Nominering till Eniros styrelse 2013

Print
| Source: Eniro AB
Valberedningen i Eniro har avslutat sitt arbete inför årsstämman 2013 och
föreslår omval av samtliga ledamöter.
Valberedningen föreslår således omval av ledamöterna Lars-Johan Jarnheimer,
Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Thomas Axén, Fredrik Arnander och Leif Aa.
Fredsted. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter
förblir oförändrat, dvs. sex ledamöter. Valberedningen föreslår att årsstämman
utser Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår
oförändrat styrelsearvode för nästa mandatperiod. Unionen har sedan tidigare
utsett Susanne Olin-Jönsson, Jonas Svensson och Jennie Hallberg till ordinarie
arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Eniro håller årsstämma den 25 april 2013 klockan 15:00 i bolagets lokaler i
Frösunda, Solna, Gustav III:s Boulevard 40. Valberedningen föreslår styrelsens
ordförande Lars-Johan Jarnheimer som ordförande på årsstämman 2013.

Valberedningen har inför årsstämman 2013 bestått av följande ledamöter:
Philip Wendt, Länsförsäkringar, ordförande i valberedningen
Monika Lundström, Zimbrine Holding BV
Mikael Nordberg, Danske Capital AB
Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder
Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Eniro
Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och finnas tillgänglig på Eniros hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email:
cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:30 den 17 januari 2013.
Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster
kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen
som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är
internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till
köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad
försäljning.

Eniro har cirka 3 500 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett
resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i
Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com