Selskabsmeddelelse - Nr. 40 / 2016

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE DISTRIBUERES I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA eller noget andet retsområde. Værdi­papirer må ikke sælges eller udbydes i USA, medmindre de er registreret i henhold til, eller der foreligger fritagelse for registrering i henhold til, U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer. Zealand har ingen hensigt om at registrere en del af Udbuddet i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

 

Zealand forhøjer aktiekapitalen efter en succesfuld rettet emission

  • 1.475.221 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. er blevet registreret, og Zealands aktiekapital udgør herefter 26.062.253 kr.

København, 4. oktober 2016 - Zealand Pharma ("Zealand") (OMX:ZEAL) meddeler i dag, at selskabets aktiekapital er blevet forhøjet med nominelt 1.475.221 kr. fordelt på 1.475.221 stk. aktier a nominelt 1 kr.

Kapitalforhøjelsen afslutter et udbud ("Udbuddet") af nye Zealand-aktier, der er tegnet til en markedskurs på 96,90 kr. af biotek-specialistinvestorer og andre institutionelle investorer fra USA og Europa. Udbuddet blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 36 / 2016 den 29. september 2016. Bruttoprovenuet til Zealand fra Udbuddet beløber sig til 143 mio. kr.

Registrering af kapitalforhøjelsen
De nye aktier er blevet registreret i Erhvervsstyrelsen, og som følge heraf udgør Zealands aktiekapital nu 26.062.253 kr. fordelt på 26.062.253 stk. aktier a nominelt 1 kr. De nye aktier udstedt i forbindelse med Udbuddet udgør 5,7% af Zealands aktiekapital efter registreringen af kapitalforhøjelsen.

De nye aktier har i enhver henseende samme rettigheder (pari passu) som eksisterende Zealand-aktier, inklusiv retten til udbytte og alle øvrige rettigheder i selskabet. Til hver aktie knytter sig én stemme på Zealands generalforsamling. Zealand har kun én aktieklasse.

De nye aktier forventes at blive optaget til notering på Nasdaq Copenhagen i den eksisterende ISIN-kode for Zealands aktier, DK0060257814, den 5. oktober 2016.

Ændring af vedtægterne
Den opdatering af Zealands vedtægter, der følger af aktiekapitalforhøjelsen, er i dag blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen.

*****
For yderligere information, kontakt venligst:

Britt Meelby Jensen, adm. direktør 
Tlf.: +45 51 67 61 28, e-mail: bmj@zealandpharma.com

Hanne Leth Hillman, direktør for Investor Relations og kommunikation
Tlf.: 50 60 36 89, e-mail: hlh@zealandpharma.com

Om Zealand Pharma
Zealand Pharma A/S (Nasdaq København: ZEAL) ("Zealand") er en bioteknologisk virksomhed med fokus på opfindelse, design og udvikling af nye peptid-baserede lægemidler. Zealand har en portefølje af lægemidler og produktkandidater under licenssamarbejder med Sanofi, Helsinn og Boehringer Ingelheim og en pipeline af egne, fuldt ejede lægemiddelkandidater, der primært retter sig mod specialsygdomsområder med store uopfyldte behov.

Virksomhedens har opfundet lixisenatide, en prandial GLP-1-agonist til én gang daglig dosering til behandling af type 2- diabetes, som er udlicenseret til Sanofi. Lixisenatide markedsføres som Lyxumia® globalt uden for USA og er godkendt som AdlyxinTM i USA. En præmiks-kombination af lixisenatide med insulin glargine (Lantus®), er under regulatorisk behandling i både USA og Europa.

Zealands pipeline af egne lægemiddelkandidater omfatter: Dasiglucagon* (ZP4207) i enkeltdosis-version til nødbehandling af insulinchok (fase II); Glepaglutide* (ZP1848) til behandling af korttarmssyndrom (fase II); Dasiglucagon (ZP4207) i flerdosis-version tiltænkt til brug i et bi-hormonelt, kunstigt bugspytkirtelsystem til bedre kontrol af hypoglykæmi (under forberedelse til fase II); ZP2929 til behandling af diabetes/fedme; samt en række terapeutiske peptider i præklinisk udvikling.

Zealand har adresse i København (Glostrup). For yderligere oplysninger om virksomheden og dens aktiviteter henvises til www.zealandpharma.com, og Zealand kan også følges på Twitter @ZealandPharma.

* Dasiglucagon og glepaglutide er foreslåede INN-navne (proposed International Non proprietary Names (pINN)).

Fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der afspejler ledelsens nuværende syn på Zealands produktkandidaters udvikling, kliniske og regulatoriske tidsforløb, markedsmuligheder, potentielle regnskabsmæssige resultater og andre udtalelser om fremtidige begivenheder eller forhold. Selvom Zealand vurderer, at de forventninger, der er afspejlet i disse fremadrettede udsagn, er rimelige, kan der ikke gives sikkerhed for, at forventningerne viser sig at have været korrekte. Således kan resultaterne afvige væsentligt fra dem, der fremsættes i de fremadrettede udsagn som følge af forskellige faktorer, hvoraf mange er uden for Zealands kontrol. Man bør derfor ikke basere sig på sådanne udtalelser om fremtidige forhold.

