HANZA fortsätter att samordna verksamheter efter förvärvet av Metalliset i
somras. Fabriken i Slovakien avyttras, samtidigt som HANZA avser utveckla
koncernens nya tillverkningskluster i Centraleuropa.
HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North Stockholm, har tecknat
ett avtal om att sälja koncernens dotterbolag i Slovakien. Verksamheten har
cirka 50 anställda och ingår i HANZAs Elektronikdivision. En del av
tillverkningen i Slovakien kommer att överföras till andra
produktionsanläggningar i HANZA-koncernen. Vidare avser HANZA att långsiktigt
utveckla det nya tillverkningsklustret med elektronik/mekanik i Polen/Tjeckien,
som skapades genom förvärvet av Metalliset i september 2015.

"Avyttringen av bolaget i Slovakien är ytterligare en del av det
effektiviseringsprogram vi presenterade i januari i år”, säger Erik Stenfors,
koncernchef HANZA. ”Vi beskrev då hur vi avsåg utveckla HANZA under 2015, genom
förvärv och konsolidering av produktions­anläggningar. Syftet med strategin är
att skapa en effektiv industriell struktur för nästa fas av vår utveckling, där
vi ser en utökad andel MIG-projekt".

Affären genomförs omgående. Köpare av bolaget är en slovakisk privatinvesterare,
Andrej Beňuška. "Vi är glada över den här möjligheten att förvärva fabriken,
vilket också skapar en bra lösning för både kunder och anställda", säger Andrej
Beňuška.

Avyttringen påverkar HANZAs resultat 2015 marginellt. Vidare, eftersom endast en
delmängd av produktionen i Slovakien samordnas i andra produktionsanläggningar i
HANZA, förväntas transaktionen leda till något lägre omsättning under 2016, dock
med ett något förbättrat rörelseresultat. Parterna har kommit överens om att
inte offentliggöra ytterligare detaljer i avtalet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015 kl.
08.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.