Information om Rottneros AB:s valberedning och årsstämma
offentliggjordes den 31 oktober 2014


Under 2015 har Peter Gyllenhammar genom sitt bolag Bronsstädet AB sålt
huvuddelen av sitt aktieinnehav i Rottneros AB. Som en följd av detta
har Peter Gyllenhammar avsagt sig sin representation i Valberedningen.

Årsstämman 2014 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015 ska
bestå av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i
beredningen, samt två ytterligare ledamöter, varav en ska representera
bolagets största aktieägare, samt en ska vara representant för någon av
bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter
får också vara styrelseledamot.

Som ersättare för Peter Gyllenhammar har därför Stefan Sundh,
representerande PROAD AB, tillfrågats och accepterat att ingå i
valberedningen inför Rottneros årsstämma 2015. PROAD AB har vid utgången
av januari 2015 en ägarandel motsvarande 4,6 % av kapitalet och
rösterna.

Valberedningen får efter denna förändring följande sammansättning:

Roger Mattsson      är som tidigare ordförande i valberedningen som
representant för Arctic Paper.

Stefan Sundh          ny i valberedningen som representant för PROAD AB.

Rune Ingvarsson     är ordförande i Rottneros styrelse.  

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Roger Mattsson, mobil 076-175 77 41

Styrelsens ordförande Rune Ingvarsson, mobil 070-288 79 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars
klockan 09.30.  

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har
cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2014.