Swedbanks årsstämma kommer att hållas torsdagen den 30 mars 2017 i Stockholm.
Valberedningen består av följande personer: Jens Henriksson, utsedd av
ägargruppen Folksam, tillika valberedningens ordförande; Lennart Haglund, utsedd
av ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter, tillika valberedningens vice
ordförande; Ramsay Brufer, utsedd av Alecta; Johan Sidenmark, utsedd av AMF;
Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna; Lars Idermark,
styrelseordförande Swedbank AB.
Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2017 om
val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i
styrelsen. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och
revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman
2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den
5 januari 2017 antingen via e-post under adress valberedningen@swedbank.se,
eller brev under adress, Valberedningen c/o Swedbank AB, Valberedningens
sekreterare, Group Legal, 105 34 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och
på bankens hemsida.

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2016 kl 08.00.
För ytterligare information:
Jens Henriksson, valberedningens ordförande, tfn 08-772 66 35
Gabriel Francke Rodau, tf kommunikationschef, Swedbank, tfn 070-144 89 66
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial
Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och
organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska
länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 juli 2016
uppgick balansomslutningen till 2 476 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se