olja             109   680    -84%
Gas              174   157    11%
Förnybara bränslen       35    35     0%Orderingång under rapportperioden per
affärsområde
MEUR            1-9/2009   1-9/2008 Förändring 1-12/2008
Ship Power           262    1 674    -84%   1 826
Power Plants          748    1 620    -54%   1 883
Services           1 448    1 448     0%   1 858
Orderingång totalt      2 468    4 750    -48%   5 573Orderingång Power Plants
MW            1-9/2009 1-9/2008 Förändring 1-12/2008
Olja             879  1 739    -49%   2 029
Gas              468  1 033    -55%   1 240
Förnybara bränslen       35    80    -56%    80Orderstock per affärsområde
MEUR            30.9.2009 30.9.2008 Förändring 2008
Ship Power           3 230*   5 010    -36% 4 486
Power Plants          1 549   2 243    -31% 1 949
Services             571    505    13%  445
Orderingång totalt       5 351   7 762    -31% 6 883

*) Avbeställningar på 279 miljoner euro har eliminerats från
orderstocken under rapportperioden januari-september 2009.

OMSÄTTNING
Under tredje kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 2% till 1.167
miljoner euro (1.140) jämfört med motsvarande period året innan. Ship
Powers omsättning uppgick till 378 miljoner euro (344), en ökning med
10%. Power Plants omsättning under tredje kvartalet uppgick till 360
miljoner euro (349), 3%. Services omsättning under tredje kvartalet
uppgick till 424 miljoner euro (452), -6%.

Wärtsiläs omsättning under januari-september 2009 ökade med 21% och
uppgick till 3.741 miljoner euro (3.082). Ship Powers omsättning
ökade med 29% till 1.230 miljoner euro (952). Power Plants omsättning
uppgick till 1.169 miljoner euro (797), en ökning med 47%.
Affärsområdet Services omsättning låg på en god, stabil nivå och
uppgick till 1.326 miljoner euro (1.335). Omsättningen var jämnt
fördelad mellan affärsområdena under rapportperioden
januari-september 2009. Ship Power stod för 33%, Power Plants för 31%
och Services för 35% av den totala omsättningen.Omsättning under tredje kvartalet per
affärsområde
MEUR                   7-9/2009 7-9/2008 Förändring
Ship Power                  378   344    10%
Power Plants                 360   349     3%
Services                   424   452    -6%
Omsättning totalt              1 167  1 140     2%Omsättning under rapportperioden per affärsområde
MEUR            1-9/2009   1-9/2008 Förändring 2008
Ship Power           1 230     952    29% 1 531
Power Plants          1 169     797    47% 1 261
Services            1 326    1 335    -1% 1 830
Omsättning totalt       3 741    3 082    21% 4 612FINANSIELLA RESULTAT
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 133 miljoner euro
(123), 11,4% av omsättningen (10,8). Under rapportperioden
januari-september 2009 ökade rörelseresultatet före kostnader av
engångskaraktär till 419 miljoner euro (328), 11,2% av omsättningen
(10,6). Wärtsilä redovisade kostnader av engångskaraktär till ett
belopp av 6 miljoner euro relaterade till omstruktureringarna inom
affärsområdet Ship Power under andra kvartalet.

De finansiella posterna uppgick till -25 miljoner euro (5).
Nettoräntorna var -14 miljoner euro (-10). De erhållna dividenderna
uppgick till 5 miljoner euro (6). Resultatet före skatter uppgick
till 388 miljoner euro (333). Rapportperiodens skatter var 111
miljoner euro (91). Resultatet per aktie var 2,77 euro (2,42).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet
uppgick till 214 miljoner euro (49). Under rapportperioden
januari-september 2009 uppgick kassaflöde från rörelseverksamheten
till 142 miljoner euro (255). Nettorörelsekapitalet minskade med 80
miljoner euro under tredje kvartalet. Minskningen beror främst på
minskningen av fordringar. Förskottsbetalningarna minskade med 104
miljoner euro. Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick
till 511 miljoner euro (102). Förskottsbetalningarna i slutet av
perioden uppgick till 1.039 miljoner euro (1.375).
Nettorörelsekapitalet har varit mycket lågt åren 2007 och 2008 på
grund av de stora förskottsbetalningarna. De likvida tillgångarna i
slutet av perioden uppgick till 262 miljoner euro (158).

