LABOJUMS: Mainīts vērtspapīra LV000055093 piedāvājuma apjoms š.g. 10. un 11.
marta izsolēs 

NASDAQ OMX Riga 2010. gada 10.martā notiks Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju 
emisiju sākotnējā izvietošana un vidējā termiņa obligāciju papildus emisijas  
izvietošana konkurējošā daudzcenu izsolē.                    
Parādzīmju emisiju fiksētas likmes apjoma izsoļu datums ir 2010. gada 11.marts; 
fiksētais ienesīgums, ko noteiks LR Valsts Kase tiks publicēts NASDAQ OMX Riga 
mājas lapā pēc konkurējošās daudzcenu izsoles.                 

Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju izsoļu raksturlielumi:           
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN    | Īsais    | Uzdevumu | Dzēšanas | Konkurēju | Nekonkurēju |
|       | nosaukums  | grāmatas | datums  | šā izsole | šā izsole  |
|       |       | tehniskai |      | Izsoles  | Izsoles   |
|       |       | s id.   |      | apjoms  | apjoms (Ls) |
|       |       |      |      | (Ls)   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  LV00005  | LVGA000010K2 | 73309   | 10.09.201 | 8 000 000 | 2 000 000  |
|  32695  |       |      |  0.   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  LV00005  | LVGA000011J | 73310   | 11.03.201 | 8 000 000 | 2 000 000  |
|  41373  |       |      |  1.   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Latvijas valsts vidēja termiņa obligāciju izsoļu raksturlielumi:        
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN   | Īsais   | Uzdevum | Dzēšana | Fiksētā | Konkurēju | Nekonkurē |
|     | nosaukums | u    | s    | ienākuma | šā izsole | jušā   |
|     |      | grāmata | datums | izmaksas | Izsoles  | izsole  |
|     |      | s    |     | datumi  | apjoms  | Izsoles  |
|     |      | tehnisk |     |     | (Ls)   | apjoms  |
|     |      | ais id. |     |     |      | (Ls)   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LV00005 | LVGA060012 | 73086  | 26.02.2 | 26.02.20 | 12 000 000| 3 000 000 |
| 50093  | A     |     | 012.  |  11  |      |      |
|     |      |     |     | 26.02.20 |      |      |
|     |      |     |     |  12  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Parādzīmju emisiju norēķinu datums: 2010. gada 12. marts.            
Vienas parādzīmes nominālvērtība ir Ls 100 (Viens simts Latvijas latu).     

NASDAQ OMX Riga                                 
Tirdzniecības pakalpojumi                            
+371 67 212 431