Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd
med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.
Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2017 avseende
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.
Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter
och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Claes Murander, Lannebo Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

Sammantaget representerar valberedningen 65 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2016.

Valberedningens förslag angående styrelseledamöter ska presenteras i kallelsen
till årsstämman som hålls den 27 april 2017 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vända sig till valberedningen
via e-post valberedningen@beijerelectronics.se eller per post till Beijer
Electronics AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö. Vänligen notera att
sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2016.
För mer information vänligen kontakta:

Anders Ilstam, styreleseordförande Beijer Electronics, telefon 0706-30 76 02.
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom
industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför
konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten
1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en
omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm
Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.