Source: Cassandra Oil AB

Cassandra Oil genomför nyemissioner om totalt 60 MSEK

Sammanfattning
Cassandra Oil har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 37,85 MSEK och
en företrädesemission om 22,15 MSEK, totalt 60 MSEK. Båda nyemissionerna, som
sammantaget omfattar 2 142 858 aktier (antalet kan bli föremål för en marginell
justering till följd av avrundningseffekter) genomförs till emissionskursen 28
SEK. I den riktade emissionen erhåller tecknarna två teckningsoptioner för varje
tecknad aktie. Nyemissionen sker för att finansiera etableringen av Cassandra
Oils första processanläggning i Irak och fortsatt expansion i Irak-projektet
samt för att  ge Cassandra Oil möjlighet att öka sin ägarandel i projektet.
Bakgrund och motiv för nyemissionerna
Cassandra Oils finansiella JV-partner avseende etableringen i Irak har ännu inte
betalat ut avtalad del av lånefinansieringen till JV-bolaget. De föreliggande
nyemissionerna genomförs för att stärka Cassandra Oils finansiella ställning och
ge Cassandra Oil möjlighet att inleda etableringen i Irak i egen regi med
potential att öka ägarandelen i projektet.

Cassandra Oil inledde verksamheten i dess nuvarande form vid årsskiftet 2011-12
och genomförde i samband med listningen på First North (genom ett omvänt
förvärv) två emissioner om sammantaget 50 MSEK. Detta kapital har, tillsammans
med förskott från JV-partners, finansierat etableringen av Cassandra Oil i
Västerås, utveckling, tillverkning och testkörning av den första
processanläggningen av modellen CASO 600 som nu är klar för leverans till Irak
samt påbörjad tillverkning av ytterligare tre processanläggningar av modellen
CASO 600 och en processanläggning av den större modellen CASO 1500.

Cassandra Oils affärsmodell har baserats på att finansieringen vid bolagets
bildande skulle finansiera bolagets uppstartsfas och tillverkning och
testkörning av den första processanläggningen. Industrialiseringsfasen, som
Cassandra Oil nu står inför, skulle finansieras av partners i olika joint
ventures. Denna modell ger fördelar i form av mindre utspädning i moderbolaget,
men innebär samtidigt att Cassandra Oil måste avstå från förhållandevis stora
ägarandelar i projekten. I projektet i Irak skulle Cassandra Oils ägarandel vara
50 procent. Den finansiella partnern skulle äga 32 procent och lokala
intressenter resterande 18 procent.

De föreliggande nyemissionerna innebär att Cassandra Oil har möjlighet att
behålla en större ägarandel i Irak-projektet i utbyte mot en mindre utspädning i
moderbolaget. Om Irak-projektet blir framgångsrikt kommer detta återspeglas
markant i moderbolagets resultat per aktie. För den fortsatta expansionen kommer
Cassandra Oil behöva samarbeten med framför allt industriellt inriktade partners
och Cassandra Oil kommer även fortsättningsvis söka sådana samarbeten.

Den riktade nyemissionen
Den riktade emissionen omfattar 1 351 705 aktier till emissionskursen 28 SEK och
tillför bolaget ca 37,85 MSEK. Emissionen tecknas av en grupp investerare i
vilken ingår nya investerare, befintliga aktieägare, leverantörer samt Cassandra
Oils styrelseledamöter, VD, anställda och konsulter. Den lånefacilitet som
bolagets grundare Anders Olsson tillhandahållit genom sitt nätverk är för
närvarande utnyttjad till ett belopp om 7,5 MSEK, vilket belopp omvandlas till
aktier i nyemissionen. Därutöver har några av Cassandra Oils närmaste
leverantörer accepterat att omvandla ca 4,7 MSEK i fakturafordringar till
aktier.

För varje aktie som tecknas i den riktade nyemissionen erhålls två
teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper under två år (slutdag 30
april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till
teckningskursen 40 SEK. Den andra serien löper under fyra år (slutdag 30 april
2018) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till
teckningskursen 70 SEK.

Styrelsen har beslutat om den riktade nyemissionen av aktier med stöd av
bemyndigande från årsstämman 2013. Såvitt avser rätten för teckningsberättigade
som ingår i den s.k. Lex Leo-kretsen (styrelseledamöter och anställda) att delta
i emissionen samt emissionen av teckningsoptioner är emissionen villkorad av
bolagsstämmas godkännande. Cassandra Oil kommer att sammankalla en extra
bolagsstämma under maj månad för godkännande av den riktade emissionen i nu
angivna delar.

De aktier som emitteras i den riktade nyemissionen kommer att utgöra ca 4,9
procent av det totala antalet aktier i bolaget före företrädesemissionen. Vid
full teckning av företrädes-emissionen kommer de aktier som ges ut i den riktade
nyemissionen att utgöra ca 4,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Emissionskostnaderna för de båda nyemissionerna utgörs endast av rena
administrationskostnader.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen kommer att avse högst 791 153 aktier. För etthundra (100)
befintliga aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier. Emissionskursen är 28
SEK. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger inte rätt att delta i
företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen med
stöd av bemyndigande från årsstämman. Tidsplan för företrädesemissionen kommer
att offentliggöras inom kort. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs
bolaget ca 22,15 MSEK. Då detta belopp understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte
något prospekt att upprättas.
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 7 200.
Attachments: