Sagax pressmeddelade den 15 oktober 2012 en överenskommelse om en förtida
förlängning av en lånefacilitet om 4 300 miljoner kronor genom accept av ett så
kallat ”Offer Letter”. Transaktionen förutsatte uppfyllande av standardvillkor
och slutlig dokumentation. Samtliga villkor har nu uppfyllts. Transaktionen har
därmed slutförts och faciliteten trätt ikraft.

Faciliteten är Sagax enskilt största kreditfacilitet och motsvarar 65 % av
koncernens räntebärande skulder. Facilitetens löptid har förlängts till 2018.
Faciliteten tillhandahålls av Deutsche Pfandbriefbank AG i SEK och EUR. Genom
faciliteten förlängs Sagax kapitalbindning vilket minskar koncernens finansiella
risk.
För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545
83 540.
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2012 till 1 161 829 kvadratmeter
fördelat på 135 fastigheter. AB Sagax är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap (symbol SAGA A och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Ovanstående information är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.45 den 20
december 2012.