Tydliga tecken på genombrott

Kraftfull ökning av företagets strategiska affärsdiskussioner, inte minst inom
kundsegmenten LTE Small Cell Security och Telecom.

Accelererat intresse och utökade affärsdiskussioner bland annat från den
japanska och kinesiska marknaden samtidigt som aktiviteterna i Brasilien nu
återigen ökar efter avklarat val.

Tillväxten har varit fortsatt god även efter kvartalets utgång.
Försäljningstillväxten uppgick till 53% år över år under perioden augusti
-oktober, att jämföra med tredje kvartalets tillväxt om 31%.
Kvartalet i korthet

 · Intäkterna ökade under tredje kvartalet med 31% till 16,0 MSEK (12,3).
 · Bruttoresultatet ökade under tredje kvartalet med 70% till 16,4 MSEK (9,6).
Justerat för en återförd avsättning om 4,3 MSEK så ökade bruttoresultatet med
26% till 12,1 MSEK
 · Resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till -6,3 MSEK (-9,4),
inkluderat återförd avsättning.
 · Likvida medel uppgick vid periodens slut till 22,3 MSEK (0,9)

Örnsköldsvik, den 26 november 2014

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapporten kan hämtas i sin helhet här (https://www.clavister.com/investor
-relations/financial-documents/)
För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
+46(0)8-545 298 00
ir@clavister.com (nikolas.georgii@clavister.com)
Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta,
mobila och virtuella nätverk. Bolaget erbjuder små och medelstora företag,
telekomoperatörer och leverantörer av molnlösningar, marknadsledande
säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Clavister har fått utmärkelsen
”Product Quality Leadership Award” av det välrenommerade analytikerföretaget
Frost & Sullivan. Clavister startade 1997 i Örnsköldsvik och har sedan dess växt
till en världsomspännande leverantör av säkerhetslösningar med 16 kontor i tio
länder. Clavisters aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet
CLAV och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified
Advisor. Mer information finns på www.clavister.com.