• Nettoomsättningen uppgick till 140,4 mkr (105,5), vilket justerat för
valutakursförändringar motsvarar en ökning med 34,5 %, varav den organiska
tillväxten är -2,0 %.

• Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (10,2 före engångsposter om 4,5).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 6,8 mkr (7,6). Finansnettot har
påverkats negativt av valutakursdifferenser på -1,7 mkr (2,9).

• Resultat efter skatt uppgick till 4,9 mkr (5,6), vilket motsvarar 0:80 kr
(0:93) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 mkr (12,1) och
uppgick efter investeringar till 7,0 mkr (-13,3).

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar

”Inledningen av 2016 präglades av en avvaktande efterfrågan på medicintekniska
produkter, men successivt ökade efterfrågan genom kvartalet inom koncernens
samtliga marknadssegment. I sin helhet noterades under Q1 en stark efterfrågan i
Nordamerika, tillfredsställande efterfrågan i Europa och en fortsatt svagare
trend i Asien.

Inom Elos Medtechs marknadssegment var utvecklingen generellt sett stabil med
starka uppgångar inom Trauma & Spine och Diagnostics medan Dental Implant
Systems och Medical Device backar något. Marknadssegmentet Trauma & Spine nådde
under kvartalet en tillväxt på 370 procent – främst drivet av Onyx Medical, som
lever upp till våra högt ställda förväntningar – men även som ett resultat av en
god utveckling vid verksamheten i Timmersdala. Även marknadssegmentet
Diagnostics redovisade ett mycket starkt kvartal, tillväxten uppgick till 32
procent. Marknadssegmentet Dental Implant Systems hade en trög inledning på
året, med en nedgång på 5 procent, vilket är en effekt av lägre volymer på egna
produkter. De stora kontraktskunderna visar dock en stabil utveckling.
Marknadssegmentet Medical Devices visar en minskning på 8 procent vilket främst
beror på en lägre efterfrågan vid verksamheten i Tianjin, där motsvarande
kvartal 2015 var väldigt starkt. Positivt är dock att leveranserna från
verksamheten i Tianjin har normaliserats. I jämförelse med det svaga andra
halvåret 2015 innebär det att en negativ trend är bruten och att marknadsläget
inom marknadssegmentet framöver bedöms som stabilt.

Det är mycket glädjande att vi under samma dag som vi inom Elos Medtech håller
årsstämma och redovisar delårsrapporten för första kvartalet 2016 även håller
invigningen av Microplasts utbyggda produktionsenhet i Skara. Löpande under
fabriksexpansionen har vi fortsatt att attrahera nya kunder, samtidigt som flera
befintliga kunder fortsätter växa med nya projekt viket understryker vikten av
expansionen.

Elos Medtech fortsätter investera i sortimentet med egna produkter och
förstärker marknadsorganisationen med ytterligare fem medarbetare under årets
inledning. Försäljningsutvecklingen har för första gången på flera år visat en
nedgång, främst beroende på förskjutningar i försäljning pga försenade
marknadsintroduktioner hos stora kunder samt ett mycket starkt första kvartal
2015. Vi räknar med att återigen visa tillväxt i det andra kvartalet och framåt.

Rörelsemarginalen stiger till 8,5 procent vilket är ett bra steg i rätt riktning
efter vårt svaga fjärde kvartal även om vi har en bit kvar till vår målsättning.
Vi jobbar kontinuerligt med ett antal marginalstärkande åtgärder. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 mkr, vilket är en ökning med 69
procent.

Sammantaget kan konstateras att trenden i verksamheten är positiv och att vi
inom hela koncernen nu fortsätter arbeta med ytterligare effektiviseringar och
produktutveckling, samtidigt som intensiteten i försäljnings- och
marknadsföringsarbetet ökar.”
För ytterligare information kontakta:
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post: johannes.lind
-widestam@elosmedtech.com
Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post:
ulrica.ehn@elosmedtech.com
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
april 2016 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com