Mariehamn, 2013-02-15 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp  Bokslutskommuniké  15.2.2013 kl. 14.00

 

Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2012

 ”Fjärde kvartalet var resultatmässigt starkt, främst beroende på intäkter från försäljning av det på verksamhet tömda svenska dotterbolaget. På kvartalsnivå kan vi dock även se att våra lönsamhetsförbättrande åtgärder börjar ge effekt. Förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet i euroområdets lågräntemiljö är dock fortsatt utmanande, även om det finns tecken på ökad framtidstro på såväl aktiemarknaden som räntemarknaden. De betydande kostnadsökningar som drabbar bankerna genom ny lagstiftning och utökade myndighetskrav kommer att föras vidare till kunderna, vilket leder till fortsatt stigande marginaler på framförallt utlåningen. ”

Peter Wiklöf, VD

 

Januari–december 2012 jämfört med januari–december 2011

• Rörelseresultatet uppgick till 10,0 miljoner euro (-5,7).

• Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var 11,6 miljoner euro (-6,5).

• Räntenettot minskade med 4 procent till 41,2 miljoner euro (43,1).

• Provisionsnettot minskade med 16 procent till 32,7 miljoner euro (38,7).

• Kostnaderna minskade med 9 procent till 94,0 miljoner euro (103,1).

• Kreditförlusterna netto var 6,4 miljoner euro (1,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,22 procent (0,07).

• Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 6,4 procent (-3,9).

• Resultatet per aktie uppgick till 0,80 euro (-0,54).

• Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 10,9 procent (8,4).

• Styrelsen föreslår en dividend om 0,15 euro (0,00) per aktie

• Bankens resultatutveckling bestäms till betydande del av omvärldsfaktorer som är svåra att förutsäga. Eftersom den nya värdepapperslagstiftningen avskaffar den uttryckliga skyldigheten att i en delårsrapport redogöra för den sannolika utvecklingen under inne­varande räkenskapsperiod, väljer Ålandsbanken att i fortsättningen avstå från att lämna resultatprognoser i delårsrapporter.

 

Fjärde kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2012

• Rörelseresultatet uppgick till 14,5 miljoner euro (-0,5). Av detta var 13,8 miljoner euro resultat från försäljning av det på verksamhet tömda svenska dotterbolaget.

• Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var 14,9 miljoner euro (-0,3).

• Räntenettot minskade med 3 procent till 9,9 miljoner euro (10,2).

• Provisionsnettot ökade med 20 procent till 9,2 miljoner euro (7,7).

• Kostnaderna ökade med 17 procent till 25,2 miljoner euro (21,5).

• Kreditförlusterna netto var 3,1 miljoner euro (1,0), varav gruppvisa nedskrivningar mot sjöfartsbranschen 2,0 miljoner euro.

• Resultatet per aktie uppgick till 1,03 euro (-0,02).

 

 

Finansiell sammanfattning
 
Koncernen Kv 4 2011 Kv 3 2011  % Kv 4 2010  % 2011 2010  %
miljoner euro                
RESULTAT                
Räntenetto 9,9 10,2 -3 12,1 -18 41,2 43,1 -4
Provisionsnetto 9,2 7,7 20 8,3 11 32,7 38,7 -16
Övriga intäkter 23,6 4,1   2,6   36,5 17,4  
Intäkter sammanlagt 42,7 22,0 94 23,0 86 110,4 99,2 11
Personalkostnader -13,7 -12,3 11 -16,7 -18 -52,3 -60,0 -13
Övriga kostnader -11,5 -9,2 26 -12,6 -8 -41,7 -43,1 -3
Kostnader sammanlagt -25,2 -21,5 17 -29,3 -14 -94,0 -103,1 -9
                 
Resultat före förluster 17,5 0,5   -6,3   16,4 -3,9  
Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -3,1 -1,0   -0,8   -6,4 -1,8  
Rörelseresultat 14,5 -0,5   -7,1   10,0 -5,7  
                 
Inkomstskatt 0,6 0,3   2,6 -75 2,2 0,4  
Rapportperiodens resultat 15,1 -0,2   -4,5   12,2 -5,3  
                 
Hänförligt till:                
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,2 56 0,2 32 0,6 1,2 -47
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 14,9 -0,3   -4,7   11,6 -6,5  
                 
VOLYMER                
Utlåning till allmänheten 2 906 2 895 0 2 737 6      
Inlåning från allmänheten 2 447 2 557 -4 2 544 -4      
Förvaltat kapital 4 292 4 230 1 3 814 13      
Eget kapital 186 178 5 181 3      
Balansomslutning 3 637 3 620 0 3 400 7      
Riskvägda tillgångar 1 402 1 420 -1 1 729 -19      
                 
NYCKELTAL                
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 33,3 -0,4   -11,4   6,4 -3,9  
K/I-tal, % 59 98   127   85 104  
Kreditförlustnivå, % 0,42 0,14   0,12   0,22 0,07  
Andel oskötta fordringar, brutto, % 0,64 0,86   0,70   0,64 0,70  
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 108 67   71   108 71  
Core funding ratio, % 104 106   108   104 108  
Soliditet, % 5,1 4,9   5,3   5,1 5,3  
Kärnprimärkapitalrelation, % 10,9 9,7   8,4   10,9 8,4  
Resultat per aktie, euro 1,03 -0,02   -0,34   0,80 -0,54  
Eget kapital per aktie, euro 12,70 12,12   12,34   12,70 12,34  
Aktiekurs A-aktie, euro 10,04 10,04   14,15   10,04 14,15  
Aktiekurs B-aktie, euro 7,10 7,77   8,68   7,10 8,68  
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st 14 395 14 395   14 441   14 395 14 441  
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 626 633   697   640 690  

 

Ålandsbanken Abp tillämpar den publiceringsmetod som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör, och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari–december 2012. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké för perioden januari-december 2012 finns även tillgänglig på vår hemsida: www.alandsbanken.fi.

 

Mariehamn 15 februari 2013

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Verkställande direktör Peter Wiklöf, tfn 0204 291 225