Notice to Attend the Extraordinary General Meeting and Second Meeting for Liquidation Purposes

Print
| Source: Russian Real Estate Inv. Company AB
Press Release
29 January 2014


Russian Real Estate Investment Company AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma
Notice  to  Attend  the  Extraordinary  General  Meeting  and Second Meeting for
Liquidation Purposes

Aktieägarna  i  Russian  Real  Estate  Investment  Company  AB  (publ) (org. nr.
556653-9705) ("Bolaget"),  kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari
2014, kl.  14.00 i White  & Case  Advokat AB:s  lokaler på  Biblioteksgatan 12 i
Stockholm.
The  shareholders of Russian Real Estate  Investment Company AB (publ) (reg. no.
556653-9705) (the  "Company"),  are  hereby  called  to  attend an extraordinary
general  meeting on  27 February 2014, at  2.00 pm to  be held  at White  & Case
Advokat AB's offices on Biblioteksgatan 12 in Stockholm, Sweden.

Rätt att delta i bolagsstämman
The right to participate in the meeting

Aktieägare  som önskar  delta i  bolagsstämman ska  dels vara  införda i  den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 februari 2014.
Shareholders  that wish  to participate  in the  shareholders' meeting  shall be
registered  in the share register  held by Euroclear Sweden  AB no later than on
21 February 2014.

Aktieägarna  ska vidare anmäla  sig hos Bolaget,  Hovslagargatan 5 B, SE-111 48
Stockholm,  eller  skriftligen  per  fax  nr  08 6117799 eller  per  e-post till
info@ruric.com  (v.g. ange "EGM" i  ämnesraden för e-postmeddelandet) senast den
21 februari  2014. Vid  anmälan  ska  uppges  fullständigt  namn,  person- eller
organisationsnummer,  adress,  telefonnummer  dagtid  samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Shareholders  that wish to participate in the shareholders meeting shall further
notify  the  Company  thereof  either  at  the  Company's  registered  office at
Hovslagargatan  5 B, SE-111 48 Stockholm, Sweden, by written notice to facsimile
no. 08 6117799 or by e-mail to info@ruric.com (please enter "EGM" in the subject
line  of  the  e-mail)  no  later  than on 21 February 2014. When notifying, the
shareholder  shall state its full name,  social security or company registration
number,  address,  phone  number  (day  time)  or, if applicable, information on
proxies and advisors.

Förvaltarregistrerade aktier
Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta  i bolagsstämman, tillfälligt  inregistrera aktierna i  eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast den 21 februari 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Shareholders  with nominee-registered shares must, to  be able to participate in
the  shareholders meeting, temporarily re-register the shares in their own names
in  the share register  kept by Euroclear  Sweden AB. Such  registration must be
completed  no later than on 21 February  2014. This means that such shareholders
must instruct their nominee to temporarily re-register their shares in good time
before the shareholders meeting.

Ombud
Proxies

Aktieägare  som  företräds  genom  ombud  ska  utfärda  daterad  och egenhändigt
undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt  kopia  av  registreringsbevis  eller  motsvarande  för  den  juridiska
personen  bifogas. Fullmakten är giltig högst  ett år från utfärdandet, dock får
fullmaktens  giltighetstid vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt
anges.  Fullmakten i original  samt eventuellt registreringsbevis  bör i god tid
före  stämman insändas  till Bolaget  på ovan  angiven adress. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.ruric.com
Shareholders represented by proxy shall issue a dated voting proxy signed by the
shareholder.  If the proxy is issued by a  legal entity, a certified copy of the
certificate  of registration  or similar  document of  the legal  entity must be
attached  to the proxy. The  voting proxy is valid  not longer than one (1) year
from  the issuance thereof. The period of validity may however be up to five (5)
years from the issuance thereof if so is explicitly stated thereon. The original
of  the voting proxy and certificate of  registration or similar document of the
legal  entity, if applicable, shall  be sent to the  Company in good time before
the shareholders' meeting at the above stated address. A form of voting proxy is
available at the Company's website: www.ruric.com.

Förslag till dagordning
Proposed agenda

 1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting
 2. Val av ordförande vid stämman
Election of Chairman of the meeting
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Establishment and approval of voting list
 4. Godkännande av dagordning
Approval of agenda for the meeting
 5. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to approve the minutes
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Establishment as to whether the meeting was duly convened
 7. Framläggande   av   kontrollbalansräkning   och   revisorns   yttrande  över
    kontrollbalansräkningen  Presentation of  the balance  sheet for liquidation
    purposes and the auditor's statement thereon
 8. Prövning av om bolaget ska gå i likvidation
Determination as to whether the company shall go into liquidation
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen
Resolution on amendments to the Articles of Association
 10. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Grechetto Holdings Limited och
     vissa fordringar
Resolution  on the  approval of  an acquisition  of shares in Grechetto Holdings
Limited and certain claims
 11. Beslut om av apportemission
Resolution on new issue of shares with payment in kind
 12. Avslutande av stämman
Closing of meeting

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (punkt 8)
Determination as to whether the company shall go into liquidation (item 8)

Styrelsen  ("Styrelsen")  i  Russian  Real  Estate  Investment Company AB (publ)
("Ruric"  eller "Bolaget")  upprättade i  maj 2013 en kontrollbalansräkning (den
"Första  Kontroll-balansräkningen") enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen
och  lät denna  granskas av  Bolagets revisor,  som utfärdade  ett yttrande (det
"Första    Revisorsyttrandet")   över   densamma   i   juni   2013. Den   Första
Kontrollbalansräkningen  utvisade att Bolagets eget kapital understeg hälften av
det  registrerade aktiekapitalet. Med anledning  härav kallade Styrelsen till en
extra  bolagsstämma (den "Första Kontrollstämman") för att lägga fram den Första
Kontrollbalansräkningen  och det Första  Revisorsyttrandet till aktieägarna samt
låta  aktieägarna  ta  ställning  till  om  Bolaget skulle gå i likvidation. Den
Första  Kontrollstämman  hölls  den  28 juni  2013, och beslutade i enlighet med
Styrelsens  primära beslutsförslag  att Bolaget  skulle fortsätta sin verksamhet
och inte gå i likvidation.
In  May  2013, the  Board  of  Directors  (the  "Board")  of Russian Real Estate
Investment Company AB (publ) ("Ruric" or the "Company") signed the balance sheet
for  liquidation  purposes  (Sw.  kontrollbalansräkning) (the "First Liquidation
Balance  Sheet") which had been prepared by  Ruric and reviewed by the Company's
auditor  in  accordance  with  Chapter  25 Sections  13 and  14 of  the  Swedish
Companies  Act (Sw.  aktiebolagslagen (2005:551)).  In June  2013, the Company's
auditor  issued a report  on its review  of the First  Liquidation Balance Sheet
(the  "First Auditor's Report").  The First Liquidation  Balance Sheet evidenced
that  the Company's equity was  less than half of  the registered share capital.
For  this reason, the Board was required to  issue a notice to convene a general
meeting  to present the First Liquidation  Balance Sheet and the First Auditor's
Report  to the shareholders and to allow them to resolve on whether Ruric should
go  into  liquidation  (the  "Initial  Meeting  for  Liquidation Purposes"). The
Initial  Meeting for Liquidation Purposes was  held on 28 June 2013, at which it
was  resolved  to  adopt  the  Board's  primary proposal that the Company should
continue business operations and not go into liquidation.

I  enlighet med 25 kap. 16 § aktiebolagslagen har styrelsen mot bakgrund av ovan
kallat  till en andra  kontrollstämma (den "Andra  Kontrollstämman"), att hållas
den   27 februari   2014, för   att   lägga   fram,   bland   annat,   en  andra
kontrollbalansräkning   (den   "Andra  Kontrollbalansräkningen")  och  revisorns
yttrande  över sin granskning  av den Andra  Kontrollbalansräkningen (det "Andra
Revisorsyttrandet") samt på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation.
In accordance with Chapter 25 Section 16 of the Swedish Companies Act, the Board
has  issued a notice to  convene a second meeting  for liquidation purposes (the
"Second  Meeting for Liquidation Purposes"), to  be held on 27 February 2014, to
present,  among other  things, a  second liquidation  balance sheet (the "Second
Liquidation Balance Sheet") and the auditor's report on its review of the Second
Liquidation  Balance  Sheet  (the  "Second  Auditor's  Report") in order for the
shareholders  to  reconsider  the  issue  whether  the  Company  shall  go  into
liquidation.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift
The Board of Directors' primary proposal - continued business operations

Den   22 november  2013 slutförde  Ruric  omstruktureringen  av  sitt  dåvarande
10%/13% 2010/2014 obligationslån  med ISIN SE0003045848, under vilket ett totalt
utestående  nominellt belopp  om 619,750,000 kronor  fanns ("Obligationslånet").
Bolagets   samtliga  betalningsskyldigheter  under  Obligationslånet  reglerades
därmed  till fullo  och samtliga  säkerheter som  ställts under Obligationslånet
släpptes.  Obligationslånet  avregistrerades  i  Euroclear  Sweden  AB  och  har
avlistats från NASDAQ OMX Stockholm.
On   22 November   2013, Ruric   completed   the   restructuring   of  its  then
10%/13% 2010/2014 bond  loan with  ISIN SE0003045848,  which had  an outstanding
total  nominal amount of SEK  619,750,000 (the "Bonds"). All payment obligations
of  the Company under the Bonds  were accordingly distinguished and the security
granted   thereunder   was  released.  The  Bonds  were  further  cancelled  and
deregistered  in the systems of Euroclear Sweden AB and delisted from NASDAQ OMX
Stockholm.

På  extra bolagsstämma den 10 januari 2014 beslutades vidare att minska Bolagets
aktiekapital  med  180 371 388 kronor  från  260 371 388 kronor till 80 000 000
kronor.  Minskningen, som skedde  utan indragning av  aktier och för täckning av
förlust, registrerades hos Bolagsverket den 21 januari 2014.
On 10 January 2014, an extraordinary general meeting of Ruric resolved to reduce
the  Company's share  capital with  SEK 180,371,388 from  SEK 260,371,388 to SEK
80,000,000. The  reduction, which was without redemption  of shares and to cover
losses,  was registered  with the  Swedish Companies  Registration Office on 21
January 2014.

Styrelsens  bedömning är att den Andra Kontrollbalansräkningen kommer att utvisa
att  Bolagets  eget  kapital  är  helt  återställt och att det följaktligen inte
längre  föreligger  någon  kapitalbrist  i  Bolaget. Styrelsen föreslår därför i
första  hand  att  Bolaget  inte  ska  gå  i likvidation utan driva verksamheten
vidare.  Styrelsen  primära  förslag  om  fortsatt  drift  baseras  även  på att
fastighetsmarknaden   i   Sankt  Petersburg,  på  vilken  Bolaget  bedriver  sin
kärnverksamhet, fortsätter att växa. Det är styrelsens uppfattning att Ruric har
möjlighet att utnyttja denna marknads utvecklingspotential till sin fördel.
The  Board anticipates that  the Second Liquidation  Balance Sheet will evidence
that  the Company's equity has been fully restored. The Boards' primary proposal
is  therefore that the Company  should not go into  liquidation but continue its
business  operations. The  Boards' primary  proposal is  also based  on that the
Saint-Petersburg  real estate market, which is  the venue for the Company's core
business,  continues to grow. It is the  Boards' view that there is considerable
unrealized development potential in its real estate projects in that market.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation
The Board of Directors' secondary proposal - liquidation

Styrelsen  är trots det primära förslaget  att driva verksamheten vidare skyldig
enligt  aktiebolagslagen att  upprätta ett  fullständigt förslag  till beslut om
likvidation  att föreläggas bolagsstämman. I anledning härav föreslår styrelsen,
under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att Bolaget skall
driva  verksamheten vidare, i  andra hand att  bolagsstämma beslutar att Bolaget
skall gå i likvidation.
The   Board  is  notwithstanding  its  primary  proposal  to  continue  business
operations  required  pursuant  to  the  Swedish  Companies  Act  to establish a
complete  proposal for a decision  on liquidation to be  presented to the Second
Meeting for Liquidation Purposes. Accordingly, and under the assumption that the
Second  Meeting for Liquidation Purposes does not determine to continue business
operations,  the Board presents, as a  secondary proposal that the Company shall
enter into liquidation.

För  den  händelse  bolagsstämman  beslutar  i enlighet med styrelsens sekundära
förslag  att Bolaget ska  träda i likvidation,  föreslås beslutet gälla från den
dag  då  likvidationen  registreras  hos  Bolagsverket.  Skälet  för  styrelsens
sekundära  förslag  är  att  Bolagets  eget  kapital  understiger hälften av det
registrerade    aktiekapitalet    enligt    den    av    styrelsen    upprättade
kontrollbalansräkningen.  Skifteslikviden  beräknas  försiktighetsvis uppgå till
32 000 000 kronor.  Dagen för skifte av  Bolagets behållna tillgångar, om några,
beräknas  kunna infalla omkring 1 september  2014. Styrelsen saknar förslag till
likvidator.
In  the event that the Second Meeting for Liquidation Purposes votes in favor of
the  Boards' secondary proposal, the Board  suggests that the liquidation of the
Company shall be effective from the date when the liquidation is registered with
the  Swedish Companies Registration Office. The reason for the Boards' secondary
proposal  is that the shareholders' equity in  the Company is less than one-half
of  the  registered  share  capital  as  evidenced  by  the  balance  sheet  for
liquidation  purposes. The distribution of  proceeds is conservatively estimated
to  amount up to SEK  32,000,000. The date of the  distribution of the Company's
remaining assets, if any, is expected to occur on or about 1 September 2014. The
Board has no proposal for liquidator.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)
Resolution on amendments to the Articles of Association (item 9)

För  att  möjliggöra  styrelsens  förslag  till  beslut  om  apportemission  med
avvikelse  från aktieägarnas företrädesrätt  föreslås att Bolagets bolagsordning
ska  ändras på så sätt att antalet  aktier i Bolaget ska vara lägst 100 000 000
och högst 400 000 000 aktier.
In  order to facilitate the Board of Directors' proposal on a directed new issue
of shares with payment in kind and deviation from the shareholders' preferential
rights,  the  Board  of  Directors'  propose  to amend the Company's articles of
association so that the number of shares allowed in the Company is not less than
100,000,000 shares and not more than 400,000,000 shares.

Styrelsen föreslår alltså att den del av bolagsordningens § 4 som lyder:
Accordingly, the Board of Directors propose that the part of § 4 of the articles
of association that has the following wording:

"Antalet aktier ska vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000."

ändras till att istället lyda:
shall be amended so that it reads:

"Antalet aktier ska vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000."

Vidare föreslås att den del av bolagsordningens § 4 som lyder:
It  is further proposed that the part of § 4 of the articles of association that
has the following wording:

"Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 160.000.000 stycken
och aktier av serie B till ett antal av högst 160.000.000 stycken."

ändras till att istället lyda:
shall be amended so that it reads:

"Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 400.000.000 stycken
och aktier av serie B till ett antal av högst 400.000.000 stycken."

Styrelsen  föreslår slutligen att ovan föreslagna ändringar ska villkoras av att
stämman  godkänner  den  av  styrelsen  under  dagordningens punkt 11 föreslagna
apportemissionen.
Lastly,  the Board of Directors propose that the above proposed amendments shall
be  made  conditional  upon  the  general  meetings'  approval  of  the Board of
Directors'  proposal under  item 11 of  the agenda  on a  directed new  issue of
shares with payment in kind.

Styrelsens  förslag om förvärv av aktier  i Grechetto Holdings Limited och vissa
fordringar (punkt 10)
The  Board of Directors' proposal on acquisition of shares in Grechetto Holdings
Limited and certain claims (item 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärv av 50 procent av aktierna
i  Grechetto  Holdings  Limited,  org.  nr. HE 208926 ("Grechetto") från Highton
Limited   och  Melekess  Invest  Limited  ("Säljarna")  samt  förvärv  av  vissa
fordringar på Grechetto och "Litera" LLC ("Fordingarna på Grechetto och Litera")
innehavda av Säljarna.
The Board of Directors proposes that the meeting approves the acquisition of 50
per  cent. of  the shares  in Grechetto  Holdings Limited,  reg. no.  HE 208926
 ("Grechetto")  from Highton Limited and Melekess Invest Limited (the "Sellers")
and  to acquire certain claims on Grechetto and "Litera" LLC (the "Grechetto and
Litera Claims") held by the Sellers.

Säljarna,  som  tillsammans  innehar  50 procent  av  aktierna  i Grechetto, har
förklarat  sig villiga  att överlåta  samtliga dessa  aktier och Fordringarna på
Grechetto  och Litera till  Ruric. Köpeskillingen för  samtliga Säljarnas aktier
och  fordringar  uppgår  till  87 322 492 kronor  och  betalning  ska  ske genom
emission av nya aktier i Ruric i form av en apportemission ("Transaktionen").
The  Sellers, which together hold 50 per cent.  of the shares in Grechetto, have
stated  that they are willing  to transfer all of  their shares in Grechetto and
the  Grechetto and  Litera Claims  to Ruric.  The purchase  price for all of the
Sellers'  shares and claims amounts to  SEK 87,322,492 and payment shall be made
through a new issue of shares in Ruric with payment in kind (the "Transaction").

Syftet med Transaktionen är att ge Ruric kontroll över 100 procent av aktierna i
Grechetto  och genom  detta förvärv  ta över  ägandet av det ryska dotterbolaget
"Litera"  LLC,  hyrestagaren  av  Fontanka  57. Detta  möjliggör  för  Ruric att
konsolidera  ägandet  i  projektet  Fontanka  57 och säkerställa möjligheten att
utveckla  projektet vidare och andra  alternativ. Köpeskillingen har fastställts
på  basis  av  värderingen  av  Rurics  befintliga ägarandel av Fontanka 57, med
premium  för full  kontroll och  med tillägg  för ett kontant aktieägartillskott
till   Grechetto  innan  förvärvet  för  att  finansiera  vidare  utveckling  av
tillgångarna.  Highton Limited och Melekess Invest Limited, eller dess ägare, är
inte befintliga aktieägare i Ruric.
The  purpose of the Transaction is for  Ruric to obtain control of 100 per cent.
of  the shares in Grechetto and through this acquisition indirectly takeover the
Russian  subsidiary "Litera" LLC, the leaseholder of Fontanka 57. This will make
it  possible for  Ruric to  fully consolidate  its position  in the Fontanka 57
project and thus ensure green light for its further development as well as other
options.  The purchase price has been determined  based on the fair valuation of
Ruric's current ownership in Fontanka 57, as well as a premium for full control,
and  a  cash  shareholder  contribution  to  Grechetto  prior to the purchase to
provide  financing for  further development  of the  asset. Highton  Limited and
Melekess Invest Limited, or its owners, are not current shareholders of Ruric.

Styrelsen föreslår att ovan beslut ska villkoras av att stämman godkänner den av
styrelsen under dagordningens punkt 11 föreslagna apportemissionen.
The  Board of Directors propose that the above proposed resolution shall be made
conditional  upon  the  general  meetings'  approval  of the Board of Directors'
proposal  under item  11 of the  agenda on  a directed  new issue of shares with
payment in kind.

Styrelsens förslag till beslut om apportemission (punkt 11)
The  Board of  Directors' proposal  on resolution  on new  issue of  shares with
payment in kind (item 11)

Styrelsen  föreslår  att  bolagsstämman  beslutar  om  nyemission  av  aktier på
nedanstående villkor:
The  Board of Directors proposes that the  meeting resolves on a new share issue
on the following terms:

 1. Styrelsen   föreslår   att  stämman  fattar  beslut  om  emission  av  högst
    142 101 739 nya aktier av serie B.
    The  Board of Directors  proposes that the  meeting resolves on  a new share
    issue of not more than 142 101 739 new shares of class B.
 2. Vid  ett utgivande av det högsta antal aktier som anges ovan kommer bolagets
    aktiekapital att ökas med högst 87 322 492 kronor till 167 322 492 kronor.
    A  new issue of the maximum number of  shares set out above will result in a
    share capital increase of not more than SEK 87,322,492 to SEK 167,322,492.
 3. Teckningskursen  ska  sättas  till  aktiernas  kvotvärde, 0,61450685 kronor.
    Teckningskursen  har satts till aktiernas kvotvärde  mot bakgrund av att den
    handel  som sker  i Bolagets  aktier, som  är noterade  på NASDAQ  OMX First
    North, sker till en nivå som ligger under aktiernas kvotvärde.
    The  subscription  price  shall  be  set  at  the  shares  quota  value, SEK
    0.61450685. The  basis for the calculation of the subscription price is that
    the  Company's shares, listed  on NASDAQ OMX  First North, are  trading at a
    price per share which is lower than the quota value.
 4. Rätt  att  teckna  de  nya  aktierna  ska,  med  avvikelse från aktieägarnas
    företrädesrätt,   endast  tillkomma  Highton  Limited  och  Melekess  Invest
    Limited.  Skälet  till  avvikelsen  från  aktieägarnas företrädesrätt är att
    betalning ska ske genom apport.
    Right  to  subscribe  for  the  new  shares  shall,  with deviation from the
    shareholders'  preferential  rights,  only  fall  upon  Highton  Limited and
    Melekess Invest Limited. The reason for the deviation from the shareholders'
    preferential rights is that payment shall be made in kind.

 5. Överteckning kan inte ske.
    There can be no oversubscription.

 6. Teckning  av de nya aktierna ska  ske senast den 28 februari 2014. Styrelsen
    ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
    The  new shares  shall be  subscribed for  not later than 28 February 2014.
    However,  the  Board  of  Directors  shall  have  the  right  to  extend the
    subscription period.
 7. Betalning  för  de  nya  aktierna  ska  ske genom tillskott av 50 procent av
    aktierna  i  Grechetto  samt  överlåtelse  av  Fordringarna på Grechetto och
    Litera. Betalning ska ske i samband med teckning.
    Payment for the new shares shall be made by transferring 50 per cent. of the
    shares  in Grechetto to Ruric  and the transfer of  the Grechetto and Litera
    Claims. Payment shall be made in connection with subscription.

 8. De   nya  aktierna  ska  berättiga  till  utdelning  första  gången  på  den
    avstämningsdag   för  utdelning  som  infaller  närmast  efter  det  att  de
    registrerats i Bolagets aktiebok hos Euroclear.
    The  new shares shall entitle  the holder to dividend  for the first time on
    the  first record date for dividend following registration of the new shares
    in the share register maintained by Euroclear.
 9. De  nya aktierna kommer att omfattas av det omvandlingsförbehåll (4 kap. 6 §
    ABL) som följer av bolagsordningen.
    The  new shares will be subject  to the conversion clause (Section 4, Clause
    6 of the Swedish Companies Act) in the articles of association.
Emissionsbeslutet  ska vara villkorat av att  den ändring av bolagsordningen som
föreslås  i punkt  9, registreras, och  att bolagsstämman  beslutar att godkänna
förvärv av aktier och Fordringarna på Grechetto och Litera enligt punkt 10.
The  new issue resolution  is conditional upon  registration of the amendment of
the  articles  of  association  as  proposed  under  item 9 and that the meeting
resolves  to approve the acquisition  of shares in and  the Grechetto and Litera
Claims in accordance with item 10.


                               _________________


Aktieägarna  erinras  om  sin  rätt  att  begära  upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.
The  shareholders  are  reminded  of  their  right  to  request  information  in
accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

Styrelsens   fullständiga  förslag  till  beslut  och  andra  handlingar  enligt
aktiebolagslagen   kommer   att   hållas  tillgängliga  på  Bolagets  kontor  på
Hovslagargatan  5 B, SE-111 48 Stockholm,  fr.o.m. två  (2) veckor före stämman.
Samtliga  ovanstående  handlingar  kommer  även  att  framläggas  på stämman och
skickas  även ut  till de  aktieägare som  begär så  och uppger  sin postadress.
Handlingarna   kommer   även   att   hållas  tillgängliga  på  Bolagets  hemsida
www.ruric.com.
The  Board of  Directors' complete  proposals and  other documents in accordance
with  the Swedish Companies Act will be  held available at the Company's offices
on  Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 in Stockholm during two (2) weeks prior to the
shareholders'  meeting.  All  of  the  abovementioned  documents  will  also  be
presented  at the  shareholders' meeting  and be  sent to  shareholders' that so
requests  and states their address. The documents will also be held available at
the Company's website www.ruric.com.
_________________

                            Stockholm i januari 2014
                           Stockholm in January 2014

                                   Styrelsen
                             The Board of DirectorsFor additional information:

Tatiana Ottestig, CEO
Tel.: +7 (812) 309-78-95
E-mail: tottestig@ruric.com
Web:  www.ruric.com

About company:

RURIC   AB   (Russian  Real  Estate  Investment  Company  AB  (publ)  (reg.  no.
556653-9705) (registered offices at Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm)) is
a  company with  Swedish capital,  operating in  St. Petersburg  commercial real
estate market since 2004.

The  company is  dealing with  the investment  projects coordination,  local and
national market approach consulting, valuation and property trust services. Real
estate portfolio construction and management services are also included.

RURIC's Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag


[HUG#1757694]