Source: Danske Andelskassers Bank

Resultat af Danske Andelskassers Bank A/S´ fortegningsretsemission

Selskabsmeddelelse nr. 19/2015 | 11. december 2015
 

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN OG SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Danske Andelskassers Bank A/S (”Danske Andelskassers Bank”) offentliggør hermed, at Danske Andelskassers Banks udbud af nye aktier (”Udbuddet”) er blevet fuldtegnet med 66.072.000 stk. udbudte aktier (”Udbudte Aktier”) à nominelt DKK 2,00 tegnet til en fast kurs på DKK 2,50 pr. Udbudt Aktie, svarende til et bruttoprovenu til Danske Andelskassers Bank, ved gennemførelse af Udbuddet, på DKK 165.180.000.

Af de Udbudte Aktier blev 14,51 % tegnet af Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (”SEB”), 10,08 % tegnet af Farringdon I SICAV, Farringdon Fund II SICAV-FIS og Blackwell Partners LLC hvis investeringer forvaltes af Farringdon Netherlands B.V. (”Farringdon”) og 18,36 % tegnet af Lind Invest ApS (”Lind Invest”) (samlet ”Garanterne”) i henhold til de garantiaftaler, som Danske Andelskassers Bank indgik med Garanterne i forbindelse med Udbuddet.

Herudover har Købstædernes Forsikring tegnet i alt 456.000 stk. Udbudte Aktier ved udnyttelse af sine tildelte tegningsretter (”Tegningsretter”), svarende til et samlet tegningsbeløb på DKK 1.140.000 i henhold til den aftale, som Danske Andelskassers Bank, i forbindelse med Udbuddet, indgik med Købstædernes Forsikring, ligesom bestyrelse og direktion samlet har tegnet for et tegningsbeløb på DKK 69.935, svarende til udnyttelsen af tildelte Tegningsretter på eksisterende aktier på i alt 27.974 stk. Udbudte Aktier.

Udbuddet gennemføres kun, når og hvis de Udbudte Aktier udstedes af Danske Andelskassers Bank A/S efter registrering i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske umiddelbart efter nærværende meddelelse. De Udbudte Aktier forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen fredag den 11. december og optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S torsdag den 17. december 2015 i ISIN-koden for Danske Andelskassers Banks eksisterende aktier (ISIN-kode DK0060299063).

Ved gennemførelsen af udbuddet vil Danske Andelskassers Bank være delvist i mål med at styrke sit kapitalgrundlag og refinansiere sin eksisterende statslige hybride kernekapital. Det er således hensigten, at nettoprovenuet fra Udbuddet skal anvendes til en delindfrielse, forventeligt i forlængelse af Udbuddets gennemførelse, af Bankens statslige hybride kernekapital optaget i 2009 under Bankpakke II.
 

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.


 

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

 

Attachments: