Vid årsstämman i OEM International AB (publ) och efterföljande konstituerande
styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att lämna utdelning med 5,00
kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa torsdagen den 28 april
2016.

Arvoden
Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt
1 575 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000
kronor till övriga ledamöter. Arvode för uppdrag som ordförande i
revisionsutskottet är oförändrat 25 000 kronor. Inga andra ersättningar för
kommittéarbete utgår. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars
-Åke Rydh, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring. Lars-Åke Rydh omvaldes
till styrelseordförande.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande, och
Lars-Åke Rydh till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelsens ordförande
Lars-Åke Rydh, Hans Franzén och Petter Stillström utsågs till att utgöra
bolagets ersättningsutskott.

Revisor
Till revisor omvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman KPMG AB med
huvudansvarig revisor Olle Nilsson.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst
fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är
ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att
utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha
rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med
namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2017 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens
ordförande.

Bemyndigande nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få
nyemittera max 1 800 000 st.
B-aktier.

Bemyndigande och beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier
genom köp på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt,
sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ OMX Nordic Stockholm,
alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid
var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa
årsstämma.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att
förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet som styrelsen erhållit av årsstämman 26
april 2016 och återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka
utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det
totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår
till 23 169 309 st.

Nästa rapport
Delårsrapport januari-juni 2016 kommer att lämnas den 13 juli 2016 kl. 11.00.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april
2016 kl. 08.30.

Tranås den 27 april 2016

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)
För ytterligare information kontakta Lars-Åke Rydh, Styrelseordförande OEM
International AB, telefon 0705-92 45 70.
OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består
av 33 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med
komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM
som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. För mer
information se www.oem.se.