Cassandra Oil AB har under den gångna veckan haft besök av en delegation från
Venezuelas statliga oljebolag PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). Till grund
för samarbetet mellan Cassandra Oil och PDVSA ligger ett Memorandum of
Understanding avseende initiala tester som för Cassandra Oils räkning utförts
under ledning av ett konsultföretag. Dessa tester har utfallit positivt och
visar att Cassandra Oils teknologi uppfyller de kriterier som PDVSA ställt upp.
Väderförhållandena under PDVSA:s besök omöjliggjorde ytterligare tester med
Cassandra Oils mindre reaktor (150 kW), utan parterna fokuserade på planering av
hur de fortsatta testerna ska genomföras och dokumenteras samt formerna för det
operativa samarbetet i ett gemensamt bolag. Parterna ska nu så fort som möjligt
slutföra test- och dokumentationsfasen för att därefter sätta upp ett gemensamt
bolag som initialt ska kunna producera 1.000 fat olja per dag. Cassandra Oil
kommer i denna första fas att leverera sex reaktorer av modellen CASO 600 till
det gemensamma bolaget.

”Venezuelas oljereserver tillhör jordens största, men det rör sig till stor del
om tjock olja som på olika sätt behöver behandlas för att kunna utvinnas och
transporteras. Det är där vi kommer in i bilden. PDVSA visar stor tilltro till
vår teknologi och vårt samarbete är ett prioriterat ärende i deras organisation.
PDVSA klargjorde under vårt besök att de så snart det initiala målet om 1.000
fat olja per dag är uppnått omgående vill gå vidare och öka produktionen till
10.000 fat olja per dag. Detta bådar gott för Cassandra Oil och vi bör om allt
går i lås kunna inleda produktion i Venezuela under andra halvåret 2013”, säger
Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

Cassandra Oils arbete med idrifttagandet av den första reaktorn av modell CASO
600 löper på enligt plan. En bild av reaktorn finns nu utlagd på Cassandra Oils
hemsida www.cassandraoil.se.
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 6 100.