Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-08-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2015
Koncernen jämfört med 2014

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 263 909 SEK (22 157).
» Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 1 110 025 SEK (95 636).
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 384 072 SEK (-9 320 493).
» Episurf Medicals kvalitetsledningssystem beviljades certifiering enligt ISO 13485:12 och Annex II.
» Rosemary Cunningham Thomas tillträdde som ny vd.
» Implantatet Episealer® Condyle Solo inkluderades i Belgiens ekonomiska ersättningssystem.
» Den första sammanställningen av uppföljningsdata från Bolagets pågående kontrollerade produktlansering visade förbättringar på alla punkter enligt de två mätmetoderna VAS och KOOS.
» Årsstämman beslutade att införa ett kombinerat bonus- och incitamentsprogram riktat till all personal i Bolaget.
» Bolaget startade upp direktförsäljning i Tyskland och Storbritannien.
» Episurf Medical erhöll ytterligare patent i USA avseende bolagets kirurgiska kit som består av den patientunika guiden, Epiguide®, och tillhörande kirurgiska verktyg, Epikit.

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2015
Koncernen jämfört med 2014

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 490 920 SEK (40 250).
» Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 2 566 400 SEK (530 443).
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 917 297 SEK (-17 556 975).

Väsentliga händelser efter periodens slut
» Styrelsen för Episurf Medical kallade till extra bolagsstämma den 21 augusti 2015.
» Styrelsen för Episurf Medical beslutade om nyemission om upp till ca 120 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt föreslog en riktad nyemission till Episurf Medicals nya CFO, båda villkorade av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande.
» Pål Ryfors anställdes som ny CFO.

Nyckeltal per aktie
» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -2,37 SEK (-2,21).
» Eget kapital per aktie uppgick till 2,58 SEK (6,81).
» Det totala antalet aktier vid periodens slut uppgick till 7 973 456 (7 956 579).
» Genomsnittligt antal aktier under perioden uppgick till 7 971 323 (7 956 251).

Koncernens nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 490 920 SEK (40 250). Bolaget beviljades ett bidrag från Vinnova under 2013 om 4 200 000 SEK, varav 883 390 SEK (530 443) har intäktsförts vilket motsvarar upparbetade kostnader under första halvåret 2015 (2014). De ökade kostnaderna jämfört med motsvarande period föregående år är främst en följd av ökat antal anställda.

Finansiell ställning
Koncernens kassa och likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 512 946 SEK (51 289 654). Soliditeten uppgick till 79,1% (89,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 905 027 SEK (-16 733 033). Koncernens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 2 488 310 SEK (1 582 466) varav 1 649 538 SEK (0) avsåg aktiverade utvecklingsutgifter och 838 772 SEK (1 582 466) patent. Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0 SEK (22 425).

Utdrag ur vd Rosemary Cunningham Thomas kommentar till delårsrapporten:
”Den positiva trenden från första kvartalet 2015 har fortsatt även under andra kvartalet. Vi har ökat antalet kundkonton till uiFidelity®-plattformen och stärkt våra kundrelationer på de marknader där vi har en etablerad försäljning. Den positiva trenden är en direkt följd av bolagets strategi att satsa på direktförsäljning på viktiga europeiska marknader och att samtidigt förse marknaden med uppföljningsdata i snabbare takt. Jag bedömer att Episurf kommer att göra fortsatta framsteg mot att nå årets mål – att ha 100 nya kunder anslutna till uiFidelity®-plattformen.”

”Fram till och med sista juni 2015 har 49 patienter i 8 europeiska länder fått Episealer®-implantat inopererade, varav 28 inom ramen för kontrollerade produktlanseringar (CPL), 11 utanför CPL och 10 i den pågående svenska studien. Totalt har 7 patienter nu genomgått 1-årsuppföljning efter operation och ytterligare 3 patienter kommer att genomgå 1-årsuppföljning inom kort.”

”I juni 2015, i enlighet med ovan, är nu även produkterna Episealer® Femoral Twin (för knäleden och området bakom knäskålen) och Twin Toolkit klara för CE-märkning och vi inväntar nu endast certifikat för CE-märkningen enligt klass llb och Ila. Vi räknar med att inom kort få återkoppling från bolagets anmälda organ (notified body) DEKRA.”

 

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om vardepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


 
Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com


 
 

 

 

 

         För ytterligare information, kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, vd, Episurf Medical AB
         Telefon 1: +46 (0) 70 765 5892
         Telefon 2: +44 (0) 7803 753 603
         E-post: rosemary@episurf.com