Fortsættelse af incitamentsprogram

Aarhus C, DENMARK


Schouw & Co. har siden 2003 løbende haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer. I fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 227.000 stk. optioner på følgende vilkår:  

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 40.000 og 15.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder, omfattende 15 personer, tildeles i alt 172.000 stk. optioner.  

Optionerne kan udnyttes i en periode på 24 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2016.  

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er et gennemsnit af den noterede slutkurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2014 (324,40 kr.) med tillæg af 4% p.a. regnet fra den 13. marts 2015.  

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 9,3 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12 måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (27,6%), en risikofri rente (0,00% p.a.) og aktiekursen på udstedelsestidspunktet (324,40 kr.).           


Attachments
2015-03-13 Incitamentsprogram DAN.pdf