Finnair Oyj      Pörssitiedote                       17.12.2014 klo 09.20

Finnairin hallitus on hyväksynyt osana nykyistä pitkän aikavälin
kannustinjärjestelmää vuosia 2015–2017 koskevan suoritusperusteisen
osakeohjelman Finnair-konsernin avainhenkilöille. Ohjelma on osa Finnairin
hallituksen vuonna 2013 hyväksymää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka
koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista. Osakeohjelman tarkoitus on
kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseksi
ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän
aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat
suoritustavoitteet täyttyvät. Vuosia 2015–2017 koskevan osakeohjelman
suoritusperusteina ovat sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) sekä osakkeen
kokonaistuoton kehitys. Ohjelmaan oikeutettuja osallistujia on yhtiössä noin 60
henkilöä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2015–2017 saavutetaan, on
luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 1,6 miljoonaa euroa eli noin 630 000
kpl Finnairin osaketta perustuen tämänhetkiseen osakekurssiin (brutto ennen
ennakonpidätyksen suorittamista). Jos enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso
saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden arvo noin 3,2 miljoonaa euroa eli noin
1 270 000 osaketta (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista).

Osakkeet luovutetaan kolmessa erässä johtoryhmän jäsenille ja kahdessa erässä
muille osallistujille ansaintajaksoa seuraavien kolmen tai kahden vuoden aikana,
eli 2018–2020.

Yksittäiselle osallistujalle tämän osakeohjelman perusteella yksittäisenä vuonna
luovutettujen osakkeiden arvo ei saa ylittää 60 %:ia henkilön vuosittaisesta
peruspalkasta.

Vuosien 2015–2017 osakeohjelman kolmen vuoden ansaintajaksoa seuraa
rajoitusaika, jonka aikana osallistuja ei voi myydä tai siirtää
kannustinpalkkiona saamiaan osakkeita. Rajoitusaika on kolme vuotta Finnairin
johtoryhmän jäsenillä ja yksi vuosi muilla osallistujilla. Lisäksi johtoryhmän
jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä
kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin
osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen.

Kannustinjärjestelmään sisältyvien rullaavien osakeperusteisten ohjelmien
yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ohjelmilla ei siten ole
laimentavaa vaikutusta. Niin vuonna 2013 hyväksytty kannustinjärjestelmä kuin
myös uusi, vuosia 2015–2017 koskeva osakeohjelma on talouspoliittisen
ministerivaliokunnan kannanoton mukainen. Finnairin neuvonantajana osakeohjelman
suunnittelussa toimi PCA Corporate Finance.
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, p. 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat