Pörssitiedote 10.7.2013 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (IFRS)


YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2013: Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana

 * Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) - kasvu 9,7
  prosenttia
 * Liikevoitto/-tappio -661 tuhatta euroa (3 120 tuhatta euroa)
 * Liikevoitto/-tappio -1,1 prosenttia liikevaihdosta (5,6 %)
 * Liikevoitto/-tappio ennen kertaluontoisia eriä -542 tuhatta euroa (3 120
  tuhatta euroa)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 41,2
  prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 61,0 % (56,6 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 9 268 tuhatta euroa (9 946 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,05 euroa (0,19 euroa)


Huhti-kesäkuu 2013:

 * Liikevaihto 31 789 tuhatta euroa (28 718 tuhatta euroa) - kasvua 10,7
  prosenttia
 * Liikevoitto 908 tuhatta euroa (1 298 tuhatta euroa) - laskua 30,0 prosenttia
 * Liikevoitto 2,9 prosenttia liikevaihdosta (4,5 %)
 * Liikevoitto/-tappio ennen kertaluontoisia eriä -158 tuhatta euroa (1 298
  tuhatta euroa)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 41,4
  prosenttia
 * Automatisointipalvelut -liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sekä
  uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana
  tuloutuva osuus kasvoi arviolta 33,2 miljoonaan euroon (kasvua edellisen
  vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon 5,9 prosenttia)
 * Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 60,2 % (56,2 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,03 euroa (0,07 euroa) - laskua 63,0
  prosenttia

Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton
(EBIT) olevan positiivinen.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

              4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos,  1-12/
 Tuhatta euroa       2013  2012    %  2013  2012    %  2012
-------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto       31 789 28 718 10,7 % 61 617 56 153  9,7 % 113 699

 EBITDA          2 663  2 793 -4,7 %  2 895 5 981 -51,6 % 14 801

 Liikevoitto ennen
 IFRS3-poistoja      1 139  1 847 -38,3 %  -197 4 302      10 555

 Liikevoitto         908  1 298 -30,0 %  -661 3 120       8 308

    % liikevaihdosta    2,9 %  4,5 %      -1,1 % 5,6 %       7,3 %

 Tulos ennen veroja     836  1 296 -35,5 %  -689 3 214       8 357

 Tilikauden tulos      352   949 -62,9 %  -611 2 425       5 863 Oman pääoman tuotto, %  1,5 %  3,9 %      -1,2 % 4,9 %       5,8 %

 Sijoitetun pääoman
 tuotto, %         4,4 %  5,7 %      -0,3 % 6,7 %       8,2 %

 Likvidit varat *)    22 917 31 630 -27,5 % 22 917 31 630 -27,5 % 34 519

 Nettovelkaantumisaste,                  -32,0
 %            -13,0 % -32,0 %      -13,0 %   %      -23,8 %

 Omavaraisuusaste, %   66,9 % 74,4 %      66,9 % 74,4 %      77,6 % Tulos/osake, euroa     0,03  0,07 -63,0 %  -0,05  0,19       0,46

 Tulos/osake
 (laimennettu), euroa    0,03  0,07 -63,0 %  -0,05  0,19       0,46

 Emoyhtiön omistajille
 kuuluva

 oma pääoma/osake, euroa  7,46  7,56 -1,3 %  7,46  7,56 -1,3 %  7,84


*) Sisältää rahavarat


Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut (aikaisemmin
Lisenssimyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut).

Asiakastuen muodostaa aikaisempi Ylläpito sekä aikaisemmin Konsultoinnissa
raportoitu laajennettu asiakastuki. Laajennetun asiakastuen sopimukset ovat
usean vuoden mittaisia jatkuvia palvelusopimuksia. Asiakastuki yhdessä
Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan
liikevaihdon.

Lisenssimyynti koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa
markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista.
Automatisointipalvelut sisältävät verkkolaskutuksen, paperilaskujen
skannauspalvelut, tulostuspalvelut, ostokatalogien välityksen, hankintasanomien
välityksen, aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan
vuositilinpäätöksessä varojen sijainnin mukaan.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä osavuosikatsauksesta:

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31 789 tuhatta euroa, kasvua 10,7
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja liiketulos oli
908 tuhatta euroa (1 298 tuhatta euroa vuonna 2012). Liiketulos sisältää
toisella vuosineljänneksellä kirjatun 1 540 tuhannen euron kertaluontoisen
myyntivoiton Palvelukassa -liiketoiminnan myynnistä sekä tehostamisohjelmaan ja
työsuhteiden päättämiseen liittyviä kuluja yhteensä 474 tuhatta euroa.

Yhtiön tuote- ja palveluvalikoiman uudistus sekä liiketoimintamallin muutos ovat
edelleen käynnissä. Yhtiö antoi koko vuotta koskevan tulosvaroituksen toisella
vuosineljänneksellä, mikä perustui ensisijaisesti tavoiteltua heikompaan
liikevaihdon kasvuun. Tämä johtui osaltaan markkinaolosuhteista ja osaltaan
Alusta-ohjelmiston myynti- ja toimituskyvykkyyden keskeneräisyydestä suhteessa
tavoitteeseemme. Yhtiö käynnisti tehostamisohjelman tuloksentekokyvyn
parantamiseksi. Tehostamisohjelman tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 3
miljoonan euron kustannusten alennus nykytasosta vuoden 2013 loppuun mennessä.

