Keskisuomalainen Oyj                   Tilinpäätöstiedote                          23.2.2016 klo 13.25    

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2015

 

Tilikausi 2015

- Liikevaihto 149,8 Me (157,7 Me edellisenä vuonna), -5,0 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 13,6 Me (14,4 Me), -5,8 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 9,0 % liikevaihdosta (9,1 %)

- Tulos 7,7 Me (8,6 Me), -10,8 % edelliseen vuoteen

- Tulos/osake 0,70 euroa (0,79 euroa)

- Tulos ilman arvonalentumisia oli 9,4 Me, 0,87 euroa/osake (9,8 Me, 0,92 euroa/osake)

- Hallitus esittää osingoksi 0,46 euroa/osake

 

Loka-joulukuu 2015

- Liikevaihto 37,9 Me (41,3 Me), -8,2 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 2,8 Me (4,3 Me), -35,4 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 7,4 % liikevaihdosta (10,5 %)

- Tulos 0,6 Me (1,6 Me)

- Tulos/osake 0,05 euroa (0,15 euroa)

- Tulos ilman arvonalentumisia oli 1,9 Me, 0,17 euroa/osake (2,9 Me, 0,27 euroa/osake)

 

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

 

”Yhtiön tulos vaikeasta loppuvuodesta huolimatta hyvällä tasolla

 

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto laski hieman, mutta liikevoitto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Viimeisellä kvartaalilla tulosta heikensivät Postin lakkoon liittyneet seurannaisvaikutukset, vaisu mediamyynti sekä ESA Printin ja Kirjapaino Uusimaan liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät kulut. Yhdistämisen mukanaan tuomat tehostamishyödyt näkyvät vasta vuoden 2016 toisesta kvartaalista lukien. Liikevoitto vuonna 2015 oli ilman kertaluontoisia eriä samalla tasolla kuin vuonna 2014, vaikka liikevaihto laski vajaat 8 Me. Pystyimme pitämään suhteellisen kannattavuuden hyvällä tasolla tehostamalla toimintaamme.

 

Vuosi 2015 oli kotimaisessa medialiiketoiminnan vaikea. Suomen talouden kehno tila ja näköalattomuus vaikuttivat negatiivisesti kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Printtituotteiden kysyntä säilyi edelleen vakaana, mutta mainonnan määrä väheni tilattavissa lehdissä. Keskisuomalainen-konserni on Suomen markkinajohtaja laatukaupunkilehdissä ja niissä mainosmyynti oli hyvällä tasolla. Keskisuomalaisen-konsernin osuus kaupunkilehtikentän euroista nousi 46,0 %:iin (TNS Gallup 2015). Digitaalisen liiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti, mutta ovat edelleen riittämättömällä tasolla.

 

Keskisuomalainen-konserni kehitti vuoden 2015 aikana vahvasti valmiuksiaan digitaalisessa liiketoiminnassa. Painopiste oli erityisesti sisältömyynnin ja mainosmyynnin digitalisoinnissa. Konsernissa yhdenmukaistettiin ja kehitettiin sisäisiä tietojärjestelmiä, joiden avulla pystymme jo kuluvan vuoden aikana tuottamaan entistä kattavampia palvelukokonaisuuksia media-asiakkaillemme. Konsernissa järjesteltiin myös uudelleen markkinointiviestintään ja ilmoituksenvalmistukseen liittyvää liiketoimintaa. Uudelleenorganisoinnin seurauksena syntyi uusi markkinointiviestintään keskittyvä Kamua-niminen konserniyhtiö. 

 

Konsernimme kaksi suurinta tilattavaa lehteä Keskisuomalainen ja Savon Sanomat tekevät vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin aikana kattavan tuoteuudistuksen. Tässä yhteydessä paperilehtien formaatti vaihtuu tabloidiksi ja tuotteiden verkkopalvelut uudistuvat merkittävästi. Uudistusten uskomme vahvistavan tuotteiden haluttavuutta entisestään.

 

Keskisuomalainen Oyj:n omavaraisuusaste nousi 42,7 %:iin. Taso on hallituksen asettaman tavoitteen mukainen ja antaa yhtiön tulevaisuuden kehittämiselle hyvän pohjan. Vahva omavaraisuus mahdollistaa myös vaikeassa toimintaympäristössä omistajille hyvän osingon maksamisen.

 

Näkemyksemme mukaan vuoden 2016 aikana ei Suomen taloudessa tapahdu merkittävää käännettä parempaan vaan toimintaympäristö säilyy vaikeana. Tiettyjen kustannuserien – erityisesti jakelukustannuksen – osalta meihin kohdistuu vakavia kustannuspaineita.

 

Uskomme edelleen vuoden 2016 liikevoiton ja suhteellisen kannattavuuden säilyvän vuoden 2015 tasolla edellyttäen, ettei mediamyynnissä tapahdu nykytasosta merkittävää hidastumista ja ettei yhtiöön kohdistu merkittäviä kustannusten korotuksia.”

 

Neljännen vuosineljänneksen tulos

 

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 37,9 Me, mikä on 3,4 Me vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosineljänneksen liikevoitto oli edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 Me pienempi ja oli 2,8 Me.

 

Katsauskauden neljännen vuosineljänneksen tulosta rasitti osakkuusyhtiö Mediatalo ESA Oy:n osakkeiden arvonalentuminen 1,3 Me. Edellisen vuoden tuloksessa on rahoitusomaisuuteen kirjattu pörssiosakkeiden arvonalentumistappio 1,6 Me. Vuosineljänneksen tulokseksi muodostui 0,6 Me, edellisenä vuonna 1,6 Me. Ilman arvonalentumisia tulos olisi ollut 1,9 Me, edellisenä vuonna 2,9 Me.

 

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

 

Konsernin liikevaihto laski 5,0 % ja oli 149,8 Me (157,7 Me). Mediamyynti pieneni 4,9 % edellisestä vuodesta 76,9 Me:oon, mutta kaupunkilehtien mediamyynti säilyi edellisen vuoden tasolla. Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot vähenivät 2,0 % 48,7 Me:oon. Ulkoinen painonmyynti laski 12,3 % ja oli 15,3 Me.

 

Liikevaihtoa laski heikko taloussuhdanne ja sen vaikutukset mainonnan kehitykseen ja erityisesti sanomalehtimainontaan sekä tilattavien lehtien levikkituottojen lasku. Myös konsernin painoliiketoiminnan liikevaihto laski kiristyneen markkinatilanteen johdosta.      

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 Me (1,1 Me), jotka koostuvat pääosin vuokratuotoista.  

 

Vuonna 2015 liikevoittoa kertyi 13,6,Me eli 9,0 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 14,4 Me ja liikevoittoprosentti oli 9,1 %. Liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta.

 

Nettorahoituskulut olivat 2,2 Me. Edellisenä vuonna nettorahoituskulua kertyi 3,9 Me. Rahoituskuluihin sisältyy 0,6 Me pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota, edellisenä vuonna 1,6 Me.

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -1,5 Me (0,2 Me) Tähän sisältyy konsernin osakkuusyhtiön Mediatalo ESA Oy:n osakkeiden alaskirjausta 1,3 Me.

 

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 7,7 Me (8,6 Me).

 

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2015 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista. Yhtiön liikevaihto oli 7,9 Me (5,5 Me).

 

 

  2015 2014 2013
Liikevaihto 149,8 Me 157,7 Me 150,0 Me
Liikevoitto 13,6 Me 14,4 Me 13,9 Me
Liikevoitto % 9,0 % 9,1 % 9,3 %
Tilikauden tulos 7,7 Me 8,6 Me 4,6 Me
Tulos/osake, Eur 0,70 0,79 0,43
Oman pääoman tuotto % 11,8 % 14,2 % 7,8 %
Omavaraisuusaste % 42,7 % 39,0 % 35,4 %

 

 

 

 

Kustannustoiminta

 

Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuutta seitsenpäiväistä lehteä, yhtä kuusipäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 18 paikallislehteä sekä 22 kaupunkilehteä. Seitsenpäiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Aamuposti. Länsi-Uusimaa ilmestyy kuutena päivänä viikossa ja Warkauden Lehti viitenä päivänä viikossa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa ja Keski-Suomessa sekä yksi lehti Uudellamaalla. Kaupunkilehdistä yksitoista ilmestyy kaksi kertaa viikossa ja 11 pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä Tallinnassa.  

