WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2016 PÄÄTÖKSET

FINLAND


PÖRSSITIEDOTE                             7.4.2016 KLO 16.00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 päätti, että osinkoa jaetaan
0,10 euroa osakkeelta tilikaudelta 2015. Osingon täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja
maksupäivä 19.4.2016. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle
hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin jäseniksi Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas
Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,10 euroa
osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja maksupäivä 19.4.2016.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä.
Hallitukseen valittiin jäseniksi Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas
Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa
Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2017 saakka. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön
kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla
annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti
voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain
säätämissä rajoissa.

Valtuutus on voimassa 30.4.2017 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Helsingissä 7.4.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman
merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Yhtiön tuote- ja
palvelutarjonta on alan kattavin: Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen
toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, it-tarvikkeita, ensiapua ja ergonomiaa.
Lisäksi valikoimasta löytyy LED-valaistusratkaisuja ja innovatiivisia tuotteita
työmaille. Wulffilta on mahdollista hankkia myös kansainvälisiä messupalveluja.
Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Asiakkaita
palvelee henkilökohtaisesti noin 200 B2B-myynnin ammattilaista. Asiakkaita
palvellaan henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöissä Helsingissä, Turussa ja
Lahdessa. Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen
lisäksi verkkokaupalla Wulff.fi.

Attachments
04061258.pdf