Finansinspektionens (FI) årliga kapitalutvärdering, den så kallade SREP
-processen, är nu slutförd. FI bedömer att Handelsbankens behov av
kärnprimärkapital vid utgången av 2016 motsvarar en kärnprimärkapitalrelation på
21,1 procent. Detta kan jämföras med bankens rapporterade
kärnprimärkapitalrelation på 23,0 procent vid utgången av andra kvartalet 2016.
Banken har tidigare meddelat att försäljningen av aktier i Industrivärden i det
tredje kvartalet ökar kärnprimärkapitalrelationen med cirka 0,6 procentenheter.

Det av FI kommunicerade kärnprimärkapitalbehovet inkluderar kapitalpåslag i
Pelare 2 för såväl höjda riskvikter för företagsexponeringar som för införandet
av ett löptidsgolv för dessa exponeringar. Det totala påslaget av
kärnprimärkapital relaterat till höjda riskvikter uppgår till 8,6 mdkr,
motsvarande 1,8 procentenheter på kärnprimärkapitalrelationen. Kapitalpåslaget
för löptidsgolvet motsvarar 0,4 procentenheter på kärnprimärkapitalrelationen.

Med anledning av Finansinspektionens avsikt att höja den genomsnittliga
riskvikten för företagsexponeringar har banken ansökt om att få nya
beräkningsmodeller godkända. När denna process är slutförd kommer delar av ovan
nämnda kapitalpåslag i Pelare 2 att flytta till Pelare 1 i form av högre
riskvikter.

För ytterligare information kontakta:

Rolf Marquardt, acting Chief Financial Officer, + 46 8 – 22 92 20
Lars Höglund, Head of Debt Investor Relations & Rating, + 46 8 – 701 51 70,
+ 46 70 – 345 51 70
Johan Wallqvist, Head of Group Media Relations, + 46 8 – 701 80 47,
 + 46 72 – 206 34 50

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 klockan 19.15 CET. För mer
information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se