Styrelsens förslag avseende punkt 11 (Beslut om apportemission) i dagordningen i kallelsen till den Extra Bolagsstämman (såsom definierats nedan)

Print
| Source: Russian Real Estate Inv. Company AB
Press Release
February 13, 2014


Russian Real Estate Investment Company AB (publ)

Styrelsens förslag avseende punkt 11 (Beslut om apportemission) i dagordningen i
kallelsen till den Extra Bolagsstämman (såsom definierats nedan)

The Board of Directors' proposal in relation to item 11 (Resolution on new issue
of shares with payment in kind) of the agenda in the notice to attend the
Extraordinary General Meeting (as defined below)

Styrelsen ("Styrelsen") i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (org.
nr. 556653-9705) ("Ruric" eller "Bolaget") har i kallelse daterad 29 januari
2014 till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma att hållas den 27
februari 2014 (den "Extra Bolagsstämman") aviserat förslag till aktieägarna att
besluta om bland annat nyemission av aktier i Bolaget med betalning genom
apport.
The board of directors (the "Board of Directors") of Russian Real Estate
Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705) ("Ruric" or the "Company")
has in a notice dated 29 January 2014 to attend an extraordinary general meeting
as well as second meeting for liquidation purposes to be held on 27 February
2014 (the  "Extraordinary General Meeting") announced a proposal for the
shareholders to resolve on, among other things, a new share issue with payment
in kind in the Company.

Styrelsen föreslår att den Extra Bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier
på nedanstående villkor:
The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolves
on a new share issue on the following terms:

 1. Styrelsen  föreslår  att stämman fattar beslut om emission av högst
  142 101 739 nya aktier av serie B. Slutligt antal emitterade aktier ska
  baseras  på en total emissionslikvid om 87 322 492,01  kronor, vilket
  motsvarar apportegendomens bedömda värde.
The Board of Directors proposes that the meeting resolves on a new share issue
of not more than 142 101 739 new shares of class B. The final number of shares
to be issued shall be based on a total consideration of SEK 87,322,492.01 which
corresponds to the estimated value of the assets contributed.

 2. Vid ett utgivande av det högsta antal aktier som anges ovan kommer bolagets
  aktiekapital att ökas med högst 87 322 492,01 kronor till 167 322 492,01
  kronor.
A new issue of the maximum number of shares set out above will result in a share
capital increase of not more than SEK 87,322,492.01 to SEK 167,322,492.01.

 3. Teckningskursen ska sättas till aktiernas kvotvärde, 0,61450685 kronor.
  Teckningskursen har satts till aktiernas kvotvärde mot bakgrund av att den
  handel som sker i Bolagets aktier, som är noterade på NASDAQ OMX First
  North, sker till en nivå som ligger under aktiernas kvotvärde. För det fall
  den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på NASDAQ OMX First
  North under perioden från och med den 13 februari 2014 till och med den 26
  februari 2014 överstiger aktiernas kvotvärde ska teckningskursen istället
  motsvara den sålunda beräknade volymvägda genomsnittskursen för sagda
  period. Styrelsen kommer på dagen för bolagsstämman att meddela den slutliga
  teckningskursen.
The subscription price shall be set at the shares quota value, SEK 0.61450685.
The basis for the calculation of the subscription price is that the Company's
shares, listed on NASDAQ OMX First North, are trading at a price per share which
is lower than the quota value. If the volume weighted average price for the
Company's shares on NASDAQ OMX First North during the period from 13 February
2014 (inclusive) to 26 February 2014 (inclusive) exceeds the quota value of the
shares, then the subscription price shall instead correspond to that volume
weighted average price during said period of time. The board of directors will
on the day of the shareholders' meeting announce the final subscription price.

 4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
  företrädesrätt,  endast tillkomma Highton Limited och Melekess Invest
  Limited. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
  betalning ska ske genom apport.
Right  to subscribe for the new shares shall, with deviation from the
shareholders' preferential rights, only fall upon Highton Limited and Melekess
Invest Limited. The reason for the deviation from the shareholders' preferential
rights is that payment shall be made in kind.

 5. Överteckning kan inte ske.
There can be no oversubscription.

 6. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 28 februari 2014. Styrelsen
  ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
The new shares shall be subscribed for not later than 28 February 2014. However,
the Board of Directors shall have the right to extend the subscription period.

