Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2014

Print
| Source: Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman
2013 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av
Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Peder Hasslev, utsedd av AMF,
Monica Caneman, utsedd av Fjärde AP-fonden, och Björn Wahlroos, styrelsens
ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma
den 20 mars 2014. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till
årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Peter F
Braunwalder som har undanbett sig omval, och nyval av Robin Lawther.
Valberedningen föreslår omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein
Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omväljs
till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Robin Lawther
väljs till ny styrelseledamot för samma tid. Förslaget är vidare att Björn
Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Robin Lawther föreslås som ny styrelseledamot
Robin Lawther är född 1961. Hon har en Bachelor Honours i ekonomi från
University of North Carolina at Chapel Hill, USA, och en magisterexamen i
redovisning och finansiering från London School of Economics, England. Robin
Lawther arbetade i J.P. Morgan under åren 1985-2012 i flera ledande positioner,
bland annat som Head of Wealth Management för Southeast USA, Head of Investment
Banking för Norden och Head of Mergers & Acquisitions Execution för European
Financial Institutions. Hon är styrelseledamot i UK Government’s Shareholder
Executive. Robin Lawther äger inga aktier i Nordea.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna
styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari
Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos
är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef
i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea
Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor till slutet av nästa
årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna
med 259 550 euro åt ordföranden, 123 250 euro åt vice ordföranden och 80
250 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för
utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet
med 21 350 euro åt utskottsordföranden och 15 150 euro åt övriga ledamöter.
Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet uppgår till tre procent för samtliga
styrelseledamöter utom för vice ordföranden som erhåller en höjning om 14
procent. Arvodet för utskottsarbetet höjs med tre procent. Den sammanlagda
föreslagna höjningen av arvodet är fyra procent.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman
2015 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt
arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina
medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det
möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval
produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring.
Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 900 kontor och är en av Europas tio
största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ
OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.