Styrelsens ordförande kommenterar finansmarknadsminister Normans uttalande

Print
| Source: Telia Company AB
Med anledning av finansmarknadsminister Peter Normans uttalande idag, där han
anser att det kan vara rimligt att TeliaSoneras styrelse verkar för att höga
chefer som är föremål för brottsmisstankar tar time-out för att inte ytterligare
försämra förtroendet för bolaget, ger styrelsens ordförande Anders Narvinger
följande kommentar.
”Styrelsen i TeliaSonera har haft vetskap om att en person i koncernledningen
varit delgiven misstanke om brott sedan slutet av september 2012 och följer
löpande upp frågan om misstankar kopplade till TeliaSoneras investering i
Uzbekistan. Mot bakgrund av de utredningar som pågår har styrelsen inte ansett
att någon ledande befattningshavare inom TeliaSonera bör ta time-out”, säger
styrelsens ordförande Anders Narvinger

”Vi inväntar nu Mannheimer Swartlings utredning. För den händelse att det kommer
fram ny information som leder till att graden av misstanke mot ledande
befattningshavare stärks kommer styrelsen självklart att överväga behovet av
time-out eller andra åtgärder.”För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom (http://www.teliasonera.com/)
och följ oss på Twitter @TLSN_Media (https://twitter.com/TLSN_Media).

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i
Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och
Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att
kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa
kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur.
TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt
internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK,
EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på
www.teliasonera.com.