 

Kustannustoiminnan ilmoitustuotot laskivat 76,8 Me:oon edellisen vuoden 80,5 Me:sta. Laskua kertyi 4,7 %. Tilattavien lehtien tilaustuotot olivat 48,8 Me (49,8 Me) ja ne vähenivät vuoden aikana 2,0 %. Koko kustannustoiminnan liikevaihto oli 131,3 Me (136,6 Me).

 

Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu ruoan ja juoman ammattilehdet Aromi ja Shaker sekä tapahtumien, viestinnän ja hr:n erikoislehti Evento. Näiden lisäksi aikakauslehtiä kustantavalla Omnipress Oy:llä on sopimusperusteisesti tuotettavanaan noin 20 asiakas- ja sidosryhmälehteä. Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu myös Autoliiton julkaisema Moottori-lehti. Suurimpaan osaan aikakauslehtiryhmän lehdistä liittyy myös digitaalista julkaisemista omissa verkkopalveluissaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto liiketoiminta-alueella 2015 oli 4,7 Me (5,0 Me). 

 

Painotoiminta

 

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin kuuluu vuoden 2015 lopussa neljä sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa ja Hämeenlinnassa. Lisäksi Porvoossa ja Lahdessa on arkkipaino. Vuoden 2015 elokuun lopussa konserni osti Mediatalo ESA Oy:ltä 60 % arkkipainoliiketoimintaa Lahdessa harjoittavasta Esa Print Oy:stä ja yhdisti siihen Porvoossa toimivan Kirjapaino Uusimaan liiketoiminnan.

 

Painojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 42,0 Me (46,7 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski tiukentuneen markkinatilanteen takia 12,3 % ja oli 15,3 Me (17,4 Me). 

 

 

Jakelu

 

Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa sanomalehtien jakelua koko Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella sekä Pohjanmaalla Pyhäjärven kunnan alueella. Jakelutoiminnan liikevaihto oli 7,9 Me (6,8 Me), josta konsernin ulkoista on vähän yli 20 %. Kasvu johtui siitä, että syksyllä 2014 yhtiön hoitoon siirtyi Postilta 25 varhaisjakelualuetta. Vertailukelpoisilla alueilla säännöllisessä jakelussa olevien lehtien määrä väheni 5,2 % ja erillisjakelut mukaan lukien 12,3 %.

 

Tutkimuspalvelut

 

Konserniin kuuluu tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tietoykkösen liikevaihto oli 0,7 Me (0,8 Me).

 

Viestintäpalvelut sekä sivun- ja ilmoitusvalmistuspalvelut

 

Konserniin kuuluu sekä sivun- ja ilmoitusvalmistusta että viestintäpalveluja tarjoava Mediasepät Oy. Pääosa yhtiön liikevaihdosta on konsernin sisäistä. Yhtiön ulkoinen liikevaihto oli 0,4 Me (0,5 Me).

 

Konsernirakenne

 

Keskisuomalainen-konserni vei vuodenvaihteessa 2015/2016 loppuun yhtiörakennemuutoksensa. Merkittävimmät tehdyt muutokset olivat, että Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osittaisjakautumisessa kustantamiseen liittyvä liiketoiminta ja omaisuus siirtyivät Keskisuomalainen Oyj:n omistukseen. Lisäksi painotoimintaan kuuluvat Lehtisepät Oy ja SLY-Lehtipaino Oy yhdistyivät samaan yhtiöön. 

