Victoria Park AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 400 miljoner kronor på den nordiska marknaden med förfall under 2018. Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på NASDAQ Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 5,00% och emissionsdatum planeras till den 3 december 2014. Emissionslikviden kommer att användas i Bolagets löpande verksamhet samt förvärv och andra investeringar.

Bolaget förvärvade i augusti 2014 cirka 3 100 lägenheterna belägna i Eskilstuna. Bolaget har för detta förvärv säkrat lånefinansiering om sammanlagt cirka 1,2 miljarder kronor i tre nordiska banker, av vilka två är nya kreditgivare till Victoria Park. Kreditbindningstiden uppgår till mellan tre och trettio år.

Förvärvet var villkorat av ett finansieringsförbehåll som Bolaget nu meddelat säljaren är uppfyllt. Tillträdet till fastigheterna i Eskilstuna sker så snart strukturering av fastighetsportföljen slutförts, vilket beräknas ske senast under februari 2015.

Den genomsnittliga räntan för Bolaget per den 30 september var 3,1%. Beaktat dessa nya lån samt det upptagna obligationslånet beräknas räntenivån uppgå till cirka 2,6%, givet nuvarande nivå på Stibor 3m.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Pareto Securities AB har varit arrangörer i samband med obligationsemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt arrangörerna och Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Victoria Park.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2014 kl. 07:45.

26 november 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Peter Strand, telefon 070-558 16 61, e-post: peter.strand@victoriapark.se
CFO/vVD Andreas Morfiadakis, telefon 076-133 16 61, e-post: andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040-16 74 40
Org nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Victoria Park Pressrelease 2014-11-26.pdf

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltnings- fastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 603 000 kvm, fördelat på 556 000 kvm bostäder och 47 000 kvm kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om drygt 4,7 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 19 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.