Precio lyckades, tillsammans med Nethouse, få ramavtal med Transportstyrelsen
och Trafikverket (sammanslagningen av Vägverket och Banverket) inom hela sex
kompetensområden. Bara två andra leverantörer lyckades med detta av totalt 86
sökande. Även Borlänge kommun omfattas av ramavtalet. 

Upphandlingen är en av de största inom IT-området som genomförts under
2009/2010. Den sammanlagda årliga inköpsvolymen är 380 MSEK för hela avtalet,
varav 366 MSEK återfinns inom de områden Precio fått ramavtal. Det största
enskilda området, med 143 MSEK årligen, är Systemutveckling och
systemförvaltning. Ramavtalet löper på tre år med möjlighet till ett års
förlängning. 

-	Att i hård konkurrens vara med bland vinnarna i en upphandling av denna
storlek är fantastisk roligt för oss på Precio, särskilt för våra lokala kontor
i Borlänge, Örebro och Eskilstuna. Ramavtalet ger oss mycket stora möjligheter
till fortsatt expansion, säger Per Melin VD. 

För ytterligare information, kontakta
Per Melin, VD, 019-603 8007

Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med 80-talet medarbetare i
Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna och Stockholm; företaget är listat på
NASDAQ OMX First North Premier. Remium är bolagets Certified Adviser. Precio
utvecklar IT-system för dagens och morgondagens behov. Precio har också lång
erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder
tjänster inom bland annat informationsförsörjning, integration i form av
specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är
Microsoft Certified Gold Partner inom fyra områden: Information Worker, SOA &
Business Process, Custom Development och Business Intelligence. 

www.precio.se