Nettobeloppet av räntebärande skulder var 575 miljoner euro (369).
Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 852 miljoner euro (539) i
slutet av september 2009. De existerande finansieringsprogrammen
omfattar beviljade långfristiga lån på 622 miljoner euro, bekräftade
kreditlimiter på 530 miljoner euro och finska kommersiella
värdepappersprogram på 700 miljoner euro. I slutet av perioden
uppgick de icke utnyttjade beviljade krediterna till 530 miljoner
euro. Därtill har Wärtsilä kommit överens om ett långfristigt lån på
30 miljoner euro som kommer att lyftas i november 2009. Det totala
beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12
månaderna är 230 miljoner euro.

Soliditeten var 35,4% (34,7) och nettoskuldsättningsgraden 0,43
(0,34).

INNEHAV
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0%
av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till
marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 81 miljoner euro.
INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 98 miljoner
euro (272). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och
aktier till ett belopp av 15 miljoner euro (162), och 82 miljoner
euro (110) i produktion och informationsteknik. Rapportperiodens
avskrivningar uppgick till 91 miljoner euro (68).

Investeringarna för 2009 minskas från den tidigare angivna nivån på
180 miljoner euro exklusive företagsförvärv till cirka 160 miljoner
euro inklusive företagsförvärv (366 miljoner euro i 2008).

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH EXPANSION AV NÄTVERK
Wärtsilä fortsatte att fullfölja sin strategi genom nya
serviceverkstäder i bl.a. Ukraina, Kamerun, Ungern, Chile och Dubai.
Verkstäderna bildar en god grund för den framtida servicetillväxten,
och utvidgningen av nätverket kommer att vara ett strategiskt
fokusområde för Wärtsilä Services även i framtiden.
I maj förvärvade Wärtsilä resterande 60% av aktierna i det italienska
företaget Wärtsilä Navim Diesel och har därigenom ökat sin ägarandel
i företaget till 100%. Wärtsilä Navim Diesel, som specialiserar sig
på försäljning och service inom den marina industrin, har en stark
marknadsposition, särskilt inom segmentet passagerarfartyg. Redovisat
goodwillvärde av transaktionen var 8 miljoner euro.
TILLVERKNING
Ship Power-marknaden har försvagats avsevärt sedan den ekonomiska
krisen började, och marknadens skifte mot Asien fortsätter i allt
högre grad. Till följd av detta håller Wärtsilä på att analysera sin
tillverkningskapacitet och olika alternativ utvärderas för att
anpassa den till förändringarna på marknaden. Analysen omfattar alla
tillverkningsenheter med fokus på kapacitetsanpassningar i Europa.
Effekterna på olika enheter specificeras under fjärde kvartalet 2009
och första kvartalet 2010. Wärtsilä har tillverkningsenheter i
Finland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien,
Kina, Indien, Japan och Korea.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Efter ett antal framgångsrika test har Wärtsiläs svaveloxid (SOx)
skrubber beviljats Sulphur Emission Control Area (SECA) Compliance
Certificate av klassificeringssällskapen Det Norske Veritas och
Germanischer Lloyd.

PERSONAL
I maj meddelade Wärtsilä Ship Power om att inleda
samarbetsförhandlingar för att minska 400-450 arbetsplatser.
Förhandlingarna inleddes för att justera kapaciteten till det
betydligt försvagade läget på den globala marinmarknaden. De årliga
besparingarna av dessa åtgärder kommer att uppgå till cirka 30
miljoner euro. Effekterna av besparingarna förverkligas gradvis från
andra hälften av 2009 och når sin fulla effekt i slutet av 2010.
Under andra kvartalet redovisade Wärtsilä kostnader av
engångskaraktär på 6 miljoner euro i rörelseresultatet relaterade
till omstruktureringsåtgärderna inom affärsområdet Ship Power. Totalt
har Wärtsilä Ship Power medarbetare i 30 länder inom försäljning,
projektledning, planeringstjänster och fartygsdesign.

I slutet av september hade Wärtsilä 18.806 (18.268) anställda.
Medelantalet anställda under januari-september 2009 var 18.897
(17.386). Services hade 11.318 anställda (10.623), tillväxten var 7%.
Tillväxten beror främst på utvidgningen av nätverket, rekryteringar i
anslutning till nya drifts- och underhållskontrakt och
kommissioneringen av Wärtsilä Ship Powers och Power Plants rekordhöga
leveranser.