 7. Betalning för de nya aktierna ska ske genom tillskott av 50 % av aktierna i
  Grechetto  Holdings Limited, org. nr. HE 208926, samt överlåtelse av
  fordringar på Grechetto Holdings Limited och "Litera" LLC. Betalning ska ske
  i samband med teckning.
  Payment for the new shares shall be made by transferring 50 per cent. of the
  shares in Grechetto Holdings Limited, reg. no. HE 208926 to Ruric and the
  transfer of claims on Grechetto Holdings Limited and "Litera" LLC. Payment
  shall be made in connection with the subscription.

 8. De  nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den
  avstämningsdag  för utdelning som infaller närmast efter det att de
  registrerats i Bolagets aktiebok hos Euroclear.
  The new shares shall entitle the holder to dividend for the first time on
  the first record date for dividend following registration of the new shares
  in the share register maintained by Euroclear.
 9. De nya aktierna kommer att omfattas av det omvandlingsförbehåll (4 kap. 6 §
  ABL) som följer av bolagsordningen.
The new shares will be subject to the conversion clause (Chapter 4, Section 6 of
the Swedish Companies Act) in the articles of association.

 10. Det föreslås att stämman bemyndigar styrelsens ordförande att vidta de
   smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i
   samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
It is proposed that the chairman of the board of directors shall be authorised
to make such minor adjustments in this resolution that may be required in
connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsens förslag förutsätter att Bolagets bolagsordning ändras.
The Board of Directors' proposal requires an amendment of the Company's articles
of association.

Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att den ändring av bolagsordningen som
föreslås i punkt 9 i den i kallelsen införda dagordningen beslutas och
registreras, och att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärv av aktier och
fordringarna enligt punkt 10 i samma dagordning.
The new issue resolution is conditional upon the approval and registration of
the amendment of the articles of association as proposed under item 9 in the
agenda included in the notice convening the shareholders' meeting and that the
meeting resolves to approve the acquisition of shares and claims in accordance
with item 10 in the same agenda.

Bilagor
Attachments

Följande bilagor hålls tillgängliga i den fullständiga versionen av förslaget
som hålls tillgängligt på Bolagets hemsida: www.ruric.com.
The following attachments are available in the full version of the proposal on
the Company's website: www.ruric.com.

 Bilaga 1   En  kopia  av den årsredovisning som innehåller de senast
 Attachment 1 fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en
        anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller
       förlust.

        A copy of the annual report which contains the most recently
       adopted balance sheet and profit and loss account, together with
       a notation on the general meeting's resolution regarding the
       company's profit or losses.

        En kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen
       avser.

        A copy of the auditor's report for the year to which the annual
       report relates.

 Bilaga 2   En redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av
 Attachment 2 väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat
       efter det att årsredovisningen lämnades.

        A report signed by the Board of Directors concerning events of
       material significance for the company's financial position that
       have occurred subsequent to the presentation of the annual
       report.

 Bilaga 3   Ett  yttrande over den redogörelse som avses i Bilaga 2
 Attachment 3 undertecknad av bolagets revisor.

        A statement regarding the report referred to in Appendix 2 signed
       by the company's auditor.

 Bilaga 4   Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen
 Attachment 4

        The Board of Directors' report referred to in Chapter 13 Section
       7 of the Swedish Companies Act

 Bilaga 5   Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen över sin
 Attachment 5 granskning  av  styrelsens  redogörelse  enligt 13 kap. 7 §
       aktiebolagslagen

        The auditor statement referred to in Chapter 13 Section 8 of the
       Swedish Companies Act on its review of the Board of Directors'
       report referred to in Chapter 13 Section 7 of the Swedish
       Companies Act
For additional information:

Tatiana Ottestig, CEO
Tel.: +7 (812) 309-78-95
E-mail: tottestig@ruric.com
Web:  www.ruric.com

About Ruric:

RURIC  AB  (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no.
556653-9705, Lindhagensgatan  94, SE-112 18 Stockholm)) is a public limited
liability company incorporated under the laws of Sweden, operating in the St.
Petersburg commercial real estate market since 2004.

The company is dealing with the investment projects coordination, local and
national market approach consulting, valuation and property trust services. Real
estate portfolio construction and management services are also included.

RURIC's Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag


[HUG#1761950]