PILUM AB: Byte av aktiebeteckning

Print
| Source: Pilum AB
Med anledning av Pilum ABs (publ) ("Pilum" eller "Bolaget") tidigare information
att  ändra beteckningen på aktien till "PIL" meddelas att ISIN-koden för den nya
aktien är SE0005133253. Avstämningsdag för detta är fredagen den 19 april 2013.

Handel  med Pilums aktie med  beteckningen "PIL B" kommer  att ske fram till och
med  tisdagen den 15 april  2013 och från och  med den 16 april 2013 sker handel
med den nya ISIN-koden och aktiebeteckningen "PIL".


För ytterligare information:
Leif Lindberg
VD, Pilum AB (publ)
leif.lindberg@pilum.se
Tel: 070-370 08 98, 08-591 124 10

Pilum AB (publ) är listat på First North och Erik Penser Bankaktiebolag
(tel 08 463 80 00) är dess Certified Adviser.

Pilum  erbjuder energieffektiva industriprocesser och  produkter samt system för
rening av luft och vatten.
www.pilum.se

[HUG#1692211]