 

Tiedot konserniyhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

 

Konsernin osakkuusyhtiöt

 

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (37,9 %), Väli-Suomen Media Oy (50,0 %), Jyväskylän Messut Oy (26,25 %), Jyväskylän Jakelut Oy (50,0 %) sekä Mediatalo ESA Oy (25,08 %). Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Porvoon Mediajakelu Oy (40,0 %), Jakelujuniorit Oy (20,0 %), Myyntimestarit Oy (31,63 %), Hämeen Ääni Oy (40,0 %) sekä Osakeyhtiö Laivastolehti (41,67 %). Sekä Keskisuomalainen Oyj että Suomen Lehtiyhtymä Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 20,59 %.

 

Olennaisimmat osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy ja Mediatalo ESA Oy.

 

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö. Arena Partners -konsernin liikevaihto oli 4,0 Me (3,4 Me). Arena Partnersilla on mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35 %:n osuuden. Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa.

 

Mediatalo ESA Oy on lahtelainen mediayhtiö, joka kustantaa mm. 7-päiväistä sanomalehteä Etelä-Suomen Sanomia. Mediatalo ESA -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 35,0 Me (36,3 Me).

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

 

Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa.  Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia digi- ja mobiilipalveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

 

Henkilöstö

 

Työsuhteita oli vuoden lopussa 1291 (1370). Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1146 henkilöä (1210).

 

Investoinnit

 

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,5 Me ja 2,3 % liikevaihdosta (6,5 Me ja 4,1 %). Tilikauden investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

 

Merkittävimmät konsernin investoinnit ovat suunnitelmien mukaan vuonna 2016 painojen ja kiinteistöjen korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit.   

 

Rahoitus

 

Keskisuomalainen Oyj:llä on vieraan pääoman ehtoista lainaa ja vuoden 2015 lopussa sitä oli 64,4 Me (72,4 Me). Vieraaseen korolliseen pääomaan sisältyy Keskisuomalainen Oyj:n 3.6.2011 liikkeelle laskema 16,8 Me pääomalaina. Konsernin muu korollinen vieras pääoma on pääosin rahalaitoslainaa. Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

 

Keskisuomalainen Oyj on laskenut 3.6.2011 liikkeelle pääosin omistajille ja henkilökuntaan kuuluville suunnatun 16,8 Me pääomalainan. Pääomalainalle maksetaan kiinteää 6,7 % korkoa. Ehtojen mukaisesti pääomalaina erääntyy maksettavaksi 3.6.2016. Lainaehtojen mukaan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Muuten lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääomalainalle voidaan maksaa korkoa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

 

Yhtiö voi maksaa pääomalainan takaisin joko likvideistä varoistaan ja myytävissä olevista sijoituksistaan tai ottamalla rahalaitoslainaa tai laskemalla liikkeelle vastaavanlaisen yrityslainan. Hallitus päättää rahoitustavasta ennen pääomalainan takaisinmaksua.

 

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2015 lopussa oli 42,7 % (39,0 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli 1,9 Me (-1,3 Me).

 

Keskisuomalainen-konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

 

 

Hallitus ja yhtiön johto

 

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

 

maanviljelysneuvos Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

liiketoimintajohtaja Mikko Paananen

talousneuvos Simo Kutinlahti

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

 

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen.

 

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa 54 tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

 

Osakkeet

 

Vuonna 2015 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 95.546 kpl. Muuntojen jälkeen Keskisuomalainen Oyj:llä on K-osakkeita yhteensä 5.107.758 kpl ja A-osakkeita 5.629.202 kpl. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä on 10.736.960 kpl. Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 21.756 kpl.

 

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita ei ole muunnettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana.

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

 

Lukijoiden, tilaajien ja mainostajien jo pidempään jatkunut mediankäytön muutos on konsernin merkittävimpiä riskejä. Lukijoille ja tilaajille on mediamarkkinan monimuotoistumisen ja digitalisoitumisen myötä tullut lisää mediavaihtoehtoja. Suurin muutos liittyy mobiilikäytön kasvuun. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lehtiemme lukija- ja tilausmääriin.

