Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) - JANUARI–JUNI 2014

Print
| Source: New Wave Group AB
PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2014

 · Omsättningen uppgick till 983 mkr, vilket var något lägre än föregående år
(995 mkr).
 · Förvärvad verksamhet bidrog med 5 mkr i omsättning och -1,3 mkr i resultat
efter skatt.
 · Rörelseresultat uppgick till 48,0 (70,2) mkr.
 · Resultat efter skatt uppgick till 29,4 (38,9) mkr.
 · Resultat per aktie uppgick till 0,44 (0,60) kr.
 · Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -27,7 (41,8) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

 · Omsättningen uppgick till 1 892 mkr, vilket var något högre än föregående år
(1 873 mkr).
 · Förvärvad verksamhet bidrog med 14 mkr i omsättning och -1,2 mkr i resultat
efter skatt.
 · Rörelseresultat uppgick till 42,1 (86,3) mkr.
 · Resultat efter skatt uppgick till 18,1 (39,0) mkr.
 · Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,60) kr.
 · Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 61,1 (147,9) mkr.
 · Soliditeten förbättrades med 3,2 procentenheter och uppgick till 49,2 (46,0)
%.
 · Nettoskuldsättningsgrad minskade med 10,4 procentenheter och uppgick till
62,9 (73,3) %.


VD HAR ORDET

Andra kvartalet blev en besvikelse. Även om jag trodde på ett svagt kvartal hade
jag ändå räknat med ett resultat på minst 20 mkr bättre. Jag bedömer dock att
kvartal tre och fyra kommer att visa på bättre utveckling. Dock finns en
osäkerhet i detta (se nedan under Framtid & risk).

FÖRSÄLJNING & MARKNAD
Försäljningen hämmades till viss del, och för sista gången, av en viss
varubrist. Det var i övrigt ungefär som förväntat förutom att USA var under våra
förväntningar. Ljusglimten är att försäljningskanalen profil börjar se bättre
ut, besvikelsen var framför allt detaljhandeln och USA. Vi har nu gjort de
nödvändiga investeringarna för att skapa tillväxt för kommande kvartal och vi
tror att vi kommer att nå det.

RESULTAT
Resultatet är klart underkänt, eftersom vi ökade kostnaderna inom försäljning
och marknadsföring borde vi nått en högre försäljning och ett bättre resultat.
Även bruttovinsten var lägre än planerat.

KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
Vi har en fortsatt urstark balansräkning och är väl positionerade för tillväxt –
men vi måste få upp lagervärdena inom flera av våra bolag och varumärken.

FRAMTID & RISK
Jag ser ljust på framtiden de kommande kvartalen och åren. Vi har redan gjort
mycket för att positionera oss för tillväxt och goda resultat. Kortsiktigt är
dock risken att det kan ta längre tid än vad vi beräknat innan alla åtgärder ger
resultat. Så även om jag ser ljust på kommande kvartal finns det en risk i att
det kan bli ytterligare någon besvikelse innan utvecklingen vänder. Men de
åtgärder vi gör i form av utbyggnad av säljkårer, ökade marknadsföringsinsatser,
lanseringar av nya produkter och lageruppbyggnad, måste vi göra för att bli
långsiktigt starka och skapa tillväxt igen – även om priset blir att vi
fortsätter att försämra resultatet ytterligare något eller några kvartal.

TORSTEN JANSSON
Vd och koncernchef


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2014
klockan 7.00 (CET).