Årsstämman beslutade bl a om

-  Utdelning med SEK 1:00 per aktie för 2015

-  Emission av teckningsoptioner

-  Anders Birgersson ny styrelseledamot
På årsstämman i Elos Medtech AB den 26 april 2016 beslutades om att utdelning
till aktieägarna ska utgå med 1:00 krona per aktie för verksamhetsåret 2015.

VD Johannes Lind-Widestam informerade om utvecklingen 2015 samt redovisade den
under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2016.

Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen ska, enligt valberedningens
förslag, utgå med SEK 330 000 till styrelsens ordförande och 165 000 till
ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och
revisionskommitté utgår totalt med 75 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt
styrelsens beslut.

Enligt tidigare publicerat förslag beslutades att styrelsen ska ha sju (7)
ledamöter. Styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Jeppe
Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster omvaldes. Anders
Birgersson valdes som ny styrelseledamot.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
Göteborg) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen. Beslutet omfattar
högst 318 473 teckningsoptioner. Vid full teckning kommer aktiekapitalet öka med
ungefär 1 990 456 SEK.

Lidköping, 2016-04-27

Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705 41 72 22, e-post: johannes.lind
-widestam@elosmedtech.com
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27
mars 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com