 

Pitkään jatkunut heikko taloudellinen suhdanne ja kaupan alan rakennemuutos ovat vaikuttaneet heikentävästi mediatoimialan mainosmyynnin kehitykseen. Kaupan alalla verkkokaupan ja digitaalisten mediavaihtoehtojen kasvu voi muuttaa kaupan mainonnan rakennetta ja käytettäviä markkinointikanavia siten, että kaupan mainontaa siirtyy printistä digitaalisiin vaihtoehtoihin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Kilpailun haasteena on digimainonnan hinnan lasku.

 

Postin ja muiden jakeluyhtiöiden jakelustrategioiden muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa ja kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille.

 

Kaupunkilehtien jakelussa sovellettavan työehtosopimuksen mahdollinen muuttuminen kesäkuussa 2015 annetun hovioikeuden päätöksen perusteella kasvattaa kaupunkilehtien jakelun kustannuspainetta.  Hovioikeuden päätöksestä on jätetty korkeimpaan oikeuteen valituslupahakemus.

 

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan voi vähentää perinteisten painettujen sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen maksullistamista.

 

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

 

Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu ja riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.  

 

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

 

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

 

Näkymät vuodelle 2016

 

Vuonna 2016 ei ole nähtävissä taloudellisen suhdanteen muutosta parempaan. Uskomme liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla edellyttäen, että taloudessa ei tapahdu olennaista käännettä heikompaan eikä merkittävissä kustannuksissamme tule olennaisia korotuksia.

 

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2015

 

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 50.846.658,34 euroa.

 

A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 5.107.502 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.607.702 kpl eli yhteensä 10.715.204 kpl. Emoyhtiön hallussa on omia osakkeita 21.756 kpl, niille ei makseta osinkoa.

 

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

 

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,46 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 4.928.993,84 euroa.

 

Hallitus on päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 3.5.2016 ja maksupäiväksi 11.5.2016.

 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 30.000,00 euroa.

 

Yhtiökokous pidetään 29.4.2016 Jyväskylässä.

 

Laadintaperiaatteet

 

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2015 alkaen seuraavia IFRS-muutoksia: IAS 19:n Työsuhde-etuudet muutos

ja IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset.

Voimaan tulleet muutokset ovat vaikuttaneet konsernin liitetietoihin.

 

Jyväskylässä 23. päivä helmikuuta 2016

 

 

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

 

 

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

 

 

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13. Se on saatavissa yhtiön kotisivulta. Osavuosikatsaus vuoden 2016 ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta annetaan 24.5.2016.

 

 

Vuoden 2015 tilinpäätös on tilintarkastettu.

 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
  (3 kk) (3 kk) (12kk) (12kk)
         
LIIKEVAIHTO 37,9 41,3 149,8 157,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 1,1 1,1
Liiketoiminnan kulut -35,4 -37,3 -137,3 -144,4
LIIKEVOITTO 2,8 4,3 13,6 14,4
Liikevoitto % liikevaihdosta 7,4 % 10,5 % 9,0 % 9,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -2,1 -2,2 -3,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -1,4 -0,1 -1,5 0,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,9 2,1 9,8 10,6
Verot -0,3 -0,4 -2,1 -2,0
VOITTO/TAPPIO 0,6 1,6 7,7 8,6
         
TILIKAUDEN VOITON JAKO        
Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,6 1,6 7,5 8,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,1 0,1
         
Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,05 0,15 0,70 0,79
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,05 0,15 0,70 0,79

 

 

 

 

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
  (3 kk) (3 kk) (12kk) (12kk)
         
Tilikauden voitto 0,6 1,6 7,7 8,6
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:        
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)  uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,4 -0,3 0,5 -0,3
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -0,1 0,1 -0,1 0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,7 1,1 1,2 -0,2
Rahavirran suojaukset        
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,1 -0,2 -0,2 0,0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,9 0,6 1,4 -0,4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,5 2,2 9,0 8,2
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO        
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,5 2,2 8,9 8,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,1 0,1

 