Vigtig ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe nogen af de værdipapirer, der henvises til i denne meddelelse, på baggrund af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene til orientering og baggrundsinformation og foregiver ikke at være fuldstændige eller udtømmende. Uanset formålet bør ingen personer forlade sig på oplysningerne i denne meddelelse eller på, at meddelelsen er fuldstændig, nøjagtig eller rimelig. Oplysningerne i denne meddelelse kan ændre sig. Ingen har pligt til at opdatere denne meddelelse eller til at korrigere eventuelle unøjagtigheder, og offentliggørelse af denne meddelelse må ikke anses for at udgøre nogen form for tilsagn på vegne af selskabet om at gennemføre eller fortsætte med en transaktion eller en aftale nævnt heri. Denne meddelelse er ikke blevet godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke, og er ikke en del af, et tilbud eller en opfordring til salg eller udstedelse eller en opfordring til køb eller tegning af aktier eller andre værdipapirer, og hverken meddelelsen (eller nogen del af meddelelsen) eller dens offentliggørelse danner grundlag for nogen form for kontrakt eller aftale, og ingen bør henholde sig til den i forbindelse med en sådan kontrakt eller aftale, ej heller skal den fungere som en tilskyndelse til at indgå en sådan kontrakt eller aftale. Transaktioner, som er beskrevet i denne meddelelse, og offentliggørelse af denne meddelelse, samt andre oplysninger i forbindelse med transaktionerne, kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og personer, som måtte komme i besiddelse af denne meddelelse, dokumenter eller øvrige oplysninger nævnt heri, opfordres til at gøre sig bekendt med samt at overholde sådanne restriktioner. Manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre et brud på den pågældende jurisdiktions værdipapirlovgivning.

Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA eller noget andet retsområde. Værdipapirer må ikke blive solgt eller udbudt i USA medmindre de er registreret eller er fritaget for registrering i henhold til U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer. Zealand har ikke intention om at registrere nogen del af Udbuddet i USA eller at foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Kopier af denne meddelelse er ikke, og vil ikke blive distribueret eller sendt til USA. Det er ulovligt at distribuere disse materialer i noget retsområde. Denne meddelelse indeholder ikke og udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at tilbyde at købe eller tegne værdipapirer til nogen person i Australien, Canada, Sydafrika eller Japan eller et andet retsområde, til hvem eller hvori et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig. Der er ingen hensigt om at registrere nogen værdipapirer, hvortil der henvises heri, i Australien, Canada, Sydafrika eller Japan.

Denne meddelelse er udarbejdet med det udgangspunkt, at værdipapirerne nævnt heri, som udbydes i en Medlemsstat i EØS, skal udbydes i henhold til en undtagelse fra kravet om at offentliggøre et prospekt for udbud af sådanne værdipapirer, jf. Prospektdirektivet. I overensstemmelse hermed bør en person, der foretager eller agter at foretage et udbud i en Medlemsstat af værdipapirer, som er omfattet af Udbuddet, der påtænkes i denne meddelelse, alene foretage et udbud under omstændigheder, hvorunder der ikke opstår nogen forpligtelse for Zealand eller nogen af de finansielle formidlere til at udarbejde et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet, med senere ændringer, for et sådant udbud. Hverken Zealand eller nogen af de finansielle formidlere har bemyndiget eller vil bemyndige et udbud af de nye aktier under omstændigheder, hvor der opstår en forpligtelse for Zealand eller en finansiel formidler, til at offentliggøre et prospekt for et sådant udbud. Denne meddelelse er en annoncering og udgør ikke et prospekt i henhold til gældende bestemmelser, der gennemfører Direktiv nr. 2003/71/EF. Oplysningerne indeholdt i denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i en Medlemsstat i EØS, som er kvalificerede investorer ("Kvalificerede Investorer"), som defineret i artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i Storbritannien, som er (i) "investment professionals" som defineret i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 med senere ændringer ("Bekendtgørelsen"), (ii) er personer omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc."), eller (iii) er personer til hvem der på anden vis lovligt kan kommunikeres en opfordring eller tilskyndelse til at beskæftige sig med investeringsaktivitet (som defineret i § 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i forbindelse med udstedelse eller salg af værdipapirer (alle sådanne personer betegnes under ét "relevante personer").

Hverken Zealand, Bryan, Garnier & Co., eller deres respektive datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, medarbejdere, rådgivere, agenter eller andre personer påtager sig noget ansvar eller nogen erstatningspligt eller giver nogen indeståelser eller garantier, hverken direkte eller indirekte, for rigtigheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rimeligheden af oplysninger eller meningstilkendegivelser i denne meddelelse (eller for om der mangler oplysninger i denne meddelelse) eller nogen anden oplysning vedrørende Zealand eller dets associerede selskaber, herunder skriftlige, mundtlige eller i visuel eller elektronisk format, og uanset hvordan de er videregivet eller gjort offentligt tilgængelige, eller for noget tab, som måtte opstå på baggrund af anvendelsen af denne meddelelse eller indholdet heri eller på nogen anden måde i forbindelse hermed.

Denne meddelelse er ikke en anbefaling om investering. Værdipapirernes kurs og værdi samt enhver indtægt fra værdipapirerne kan stige og falde, og hele investeringen i sådanne værdipapirer kan gå tabt. Tidligere resultater giver ingen indikation af fremtidige resultater. Oplysninger indeholdt i denne meddelelse kan ikke anvendes som vejledning til fremtidige resultater.

Bryan, Garnier & Co. handler udelukkende på Zealands vegne i forbindelse med Udbuddet og ikke for nogen andre, og de er ikke ansvarlige over for nogen anden person for at yde den beskyttelse, der gives deres klienter, ej heller for at yde rådgivning i relation til indholdet af denne meddelelse. Der afgives ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende eller i forbindelse med, og Bryan Garnier & Co. eller nogen af deres tilknyttede virksomheder eller agenter påtager sig intet ansvar vedrørende eller i forbindelse med, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af denne meddelelse eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger, som gøres tilgængelige for eller offentliggøres til nogen interesseret part eller dennes rådgivere, og ethvert ansvar i denne forbindelse fraskrives udtrykkeligt.