Delårsrapport Januari - Mars 2010

Fortsatt stark underliggande tillväxt med god lönsamhet och kassaflöde

•	Tillväxten i lokala valutor var 15 procent. Försäljningen uppgick till 75 MSEK
(72), motsvarande en ökning om 5 procent i SEK.

•	Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 21 procent och uppgick till 21
MSEK (17). 

•	Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent och uppgick till 10 MSEK (9).
Rörelsemarginalen var 13 (12) procent. 

•	Nettoresultatet uppgick till 10 MSEK (8), vilket gav ett resultat per aktie om
0,50 SEK (0,43).

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7 MSEK (-3). 

•	Den kliniska studien med STEEN Solution™ avslutades under perioden.

•	Samarbetsavtal slöts med Finn-Medi Ltd avseende stamcellsområdet

Göteborg 27 april 2010

Magnus Nilsson
Verkställande direktörKontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61
Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________
________________________________________________
Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern
som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och
system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och
organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet,
Transplantation och Stamcellsodling. 
     Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter
för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för
human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med
lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att
selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på
transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument
för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska
syften. 
     Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över
85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA,
Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan.
Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA.
     Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
________________________________________________________________________________
________________________________________________
Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida:
www.vitrolife.com.

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för publicering den 27 april 2010 klockan
08.30.