Palveluliiketoiminnan kasvu on lisännyt liikevaihtoamme strategiamme mukaisesti,
Automatisointipalveluiden liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 41,4
prosenttia. Olemme kytkeneet entistä enemmän myös pieniä ja keskisuuria
toimittajia ja ostajia avoimeen Basware Commerce Network -verkkoomme uusien
tuotteiden ja toimitustapojen avulla. Transaktiovolyymi kehittyi vahvasti
tälläkin vuosineljänneksellä ja kasvoi 66,0 prosenttia. Transaktion keskihinta
pysyi samana edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Lisenssimyynnin lasku
taittui toisella vuosineljänneksellä. Samanaikaisesti SaaS-liikevaihto kasvoi
20,6 prosenttia.

Baswaren ohjelmistojen ja palvelujen kilpailukyky on hyvä. Liikevaihdon kasvua
parantaaksemme olemme vauhdittaneet SaaS- ja verkkolaskukauppojen
tuotantoonvientiä tuote- ja  prosessiparannuksilla. Tavoitteenamme on vahvistaa
kasvua maailmanlaajuisesti ja ylläpitää tuotejohtajuus hankinnasta maksuun
-prosesseissa. Tästä syystä jatkamme Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen
kehitystä voimakkaasti myös kuluvana vuonna.
Yhtiön muutosprosessin nykytilassa liiketulos on riippuvainen lisenssimyynnin
kehityksestä ja panostuksista muutosprosessiin. Yhtiön muutosprosessin vaatimat
panostukset näkyvät kaikissa yhtiön toiminnoissa markkinoinnista myyntiin,
konsultointiin, asiakastukeen, tuotantoon sekä yhtiön hallintoon.
Lisenssimyynnin lasku on ollut merkittävää useamman vuoden ja SaaS-
liiketoiminnan kasvu ei ole vielä täysin kompensoinut laskua, mikä johtuu
erilaisista ansaintamalleista. Yhtiö arvioi, että vuonna 2014 lisenssimyynnin ja
SaaS-liiketoiminnan tuloksentekokyvyt muodostavat kokonaisuuden, jossa
panostukset alkavat maksaa itseään takaisin kasvavana liikevaihtona ja
parantuvana kannattavuutena.

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Itsenäisten tutkimuslaitosten antamien viimeisimpien markkina-arvioiden mukaan
ohjelmistopuolen markkinoiden kasvu on selvästi IT kokonaismarkkinoiden kasvua
voimakkaampaa. Ohjelmistomarkkinoiden kasvuarvio vuonna 2013 on 6,4 prosenttia
(2012: 4,7) ja vuonna 2014 6,6 prosenttia. IT kokonaismarkkinoiden kasvuennuste
on heikentynyt: 2013 kasvu 2,0 prosenttia (2012: 2,5). Ensimmäiset ennusteet IT
kokonaismarkkinoiden kasvusta vuodelle 2014 ovat 4,1 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla markkinaolosuhteet olivat aiempaa vaikeammat.
Asiakkaiden päätöksenteko oli hitaampaa kuin aiemmin. Etenkin suurten,
kansainvälisten kauppojen neuvotteluajat ovat pidentyneet, koska
palveluliiketoiminnassa asiakkaiden vaatimustaso on korkeampi kuin
ohjelmistoliiketoiminnassa.

Automatisointipalvelut vaikuttavat positiivisesti kilpailukykyyn ja lisäävät
yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta sekä läpinäkyvyyttä
pitkällä aikavälillä.  Vuonna 2012 toteutetun saksalaisen
verkkolaskuoperaattorin oston sekä tammikuussa 2013 vahvistetun belgialaisen
Certipostin verkko- ja verkkolaskutusliiketoiminnan oston myötä saimme uusia
asiakkaita, osaamista sekä uutta teknologiaa, jotka parantavat yhtiön
kilpailukykyä.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa aktiivisesti
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa
ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren ohjelmistojen ja palvelujen kilpailukyky on hyvä. Kehitystyö Alusta
-ohjelmistojen ja palvelujen osalta jatkuu voimakkaasti myös kuluvana vuonna,
jotta yhtiö saavuttaisi entistä vahvemman maailmanlaajuisen kasvutavoitteensa ja
ylläpitääkseen tuotejohtajuuden hankinnasta maksuun -prosesseissa.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten
sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä.
Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren
nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa
asiakaspotentiaalia. Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen,
vaihdellen 5-30 prosenttia maakohtaisesti ja sen odotetaan kasvavan voimakkaasti
tulevina vuosina. Verkkolaskutus yleistyy ja siihen liittyvät prosessit ovat
vakiintumassa. Tämä luo hyvän pohjan Baswaren Automatisointipalveluiden
kasvulle.

Offshoring-toiminnalla on merkittävä asema yhtiön strategiassa. Tuotekehitys ja
Automatisointipalvelujen toiminta ja muut tukitoiminnot Intian toimipisteessä
ovat jo onnistuneesti kasvaneet merkittävään asemaan yhtiön toiminnassa. Yhtiö
parhaillaan myös laajentaa Romanian toimipisteensä toimintaa kattamaan
Automatisointipalveluiden tuotekehitystä ja sen tukitoimintoja.

Näkymät 2013
Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton
(EBIT) olevan positiivinen.

Espoossa 10. heinäkuuta 2013

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Esa Tihilä, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Basware järjestää 10. heinäkuuta 2013 osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli Kämpissä
(Kluuvikatu 2, 2. krs), Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Esa
Tihilä ja talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat ensimmäisen vuosineljänneksen
tapahtumia ja tuloskehitystä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Jaana Sirkiä,
puh. 0400- 303 096, jaana.sirkia (at) basware.com.

Basware järjestää analyytikoille myös puhelinkonferenssin 10. heinäkuuta 2013
kello 15:00. Lisätietoja rekisteröinnistä konferenssiin yhtiön
sijoittajasivuilta: http://www.basware.fi/yrityksesta/sijoittajat/ir-kalenteri


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


www.basware.fi

[HUG#1715431]