HÅLLBAR UTVECKLING
Under tredje kvartalet undertecknade Wärtsilä Förenta nationernas
initiativ Global Compact och registrerades som deltagare av FN:s
Global Compact-kontor. Genom denna handling befäster Wärtsilä
ytterligare sitt engagemang för hållbara affärsverksamhet och för
fördragets principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och
antikorruption.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s
direktion från den 1 augusti 2009:
Ekonomie magister Christoph Vitzthum (40) har utnämnts till direktör
för affärsområdet Services. Diplom ingenjör Vesa Riihimäki (43) har
utnämnts till direktör för affärsområdet Power Plants och till
direktionsmedlem.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS


30.9.2009            Antal   Antal  Aktieomsättning
                aktier   röster      1-9/2009
WRT1V           98 620 565 98 620 565    110 203 929

1.1-30.9.2009         Högsta   Lägsta Medelkurs 1) Sista
Aktiekurs            30,91   15,81    22,78 27,38
1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs
              30.9.2009 30.9.2008
Marknadsvärde, MEUR       2 700   2 905
Utländska aktieägare      46,2%   49,5%BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma den 11 mars 2009 fastställde
bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Bolagsstämman
beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,50 euro per aktie i
dividend, sammanlagt 148 miljoner euro. Dividenden betalades den 23
mars 2009.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till
styrelseledamöter valdes diplomingenjör MBA Maarit Aarni-Sirviö,
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari
Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör
Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.


Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti
Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande.
Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en
premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till
kommittéerna:

Revisionskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
På grund av osäkerheten inom shippingbranschen består affärsområdet
Ship Powers huvudsakliga risker fortfarande av skeppsvarvens
uppskjutna leveranstidtabeller och det verkar sannolikt att en del
beställningar uppskjuts eller avbeställs. Som ett resultat av denna
utveckling uppgår Wärtsilä Ship Powers potentiella avbeställningsrisk
till cirka 650 miljoner euro.

Inom affärsområdet Power märks finanskrisens inverkan mest i timingen
av större projekt.

De största riskerna för affärsområdet Services anknyter till en
ytterligare försämring av shippingbranschen, vilket kan leda till
uppläggningar av fartyg i större skala, vilket i sin tur kan minska
efterfrågan på underhåll och service inom detta segment.

Det aktuella marknadsläget har inverkat på hela leveranskedjan och
Wärtsilä följer med leverantörsbasens stabilitet. Inga betydande
förändringar i risknivån har inträffat under perioden.

Årsredovisningen för år 2008 innehåller en omfattande beskrivning av
Wärtsiläs risker och riskstyrning.

MARKNADSUTSIKTER
Fraktpriserna inom sjöfart är fortfarande mycket låga. De lägre
byggkostnaderna lockar en del redare att beställa nya fartyg. Det
allmänna läget är fortfarande utmanande, och det är svårt att bedöma
i vilken riktning marknaden utvecklas. Wärtsiläs aktivitet inom flera
fartygssegment är värdefull då utmaningarna troligtvis kommer att
fortsätta minst två år inom vissa fartygssegment.

Wärtsilä Power Plants beräknar att orderingången kommer att
förbättras då finanssektorn återhämtar sig och har en bra position
för att bevara sina marknadsandelar.

Services fortsätter stabilt och det omfattande installerade
motorbeståndet, det stora nätverket samt behovet av
miljöuppgraderingar erbjuder en solid grund för marknaden.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2009 OFÖRÄNDRADE
Orderstocken för år 2009 torde, trots risken för eventuella
avbeställningar och de omstruktureringsposter av engångskaraktär som
redovisades för andra kvartalet, stöda en ökning av omsättningen med
10-20 procent år 2009, vilket skulle bibehålla lönsamheten på
fjolårets goda nivå.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Delårsrapportering). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet för 2008. Alla siffror har avrundats och således kan summan
av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av
ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av
tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av
villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om
bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen
har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från
de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS-standarder och -tillämpningar, som trädde i kraft
den 1 januari 2009, har Wärtsilä tillämpat följande:
-     IFRS 8 Segmentrapporteringen
-     IAS 23 Lånekostnader
-     IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
-     IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i utländska
enheter
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen
väsentlig inverkan på delårsrapporten.


