Jaunpils, 2015-03-24 15:27 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Uzņēmuma finanšu rādītāji ir tie paši, kas 12 mēnešos.

Uzņēmuma apgrozījums 2014.gadā sastāda EUR 1053462, kas ir par 3.4% mazāks kā 2013.gadā. Uzņēmuma zaudējumi pēc nodokļu nomaksas ir EUR 98089. Zaudējumi uz 1 akciju EPS EUR 0.196.

Pārskata gadā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 34964. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu un ES platību maksājumiem.

2014.gadā akciju sabiedrība iegādājusies pamatlīdzekļus par kopējo summu EUR 112394, tai skaitā 20.8 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi EUR 79194 vērtībā.

No Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma uz 2014.gadu attiecas EUR 18707 ieņēmumi.

Zaudējumi uzņēmumam ir radušies uz Valdes ieteikto un Padomes apstiprināto lēmumu par pašu ražotā vaislas buļļu bioprodukta krājumu vērtības norakstīšanu. Bioprodukta krājumu pārvērtēšanas iemesls ir pēdējo gadu tirgus tendences, kā rezultātā ir palielinājies uzņēmuma importētā vaislas buļļu bioprodukta realizācijas īpatsvars. Tika izvērtētas esošo vaislas buļļu bioprodukta krājumu, kuri vecāki par 5 gadiem, pārdošanas iespējas turpmākos gados. Pārvērtēšanas rezultātā tika norakstīts vaislas buļļu bioprodukts EUR 254857 vērtībā.

Zaudējumi, kas radušies uzņēmumam saistībā ar krājumu vērtības norakstīšanu, neietekmē uzņēmuma naudas plūsmu un turpmāko saimniecisko darbību. Tuvākajos gados līdzīga apjoma bioprodukta krājumu vērtības norakstīšana nav paredzētas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 31.12.2014.

  2014.        EUR 2013.        EUR
Neto apgrozījums 1053462 1090924
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 573233 589970
Bruto peļņa vai zaudējumi 480229 500954
Pārdošanas izmaksas 432773 221962
Administrācijas izmaksas 208530 231575
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 70011 78669
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 1768 10780
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības -92831 115306
Procentu maksājumi vai tamlīdzīgas izmaksas 127 169
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem -92958 115137
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -92958 115137
UIN   105
Pārējie nodokļi 5131 4233
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -98089 110799
Peļņa vai zaudējumi uz akciju (EPS) -0.196 0.253

 

 

Daiga Lielpinka

Galvenā grāmatvede, valdes locekle

Tālrunis: 63107104

E-pasts: daiga@kcmas.apollo.lv