Cassandra Oil AB lämnar följande uppdatering avseende bolagets operativa
verksamhet.
Testkörning och tillverkning
Testkörning av Cassandra Oils första processanläggning (intern beteckning CASO
001) har under hösten pågått i bolagets verkstadslokaler i Västerås.
Testkörningsperioden har visat att processanläggningens kärnteknologi fungerar
planenligt och testerna har inriktats på finjusteringar av processanläggningens
in- och utmatningssystem samt kondenserings-modulen.

Testkörningarna har genomförts med elmotordrift inomhus och processanläggningen
har därför inte kunnat köras med full kapacitet. Testerna indikerar dock att
produktionen av olja vid fullt kapacitetsutnyttjande kommer ligga väl i linje
med Cassandra Oils tidigare beräkningar. Den olja som produceras håller hög
kvalitet i enlighet med vad som tidigare rapporterats.

Cassandra Oils kommersiella fokus ligger nu på etableringen i Irak för
processande av oljesludge i enlighet med avtalet med Iraks Oljeministerium. Då
möjligheterna att genomföra testkörning i full skala av oljesludge i Sverige är
begränsade, har Cassandra Oil beslutat att avvakta med den tidigare planen att
testa processanläggningen på en extern site i Sverige under innevarande kvartal
tills dess beslut fattats om den första processanläggningens placering.
Huvudalternativen är för närvarande Irak och Spanien (inom ramen för avtalet med
VSM (Valoriza Servicios Medioambientales S.A, se Cassandra Oils pressmeddelande
den 27 september
2013 (http://cassandraoil.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelande/?release
i 
d=1439921)).

Parallellt med testkörningen av den första processanläggningen pågår
tillverkning av ytterligare tre processanläggningar (CASO 002-004), samtliga av
modell CASO 600. En processanläggning beräknas vara klar omkring årsskiftet, de
andra två under första kvartalet 2014. För att möta den stora efterfrågan på
processanläggningar kommer Cassandra från början av år 2014 att fördubbla sin
verkstadsyta i Västerås. Detta ska ge kapacitet att tillverka två
processanläggningar per månad samt plats att bygga upp teknisk service gentemot
JV-bolagen. Cassandra Oil utvecklar även en processanläggning av den större
modellen CASO 1500 (1.500 kW). Denna bedöms, efter vissa modifieringar och med
stöd av erfarenheter från CASO 600-modellen, kunna användas i Irak.

Industriella samarbetsavtal
Iraks regering har allokerat mark till Cassandra Oils JV-bolag. Marken har
registrerats i JV-bolagets namn och har markerats med stolpar. JV-bolaget kommer
att påbörja markarbeten på siten under november.

Cassandra Oil och Sevens Star, som är Cassandra Oils partner i Turkiet och
Förenade Arabemiraten, har träffat en överenskommelse som innebär att Cassandra
Oil ges flexibilitet att senarelägga leveransen av den processanläggning som
parternas JV-bolag CGS Energy (Cassandra Green Star Energy) beställt, för att
Cassandra Oil därigenom ska kunna prioritera leveranser till Irak. I gengäld har
betalningsplanen för JV-bolagets förskottsbetalningar förlängts. CGS Energy
betalar enligt den nya betalningsplanen.

Företagsfilm
En film som visar Cassandra Oils processanläggning och teknologi offentliggörs
på bolagets hemsida (www.cassandraoil.com) parallellt med detta pressmeddelande.
För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD
tel: +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 6 600.