Denna delårsrapport är oreviderad.RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
MEUR                    1-9/2009 1-9/2008  2008
Omsättning                   3 741   3 082 4 612
Övriga intäkter                  39    16   26
Kostnader                   -3 279  -2 702 -4 015
Avskrivningar och nedskrivningar         -91    -68  -99
Resultatandel i intresse- och samföretag      5
Rörelseresultat                 413    328  525
Finansiella intäkter och kostnader        -25     5   -9
Resultat före skatter              388    333  516
Inkomstskatter                 -111    -91  -127
Räkenskapsperiodens resultat           277    242  389

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare             273    236  380
Minoriteten                    4     6   9
Totalt                      277    242  389


Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare:
Resultat per aktie, euro            2,77   2,42  3,88
Resultat per aktie efter utspädning, euro    2,77   2,42  3,88


RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Räkenskapsperiodens resultat           277    242  389
Periodens övriga totalresultat efter
skatter
Omräkningsdifferens                13    -3  -27
Finansiella tillgångar som kan säljas       21    -32  -37
Kassaflödessäkring                24    -20  -44
Andel av övrigt totalresultat i intresse- och
samföretag                             -1
Övriga intäkter/kostnader                      6
Periodens övriga totalresultat          58    -54  -103

Räkenskapsperiodens totalresultat        336    188  286

Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare             331    181  277
Minoriteten                    5     7   9
                         336    188  286BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
MEUR                  30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Anläggningstillgångar, långfristiga
Immateriella tillgångar           791    794    793
Materiella anläggningstillgångar       465    408    446
Innehav i intresse- och samföretag      53    43     41
Tillgångar som kan säljas          134    120    106
Uppskjuten skattefordran           77    73     85
Övriga fordringar               26    18     26
                      1 545   1 456   1 498
Omsättningstillgångar
Varor i lager               1 843   1 638   1 656
Övriga fordringar             1 285   1 286   1 392
Likvida medel                262    158    197
                      3 390   3 082   3 245

Tillgångar totalt             4 935   4 538   4 743


Eget kapital
Aktiekapital                 336    336    336
Övrigt eget kapital            1 031    753    848
Eget kapital som tillhör moderbolagets
aktieägare                 1 367   1 089   1 184

Minoritetsintressen              12    14     15
Eget kapital totalt            1 379   1 102   1 199

Långfristiga skulder
Räntebärande lån               622    439    448
Uppskjuten skatteskuld            89    83     86
Övriga skulder                284    611    394
                       994   1 133    927
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån               230    99    216
Övriga skulder               2 331   2 203   2 400
                      2 561   2 302   2 616

Främmande kapital totalt          3 556   3 436   3 544

Eget kapital och skulder totalt      4 935   4 538   4 743KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
MEUR                     1-9/2009 1-9/2008 2008
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Resultat före skatter               388    333 516
Avskrivningar och nedskrivningar          91    68  99
Finansiella intäkter och kostnader         25    -6  9
Realisationsvinster och -förluster på
anläggningstillgångar och övriga
korrektivposter                   -8    -2  2
Resultatandel i intresse- och samföretag      -5    -1
Förändring av rörelsekapital           -204    -62 -250
Rörelseverksamhetens kassaflöde före
finansiella poster och skatter           289    331 377
Finansiella intäkter och kostnader samt
inkomstskatter                  -147    -75 -99
Rörelseverksamhetens kassaflöde          142    255 278

Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och företagsförvärv     -15   -131 -198
Nettoinvesteringar i materiella och
immateriella tillgångar              -82   -103 -168
Försäljning av övriga placeringar         -19     9  30
Kassaflöde från övriga investeringar         4     7  8
Investeringarnas kassaflöde            -113   -219 -329

Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån             229    211 260
Amortering av långfristiga lån och övriga
förändringar                    -67    -55  -4
Förändring i kortfristiga lån och övriga
förändringar                    30    91 129
Betalda dividender                -156   -411 -412
Finansieringens kassaflöde             36   -164 -26

Förändring av likvida medel, ökning (+) /
minskning (-)                    65   -127 -76


Likvida medel vid räkenskapsperiodens början    197    296 296
Samföretagens likvida medel                  -8 -18
Förändring i investeringarnas verkliga värde          1  1
Kursdifferenser                   -1    -4  -6
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut     262    158 197SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
MEUR        Till moderbolagets aktieägare        Mino-  Eget
                               ritets- kapital
                              intressen totalt
                        Fond
              Över-  Omräk-   för Balan-
           Aktie- kurs-  nings- verkligt serad
          kapital fond differens  värde vinst
Eget kapital
1.1.2009        336  61    -27    50  764    15  1 199
Dividender                       -148    -8  -156
Räkenskapsperiodens
totalresultat              16    41  274     5   336
Eget kapital
30.9.2009        336  61    -11    91  890    12  1 379