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
         
LIIKEVAIHTO (Me)        
Kustannustoiminta 32,6 35,4 131,3 136,6
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 13,8 15,6 54,1 58,6
Kohdistamaton 2,3 2,4 8,7 8,6
Segmenttien välinen liikevaihto -10,8 -12,2 -44,3 -46,2
Tuloslaskelman liikevaihto 37,9 41,3 149,8 157,7
LIIKEVOITTO        
Kustannustoiminta 3,4 3,6 13,5 15,0
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 0,6 1,7 4,1 3,0
Kohdistamaton -1,2 -1,0 -4,0 -3,7
Segmenttien välinen liikevoitto        
Tuloslaskelman liikevoitto 2,8 4,3 13,6 14,4

 

 

 

 

 

KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2015 31.12.2014
     
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 11,9 12,4
Liikearvo 64,3 64,2
Sijoituskiinteistöt 0,6 0,8
Aineelliset hyödykkeet 33,5 36,5
Osuudet osakkuusyhtiöissä 9,0 11,1
Myytävissä olevat sijoitukset 10,1 9,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,8
Laskennalliset verosaamiset 3,8 3,9
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 1,1 1,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12,0 12,3
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,3 0,6
Muut rahoitusvarat 0,1 1,0
Rahat ja pankkisaamiset 17,0 14,1
Varat yhteensä 164,4 168,3
 
 
 
 
 
 
 
   
  31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Emoyhtiön osakkeenomistajille    
kuuluvan oman pääoman osuus 66,2 62,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,8 0,4
Oma pääoma yhteensä 67,0 62,7
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennallinen verovelka 3,2 3,7
Pitkäaikaiset korolliset velat 40,8 64,1
Pitkäaikaiset varaukset 1,1 1,8
LYHYTAIKAISET VELAT    
Lyhytaikaiset korolliset velat 25,1 8,3
Ostovelat ja muut velat 25,7 27,4
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,4 0,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 164,4 168,3

 

 

 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2015 1-12/2014  
       (12 kk)      (12 kk)  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Asiakkailta saadut maksut 150,2 161,1  
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille      
ja henkilöstölle suoritetut maksut -130,8 -140,4  
Maksetut korot -2,5 -2,9  
Saadut korot 0,1 0,1  
Maksetut verot -1,6 -2,9  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 15,4 14,9  
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,1 -0,1  
 
Osakkuusyritysten hankinta   -1,1  
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,4 -4,5  
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -0,8  
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,4 0,6  
 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynti 0,1    
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,1 -0,1  
Lainasaamisten lisäys/vähennys   -0,6  
Saadut osingot 1,0 1,1  
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -1,9 -5,4  
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Lainojen takaisinmaksut -6,6 -6,5  
Omien osakkeiden hankinta 0,0    
Maksetut osingot -4,9 -4,3  
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -11,6 -10,8  
       
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 1,9 -1,3  
Rahavarat tilikauden alussa 15,0 16,2  
Rahavarat tilikauden lopussa 16,9 15,0  
         

 

 

 

 

 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

 

 

 

  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    
              Määräys-  
    Muut     Kertyneet   vallattomien  
  Osake- sidotut Muut Omat voitto-   omistajien  
Oman pääoman muutos 2014 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 1 063 -323 55 113 58 380 286 58 666
Osinkojen palautuminen konsernille         215 215   215
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista         -68 -68   -68
Laaja tulos                
   Tilikauden tulos         8 493   122 8 615
   Muut laajan tuloksen erät                
      Etuuspohjaisen nettovelan (tai                
      omaisuuserän) uudelleen                
       määrittämisestä johtuvat erät         -242      
      Myytävissä olevat rahoitusvarat     -165          
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -165   8 250 8 085 122 8 207
Liiketoimet omistajien kanssa                
   Osingonjako         -4 286   -20  
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -4 286 -4 286 -20 -4 306
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 898 -323 59 224 62 326 388 62 714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    
              Määräys-  
    Muut     Kertyneet   vallattomien  
  Osake- sidotut Muut Omat voitto-   omistajien  
Oman pääoman muutos 2015 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 898 -323 59 224 62 326 388 62 714
Osinkojen palautuminen konsernille         52 52   52
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista         -126 -126   -126
Laaja tulos                
   Tilikauden tulos         7 544   141 7 685
   Muut laajan tuloksen erät                
      Etuuspohjaisen nettovelan (tai                
      omaisuuserän) uudelleen                
       määrittämisestä johtuvat erät         387     387
      Myytävissä olevat rahoitusvarat     964          
Tilikauden laaja tulos yhteensä     964   7 931 8 896 141 9 036
Liiketoimet omistajien kanssa                
   Osingonjako         -4 929   -20  
   Omien osakkeiden hankinta       -1        
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -1 -4 929 -4 931 -20 -4 951
Hankitun tytäryhtiön  määräysvallattomien omistajien osuus             279 279
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 1 862 -324 62 152 66 217 787 67 004

