Eniro fortsätter att renodla och gör en reavinst

Print
| Source: Eniro AB
Eniro fortsätter att koncentrera bolagets verksamhet. Norska webbsöktjänsten
kvasir.no avyttras till Scandinavia Online AS som Eniro äger tillsammans med
Aller Media AS. Försäljningen ger en reavinst.
Eniro Norge AS har idag avtalat om att sälja webbsöktjänsten Kvasir.no till det
med Aller Media AS gemensamt ägda bolag, Scandinavia Online AS (SOL).
Försäljningen innefattar varumärke, domännamn, söktjänst, IT-plattform,
leverantörsavtal, distributionsavtal och personal. Eniro Norge AS kommer även
fortsättningsvis efter försäljningen att äga 50,1% i SOL, resterande 49,9% ägs
av Aller Media AS.
Avyttringen av Kvasir.no till SOL säkerställer en fortsatt renodling av Eniro,
samtidigt som det möjliggör effektiviseringar och kostnadssynergier. Eniro
kommer även fortsättningsvis att erbjuda prestationsbaserade mediaprodukter samt
distribuera sökordsannonser på kvasir.no. Som ersättning till SOL betalar Eniro
en tredjepartskostnad. Strukturen innebär att vare sig förutbetalada intäkter
eller faktiska intäkter, uppgående till cirka 25 MSEK 2012, påverkas under 2013.

SOL betalar en total köpeskilling initialt uppgående till 19 MSEK. Betalningen
sker kontant vid tillträde till affären som förväntas ske under januari månad.
Utöver erlagd köpeskilling vid tillträde finns en möjlighet till
tilläggsköpeskilling baserad på bolagets intäktsutveckling. Affären ger en
reavinst.

- Avyttringen av Kvasir innebär att vi fortsätter att renodla och koncentrera
vår verksamhet till digitalt lokalt sök, säger Johan Lindgren, Koncernchef och
VD Eniro AB. En koncentration av bolagets varumärkesportfölj möjliggör en mer
effektiv användning av Eniros utvecklingsresurser på bolagets tillväxtområden,
samtidigt som ledningens tid koncentreras till att driva och vidareutveckla
kärnaffären, avslutar Johan Lindgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email:
cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 20 december 2012.
Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster
kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen
som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är
internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till
köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad
försäljning.

Eniro har cirka 3 500 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett
resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i
Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com