Eget kapital
1.1.2008        336  61     3   127  788    10  1 325
Dividender                       -408    -3  -411
Räkenskapsperiodens
totalresultat              -3   -52  236     7   188
Eget kapital
30.9.2008        336  61     0    75  617    14  1 102Omsättningens geografiska
fördelning           Europa Asien Amerika Övriga Koncernen
MEUR
Omsättning 1-9/2009       1 120 1 385   907  329   3 741
Omsättning 1-9/2008       1 119 1 201   471  291   3 082IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MEUR                   1-9/2009 1-9/2008 2008
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1.                 793    646 646
Kursdifferenser                16    -3 -30
Företagsförvärv                12    156 191
Ökning                     13    22  29
Avskrivningar och nedskrivningar       -43    -28 -42
Minskning och omklassificeringar             1  -1
Bokvärde i slutet av perioden         791    794 793

Materiella anläggningstillgångar
Bokvärde 1.1.                 446    377 377
Kursdifferenser                 1     2  -3
Företagsförvärv                 1     9  9
Ökning                     69    88 139
Avskrivningar och nedskrivningar       -49    -40 -57
Samföretagens ingående balans              -20  -6
Minskning och omklassificeringar        -4    -7 -13
Bokvärde i slutet av perioden         465    408 446BRUTTOINVESTERINGAR
MEUR                  1-9/2009   1-9/2008  2008
Aktier och företagsköp            15     162   198
Immateriella och materiella
anläggningstillgångar            82     110   168
Koncernen                  98     272   366

Under rapportperioden gjordes investeringar på 7 milj. euro i
expansionen av propellerproduktionen i Nederländerna och Kina och
förbindelser i anslutning till dessa uppgick till 1 milj. euro i
slutet av rapportperioden. Wärtsilä centraliserar reservdelslagret
och logistiken genom att investera i en ny distributionscentral i
Nederländerna. Investeringarna i den nya distributionscentralen
uppgick till 3 milj. euro och förbindelserna var 63 milj. euro i
slutet av rapportperioden.RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL
MEUR              30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Långfristiga skulder         622    439    448
Kortfristiga skulder         230    100    216
Lånefordringar            -15    -12    -12
Kassa och bank           -262   -158    -197
Netto                575    369    455NYCKELTAL         1-9/2009 1-9/2008 2008
Resultat per aktie, euro   2,77   2,42 3,88
Eget kapital/aktie, euro   13,86   11,04 12,01
Soliditet, %         35,4   34,7 34,3
Nettoskuldsättningsgrad    0,43   0,34 0,39ANTAL ANSTÄLLDA
           1-9/2009 1-9/2008  2008
I medeltal       18 897  17 386 17 623
I slutet av perioden  18 806  18 268 18 812ANSVARSFÖRBINDELSER
MEUR               30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Fastighetsinteckningar         56    13     61
Företagsinteckningar           9     7     10
Totalt                 66    21     71

Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del              809    436    664
för intressebolag            8
Nominellt belopp av hyror
enligt leasingavtal           81    74     87
Totalt                 897    510    751DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN
MEUR                 Totalt varav stängda
Ränteswappar               90
Valutaterminer             1 411      285
Valutaoptioner, köpta           52RÅVARUDERIVAT Mängd i  varav
         ton stängda
Oljeswappar   4 275
Kopparfuturer   300RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, PER
KVARTAL
MEUR        7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008
Omsättning       1 167  1 333  1 241   1 530  1 140  1 092
Övriga intäkter      20    13    5     10    6    5
Kostnader       -1 026  -1 167  -1 087   -1 313   -996   -953
Avskrivningar och
nedskrivningar      -31   -30   -30    -31   -26   -21
Resultatandel i
intresse- och
samföretag         3    1    1     1    -1    1
Rörelseresultat     133   149   130    197   123   124
Finansiella
intäkter och
kostnader         -9    -9    -7    -14    5    7
Resultat före
skatter         125   141   123    183   127   131
Inkomstskatter      -38   -39   -34    -36   -30   -36
Räkenskapsperiodens
resultat         87   102    89    147    97    96

Fördelning:
Moderbolagets
aktieägare        86   100    87    144    95    94
Minoriteten        1    2    1     3    3    2
Totalt          87   102    89    147    97    96

Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie,
euro            0,87 1,01   0,89    1,46   0,97   0,96FORMLER FÖR NYCKELTAL

Resultat per aktie (EPS)
periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under perioden

Eget kapital/aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av perioden

Soliditet
eget kapital                    x 100
balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad
räntebärande främmande kapital - kassa och bank
eget kapital


21 oktober 2009

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen