Source: Anoto Group AB

Phoniros Hälsodagbok och Anotos digitala skrivteknik möjliggör realtidsöverföring av data från patientens hem till sjukhuset

Patienter kan nu själva och i realtid meddela sjukhuset hur de upplever sitt hälsotillstånd

Lund, Sverige, 25 april 2014 – Anoto, världsledande inom digital skrivteknik, meddelade idag att Phoniro, ledande inom digitala accesstekniker, har utvecklat Hälsodagboken, en lösning avsedd att användas tillsammans med Anotos digitala pennteknik. Phoniros Hälsodagbok används av sjukhus runtom i Sverige för att övervaka patienter med livshotande sjukdomar såsom cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och allvarliga hjärtproblem.

Lösningen Hälsodagboken har utvecklats av Phoniro efter positiva resultat i flera vetenskapliga kliniska studier utförda av läkare Leili Lind och Daniel Karlsson vid Institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet och det svenska datavetenskapsinstitutet Sics East Swedish ICT. I studierna undersökte man om digital skrivteknik skulle kunna vara en lämplig metod för patienter att – på en daglig basis och utan att en läkare eller sjuksköterska måste vara närvarande – rapportera om sitt hälsotillstånd, vilket skulle kunna bidra till möjligheten att vårda patienter i deras egna hem.

Med hjälp av Anotos digitala skrivteknik och Phoniros Hälsodagbok kan patienter med livshotande sjukdomar rapportera om hur de mår, samt i vilken utsträckning de upplever smärta och obehag. Denna information överförs sedan till sjukhuset i realtid vilket innebär att läkare och sjukvårdsteam kan vidta omedelbara åtgärder, skulle de bedöma att patienten behöver akut behandling.

”Vi utvecklade lösningen Hälsodagboken baserat på resultat från flera vetenskapliga studier som visar att digital skrivteknik är ett lämpligt och lättanvänt verktyg för patienter som använder sig av Telehealth-lösningar”, säger Magnus Fröberg, affärsutvecklingschef på Phoniro. ”Vi har tidigare använt oss av Anotos digitala skrivteknik för lösningar inom äldreomsorgen och visste att tekniken skulle kunna användas för att följa hälsotillståndet för patienter som vårdas i sina egna hem. Många som lider av en livshotande sjukdom vill kunna bo hemma, i en välbekant miljö, och lösningen Hälsodagboken ger dem möjlighet att leva ett normalt liv, trygga i vetskapen om att de är aktivt övervakade av ett vårdpersonalteam .”

Patienter som använder sig av Hälsodagboken skriver en gång om dagen ner hur de mår och i vilken utsträckning de upplever obehag. De anger också olika mätdata. Dessa uppgifter överförs sedan direkt till sjukhuset där läkarna har möjlighet att göra välgrundade bedömningar av patienternas tillstånd och vidta lämpliga åtgärder. Ansvarig läkare beslutar om gränsvärden för symptom och mätdata – som är individuella för varje enskild patient – och systemet larmar om värdena visar sig ligga under eller över dessa gränser.

Lösningen används för närvarande på Universitetssjukhuset i Linköping i Sverige och erbjuds också på en internationell basis. 

”Hälsodagboken är en kraftfull lösning som gör det möjligt för sjukhusen att erbjuda patienter som lider av livshotande sjukdomar bästa möjliga vård och samtidigt slippa onödiga sjukhusvistelser”, säger Fröberg. ”Lösningen används för närvarande vid Universitetssjukhuset i Linköping i Sverige, men kan innebära långtgående fördelar även för andra sjukhus, både i Sverige och i utlandet.”

Phoniro har sedan långt före lösningen Hälsodagboken distribuerat Anotos digitala skrivteknik. Phoniro har distribuerat över 10 000 av Anotos digitala pennor runt om i Sverige för att hjälpa svenska kommuner att på ett mer effektivt sätt följa och hantera äldrevårdspersonalens arbete. Pennorna används nu i fler än trettio svenska städer, vilket betyder att pennorna är ett bärkraftigt alternativ när det kommer till att registrera data för den nya lösningen Hälsodagboken.

”Digital pennteknik kan innebära en stor skillnad för en patients behandling”, säger Stein Revelsby, VD för Anoto.  ”För att kunna ge patienten möjlighet att vårdas i sitt eget hem, i en miljö som känns trygg och välbekant, måste sjukhusen se till att de kan följa och övervaka patientens tillstånd i realtid. Genom att använda sig av digital skrivteknik kan patienterna rapportera hur de känner sig och vilka läkemedelsdoser de har tagit. Dessa uppgifter kan sedan analyseras av läkare i realtid. Eftersom den digitala skrivtekniken är så intuitiv och enkel att använda behöver patienterna inte lära sig någon ny teknik för att kunna använda sig av den.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby
CEO Anoto Group
+46 733 45 12 05


Eller

Janne Virtanen
Davies Murphy Group
anoto@daviesmurphy.com
 
01256 807 360

 

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.
Följ oss på Twitter: @Anoto

Attachments: