· Den 23 april slutfördes förvärvet av det nordamerikanska bolaget Onyx
Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Bolaget är en ledande leverantör till
marknadssegmentet Trauma & Extremiteter inom ortopediområdet.
  · Nettoomsättningen ökade och uppgick till 244,6 mkr (189,8), vilket motsvarar
en ökning med 21,4%* främst beroende på förvärvet av Onyx Medical. Orderingången
uppgick till 222,9 mkr (205,5), en uppgång med 1,8%*.
  · Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 26,8 mkr (17,5),
innebärande en förbättring om 52,2%*. Förbättringen beror främst på förvärvet av
Onyx Medical och den volymtillväxt som övriga enheter uppvisar.
Rörelseresultatet inklusive engångsposter motsvarande 5,5 mkr (0) uppgick till
21,3 mkr (17,5).
  · Resultat efter finansnetto uppgick till 18,6 mkr (15,1). Finansnettot har
påverkats positivt av valutakursdifferenser på 0,3 mkr (0,1).
  · Resultat efter skatt uppgick till 13,2 mkr (11,2), vilket motsvarar 2:18 kr
(1:85) per aktie.
  · Kassaflödet efter investeringar uppgick till -145,8 mkr (28,1), varav
förvärv av bolag påverkat med -160,4 mkr.
  · I enlighet med årsstämmans beslut har bolaget under andra kvartalet ändrat
firma till Elos Medtech AB.

* Justerat för valutakursförändringar.
VD Johannes Lind-Widestam kommenterar:

”Under Q2 har vi haft en god omsättningstillväxt främst tack vare förvärvet av
Onyx, men även inom marknadssegmenten Dental Implantat Systems och Diagnostics
där vi ser en fortsatt god utveckling. Rörelseresultatet har fortsatt att
stärkas i linje med våra förväntningar, dels genom förvärvet men även som en
följd av den fortsatta volymtillväxten för övriga enheter. Orderingången under
andra kvartalet uppvisar en tillväxt om 32,4 %. Vi ser dock en tillfällig
avmattning inom marknadssegmentet Medical Devices, som vi bedömer kommer ha en
något svagare utveckling i närtid. Vi har mycket hög aktivitet kring
integrationen med Onyx på marknadssidan och förhoppningen är att vi även
framöver kommer att se starka tillväxtsiffror inom marknadssegmentet Trauma och
Spine.”
För ytterligare information kontakta:
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post: johannes.lind
-widestam@elosmedtech.com
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post:
ulrica.ehn@elosmedtech.com
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
augusti 2015 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com