Schouw & Co. har siden 2003 løbende haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer. I fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 225.000 stk. optioner på følgende vilkår:

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 40.000 og 15.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder, omfattende 16 personer, tildeles i alt 170.000 stk. optioner.

Optionerne kan udnyttes i en periode på 24 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2015.

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er et gennemsnit af den noterede slutkurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2013 (254,30 kr.) med tillæg af 4% p.a. regnet fra den 12. marts 2014.

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 6,9 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12 måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (26,1%), en risikofri rente (0,65% p.a.) og aktiekursen på udstedelsestidspunktet (254,30 kr.).Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen          Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand            Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.