Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 525 092 aktier
med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet har därmed ökat
till 18 914 124 kronor.
Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 27 april 2016.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Amende AS,
Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget, förvärv av
minoritetsandelar i Knowit Experience Holding AS, Knowit Stavanger AS, Knowit
Infra Syd AB och Knowit Infrastructure Göteborg AB, samt lösen av syntetiska
optioner utställda i Knowit Skåne AB.

Emissionskursen fastställdes till 56,75 kronor per aktie. Det egna kapitalet
ökar med cirka 30 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före nyemissionen
totalt 18 389 032. Efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 18 914
124, vilket innebär en utspädning om 2,9 procent. Teckning av aktier skedde 11
maj och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos
Euroclear Sweden AB, tidigast 19 maj.
För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 06 70
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår
kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög
specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på
fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om
Knowit, besök gärna knowitgroup.com.