Selskabsmeddelelse nr. 25/2015

Gennemførelse og registrering af kapitalforhøjelse

Østjydsk Bank offentliggjorde den 18. november 2015 prospekt vedrørende udbud af 83.440.000 stk. nye aktier med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer, jfr. selskabsmeddelelse af 18. november 2015. Som meddelt ved selskabsmeddelelse af 9. december 2015 blev der tegnet aktier for et bruttoprovenu på 83,4 mio. kr. 

Banken har nu modtaget det fulde tegningsbeløb, og banken har i dag gennemført udbuddet samt foranlediget kapitalforhøjelsen på i alt nominelt 41.720.000 kr. registreret hos Erhvervsstyrelsen.

De udbudte aktier vil hurtigst muligt blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S i fondskoden for bankens eksisterende aktier (DK0010017607), hvilket forventes at ske den 14. december 2015.

Som følge af udbuddets gennemførelse er bankens kapital blevet forhøjet med nominelt 41.720.000 kr. Bankens aktiekapital udgør herefter nominelt 44.700.000 kr. fordelt på 89.400.000 stk. aktier a nominelt 0,50 kr., svarende til 89.400.000 stemmer. Bankens vedtægter er som følge heraf blevet opdateret og vil være at finde på bankens hjemmeside.

Udbuddet er en del af bankens rekapitaliseringsplan som, ud over udbuddet, består af optagelse af ny tabsabsorberende hybrid kernekapital for 75 mio. kr. Østjydsk Bank forventer inden for kort tid, at optage den ny tabsabsorberende hybride kernekapital. Derudover planlægger Østjydsk Bank, som nævnt i prospektet, inden for kort tid, at indfri ansvarlig lånekapital med 70 mio. kr.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til undertegnede, på telefon 9668 4220.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

 

Max Hovedskov

Bankdirektør