Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag en
omorganisation av bolagets verksamhet och betydande kostnadsbesparingar inom den
tidiga forskningen och i administrativa funktioner. Styrelsen har beslutat att
bolagets fortsatta inriktning kommer att renodlas och verksamheten kommer
fokusera uteslutande på onkologi, baserat på bolagets teknikplattformar och
kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap. Diskussioner
rörande partnerskap för samtliga kvarvarande FoU-tillgångar inom området
infektionssjukdomar kommer att inledas före årsskiftet. Detta gäller även MIV
-711, så snart fas IIa-programmet har avslutats.
Omorganisationen beräknas generera årliga kostnadsbesparingar på totalt ca 110
MSEK jämfört med dagens kostnadsnivåer inom de berörda verksamhetsdelarna. Ett
renodlat fokus på onkologi, i kombination med ett minskat antal projekt i tidig
forskningsfas, medför en neddragning med ca 25 tjänster och att kostnaderna inom
tidig forskning minskas med ca 60 MSEK per år jämfört med nuvarande nivå. Den
minskade organisationen inom tidig forskning skapar flexibilitet att stärka
kompetensen och kapaciteten inom klinisk utveckling och möjliggör en breddning
av företagets pipeline med onkologiprojekt i kliniska faser. Samtidigt kommer
rationaliseringsåtgärder inom administration och kommersiella stödfunktioner att
generera de resterande kostnadsbesparingarna på ca 50 MSEK årligen jämfört med
nuvarande nivå och ett 20-tal tjänster inom dessa avdelningar blir övertaliga.
Förändringarna medför tyvärr att ett 30-tal av Medivirs medarbetare måste lämna
bolaget och att vakanser som påverkas inte kommer att tillsättas. Till följd av
organisationsförändringarna kommer uppsägningskostnader i storleksordningen 20
MSEK att belasta resultatet för det fjärde kvartalet.
- Jag är övertygad om att dessa kostnadsbesparingar inom tidig forskning, med
ett tydligt terapiområdesfokus i kombination med en mindre och mer
kostnadseffektiv organisation, kommer att stärka Medivirs position som ett
effektivt onkologiföretag, med en växande utvecklingsportfölj och
forskningsplattformar som kan leverera hållbar tillväxt. Vår ambition är att
Medivir ska ha en bred och balanserad pipeline från tidig till sen
utvecklingsfas. Vi kommer att bygga vidare på våra teknikplattformar och vår
dokumenterade förmåga att omvandla projekt till värdeskapande partnerskap, säger
Medivirs VD Niklas Prager.
För ytterligare information kontakta:
Niklas Prager, VD Medivir AB, tel. +46 (0)8-407 64 30.
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725 480 580
Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2016, klockan 13.00
CET.
Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på
onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av
proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att
utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella
organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska
marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora
bolag (Mid Cap).