Schouw & Co. 2014: Et godt og solidt år

Aarhus C, DENMARK


2014 blev et godt år for virksomhederne i Schouw & Co. koncernen. Koncernens virksomheder øgede omsætningen marginalt fra 11.645 mio. kr. i 2013 til 11.784 mio. kr. i 2014. Omsætningsudviklingen er imidlertid væsentligt påvirket af reducerede råvarepriser, først og fremmest i BioMar, hvor omsætningen faldt trods et samlet set øget aktivitetsniveau. De øvrige konsoliderede virksomheder har alle haft omsætningsfremgang.     

Årets resultat af primær drift (EBIT) steg til 708 mio. kr. i 2014 mod 685 mio. kr. i 2013, hvor resultatet i 4. kvartal indeholdt en avance på 54 mio. kr. fra salg af en ejendom. Den driftsmæssige fremgang på godt 12% hidrører først og fremmest fra BioMar og Fibertex Nonwovens, men også Hydra-Grene og i lidt mindre grad Fibertex Personal Care har bidraget til fremgangen. Årets resultat er positivt påvirket af reducerede hensættelser til tab på debitorer i BioMar, blandt andet fordi en konkret indbetaling ved udgangen af januar 2015 har medvirket til at reducere det vurderede behov for hensættelser med 13 mio. kr.      


Hovedpunkter

2014

 • Omsætningen øget til 11,8 mia. kr. (2013: 11,6)
 • EBIT steg til 708 mio. kr. (2013: 685), hvilket var markant bedre end forventet ved årets indgang. EBIT blev 13 mio. kr. bedre end senest forventet, primært grundet en uventet betaling fra et nedskrevet tilgodehavende.
 • Aktiviteten er øget i hver af virksomhederne, og alle har realiseret fremgang i EBIT.
 • To mindre virksomheder blev købt i 2014. Fibertex Nonwovens har skabt en platform for vækst i USA, og Fibertex Personal Care har opnået fuldt ejerskab af printvirksomhed i Tyskland.
 • Cash flow fra driften blev 628 mio. kr. (2013: 667), og frit cash flow blev 273 mio. kr.
 • Den netto rentebærende gæld fortsat tæt på nul. ¡ Afkastet af den investerede kapital steg for femte år i træk og blev 16,9% ekskl. goodwill og 14,0% inkl. goodwill.  

2015

 • Der er uændret hård konkurrence på flere af virksomhedernes markeder. Indtjeningen vil dog fortsat være på et attraktivt niveau.
 • Forventningen i 2015 er en omsætning i størrelsesordenen 12 mia. kr. (2014: 11,8) og et EBIT i intervallet 610-700 mio. kr. (2014: 708).
 • Resultatandelen fra associerede virksomheder m.v. forventes at blive 60-70 mio. kr. efter skat.
 • Udbyttet øges med 33% til 8 kr. pr. aktie.   

BioMar

 • De afsatte mængder steg i forhold til 2013, men omsætningen faldt 3%, primært grundet lavere råvarepriser. EBIT steg til 434 mio. kr. (2013: 394) hovedsageligt grundet god effektivitet i alle regioner samt lavere hensættelser. Konkurrencen er uændret hård og markedsvilkårene usikre. EBIT forventes i 2015 at blive lavere end i 2014.  

Fibertex Personal Care

 • Vækst i omsætning på 15% og EBIT øget til 171 mio. kr. (2013: 164). Global overkapacitet giver pres på EBIT, der dog i 2015 forventes fastholdt på niveau med 2014.  

Fibertex Nonwovens

 • Omsætningsvækst på 12% og EBIT øget med 67% til 62 mio. kr. i 2014. 2015 forventes at blive et overgangsår, hvor fokus bliver på integration og installering af ny kapacitet, men hvor der alligevel ventes moderat fremgang i EBIT.  

Hydra-Grene

 • Højeste omsætning i virksomhedens historie efter stor aktivitet i vindmøllesegmentet. EBIT øget med 30% til 60 mio. kr., men forventningerne til 2015 afdæmpes.  

Kramp (20% ejet)

 • I første år efter sammenlægningen mellem Kramp og Grene steg omsætningen trods afdæmpet aktivitet i 2. halvår i alt med 7% til 4,9 mia. kr. EBIT steg til 405 mio. kr. (2013: 349), og der forventes fortsat fremgang i 2015.


Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

2014 har været et rigtig godt år for Schouw & Co. Gennem hele året har driften i vores virksomheder udviklet sig positivt og noget bedre, end vi forventede ved begyndelsen af året. EBIT blev 12% højere end det sammenlignelige driftsresultat i 2013, hvor der var en engangsavance ved salg af en ejendom. Fremgangen er bredt funderet, og alle virksomhederne har bidraget til fremgangen.   

Vi har i 2014 fortsat fokuseret på at skabe større og stærkere virksomheder. Vi har planlagt og foretaget betydelige investeringer, og vi er lykkedes med at gennemføre to mindre opkøb. Fibertex Nonwovens har købt en virksomhed i USA, der giver en attraktiv platform for vækst i Nordamerika, og Fibertex Personal Care har opnået fuldt ejerskab af en printvirksomhed i Tyskland og har derved bedre mulighed for at tilbyde kunderne specialiserede og værdiskabende produkter.  

Vækst, investeringer og opkøb til de eksisterende virksomheder vil også være på agendaen i 2015, der dog heller ikke bliver uden udfordringer. Der er intens konkurrence på flere markeder, og der sker løbende forandringer i virksomhedernes værdikæde. Jeg er dog overbevist om, at Schouw & Co. igen i 2015 vil kunne skabe et tilfredsstillende resultat.”


Telefonkonference

Schouw & Co. afholder telefonkonference for analytikere, medier m.fl. fredag den 6. marts kl 10.00. Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte telefon +45 32 71 47 68 og deltagerkode 87381765#. En ledsagende præsentation kan findes på www.schouw.dk.    


Attachments
Schouw-CoverLetter-2014-DAN.pdf Schouw-ShareholderMag-2014-DAN.pdf Schouw-AnnualReport-2014-DAN.pdf