Stockholm, Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, J, 2014-12-17 08:27 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Sammanräkningen av PledPharmas företrädesemission visar att 4 693 939 aktier, motsvarande cirka 99,4% procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter om ytterligare 1 629 651 aktier inkommit, motsvarande cirka 34,5% procent av det totala erbjudandet. Företrädesemissionen har därmed övertecknats med cirka 34 % procent. Genom företrädesemissionen kommer PledPharma att tillföras cirka 75,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

De 30 541 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats övriga tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om sådan tilldelning skickas endast till dem som erhållit tilldelning.

- Det är glädjande att se det starka stödet från våra aktieägare och det stora intresset från nya institutionella investerare. Tack vare denna nyemission har vi nu resurser att driva vår nya läkemedelskandidat Aladote™ mot paracetamolinducerad leversvikt igenom klinisk fas II och till en potentiell affär. Samtidigt står PledPharma finansiellt väl rustade inför kommande partnerförhandlingar kring läkemedelskandidaten PledOx® som är i slutfasen av en klinisk fas IIb-studie med målet att reducera allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling av kolorektalcancer, säger VD Jacques Näsström.

Genom företrädesemissionen ökar PledPharmas aktiekapital med cirka 248 657 kronor till cirka 1 491 941 kronor och antalet aktier ökar med 4 724 480 till 28 346 883 aktier.

De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 5 januari 2014 och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 9 januari 2015.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PledPharma AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

 

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar. Bolagets initiala mål är att utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling. I det senast tillkomna projektet PP-100 utvärderas Aladote™ och dess förmåga att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av paracetamolförgiftning. Projekt PP-099 bygger på att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt. Bolaget har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även kan finnas en möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Värdet på den nuvarande marknaden för förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling uppgår enligt Datamonitor till cirka 70 miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PledPharma i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. PledPharma avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer har offentliggjorts av PledPharma på dess webbplats.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

PledPharma har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras, som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att PledPharma publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” avses Direktiv 2003/71/EG (med tilläggsdirektiv) inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder PledPharma och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PledPharma för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med PledPharma och de nya aktierna och företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om PledPharma anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PledPharmas framtida prestation och de branscher inom vilka PledPharma är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.