Selskabsmeddelelse nr. 18/2015 | 11. december 2015
 

Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 14 af 4. november 2015 ”Resultat af ekstraordinær generalforsamling” blev det på bankens ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2015 besluttet at nedsætte bankens aktiekapital fra nom. DKK 550.600.000 med nom. DKK 440.480.000 til nom. 110.120.000, til kurs pari, til henlæggelse til en særlig reserve, ved reduktion af aktiestykstørrelsen fra DKK 10,00 til DKK 2,00.

Proklamafristen er udløbet uden anmeldelse af krav fra bankens kreditorer, og endelig registrering af kapitalnedsættelsen er dags dato sket hos Erhvervsstyrelsen.

Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapitalen i Danske Andelskassers Bank A/S nominelt kr. 110.120.000.

Selskabets opdaterede vedtægter er vedlagt.
 

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

 


 

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.