 

 

 

 

 

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

  Myytävissä olevat  
  osakkeet ja osuudet,  
(Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä
       
Hankintameno 1.1.2015 7,3 2,1 9,5
Lisäykset   0,1 0,1
Vähennykset   -0,1 -0,1
Käypään arvoon arvostaminen 0,6 0,1 0,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 7,9 2,1 10,1

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset velat

 

 

  31.12.2015
(Me) Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset velat    
Rahalaitoslainat 40,8 41,1
Rahoitusleasingvelat 0,0 0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat 40,8 41,1
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahalaitoslainat 6,8 7,4
Rahoitusleasingvelat 0,0 0,0
Pääomalainat 16,8 17,9
Johdannaiset 1,5 1,5
Lyhytaikaiset korolliset velat 25,1 26,8

 

 

 

 

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2015 31.12.2014
Liikevaihto, Me 149,8 157,7
Liikevoitto, Me 13,6 14,4
% liikevaihdosta 9 9,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 9,8 10,6
% liikevaihdosta 6,5 6,8
Tilikauden voitto 7,7 8,6
% liikevaihdosta 5,1 5,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,8 14,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,7 11,1
Omavaraisuusaste, % 42,7 39,0
Bruttoinvestoinnit, Me 3,5 6,5
% liikevaihdosta 2,3 4,4
Taseen loppusumma 164,4 168,3
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 1146 hlöä 1210 hlöä
kokopäiväisinä    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2015 31.12.2014
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 0,70 0,79
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 6,18 5,82
Osakekohtainen osinko, eur    
(vuoden 2015 osalta hallituksen esitys) 0,46 0,46
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 65,3 58,0
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,6 5,2
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 11,8 11,3
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys    
- alin, eur 8,10 8,42
- ylin, eur 10,65 10,70
- keskikurssi, eur 9,02 9,10
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 46,6 49,4
Koko osakekannan markkina-arvo, Me 88,7 95,6
Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannan.    
osakkeiden lukumäärä 295.453 286.414
% A-sarjan osakkeista 5,2 5,2
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 715 10 715

 

 

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me) 31.12.2015 31.12.2014
Pantit, vastuut ja takaukset    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä    
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä    
Rahalaitoslainat 47,6 53,5
Annetut kiinteistökiinnitykset 33,3 33,3
Annetut yrityskiinnitykset 50,1 50,1
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,0 4,0

 

 

 

 

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat  
     
(1000 eur) 2015 2014
Tavaroiden myynti    
   Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2
Palveluiden myynti    
   Osakkuus- ja yhteisyritykset 6923 7231
Palveluiden ostot    
   Osakkuus- ja yhteisyritykset 1375 1322

 

 

 

Johdon työsuhde-etuudet    
     
(1000 eur) 2015 2014
Palkat ja palkkiot 1802 2039
Lakisääteinen Tyel-maksu 289 333
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 202  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 135 175
Johdon kompensaatiot yhteensä 2428 2547

 

 

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

 

Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
   
Sijoitetun pääoman (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
tuotto-% (ROI) Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)
   
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
   
Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos   
  Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
  Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12.
   
Osinko/ tulos, % (Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100
  Tulos/osake
   
Efektiivinen (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
osinkotuotto-% Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
   
Hinta/voitto-suhde Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
(P/E-luku) Tulos/osake
   
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi